Tag Archive for Yatırım tazmin merkezi

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları

buyutec

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde düzenlenen yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının tazmini ile tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

c) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ç) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

f) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

g) Yatırım kuruluşu : Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

ğ) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini

ifade eder. Read more