Tag Archive for Spk izahname

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İZAHNAME VE İHRAÇ BELGESİ TEBLİĞİ

(II-5.1)

(22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanun uyarınca izahname ve ihraç belgesinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulması ile ilan ve reklamlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahname ve ihraç belgesi bu Tebliğ hükümleri kapsamındadır.

(2) Bu Tebliğ;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının,

b) Hazine Müsteşarlığı tarafından koşulsuz ve geri dönülemez/değiştirilemez şekilde garanti edilen sermaye piyasası araçlarının,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrası hariç olmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendinde

tanımlanan türev araçların

ihracında veya borsada işlem görmesinde uygulanmaz.

(3) Yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının ihracı veya borsada işlem görmesi bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(4) Yatırım fonu katılma paylarının, emeklilik yatırım fonu paylarının ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının ihraçları bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir. Söz konusu kuruluşların ihraçlarında Kurulun bu kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri uygulanır.

(5) Bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan sermaye piyasası araçlarının ihracında da ihtiyari olarak izahname ya da ihraç belgesi hazırlanabilir. Bu durumda izahname ya da ihraç belgesi Kurulca onaylanmaz ve izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanmadığı ilgili belgelerde açıkça belirtilir. Read more