Tag Archive for İçsel Değer

Finansman faaliyetleri Geçerli para birimi

Finansman faaliyetleri Geçerli para birimi

Geçici farklar

Gelir

Gelir tablosu

Dönem kâr veya zararını ve dönem içerisinde dağıtılmamış kârlarda meydana gelen değişimleri gösterir.

Gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

Vergiye tabi kâr üzerine uygulanan yerel ve yabancı tüm vergilerdir. Gelir vergisine raporlayan işletmeye yapılan dağıtımlarda bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı tarafından ödenecek kesinti şeklindeki vergiler de dahildir.

Ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır.

Kendi özel ihtiyaçlarına yönelik raporlar talep edebilme durumunda olmayan geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak bilgi ihtiyaçlarına yönelik finansal tablolardır.

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi, bir borcun ödenmesi veya kazanılmış bir özkaynak aracının el değiştirmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutardır.

İşlemlerin, diğer olayların ve koşulların

etkilerinin, varlık, borç, gelir ve gider

tanımlarına ve muhasebeleştirme koşullarına uygun olarak sunumudur.

Gelir vergileri

Geliştirme

Genel amaçlı finansal tablolar

Gerçeğe uygun değer

Gerçeğe uygun sunum

(Muhasebe politikasındaki bir değişikliği) Geriye dönük uygulama

Yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politika hep uygulanıyormuş gibi uygulanmasıdır.

Varlığın (veya nakit yaratan birimin) satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.

Geri kazanılabilir tutar

Giderler

Özkaynak yatırımcılarına yapılan dağıtımlarla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeden çıkan varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen azalışlar ya da borçlarda oluşan artışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının azalmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan azalışlardır.

Grup

Güvenilirlik

Ana ortaklık ve tüm bağlı ortaklıkları.

Bilgi, önemli bir hata ve taraflılık içermediği ve sunduğunu iddia ettiği veya mantık dâhilinde kendisinden sunması bekleneni gerçeğe uygun olarak temsil ettiği durumlarda güvenilirdir. Read more