Tag Archive for finansal denetimler

Finansal Denetimler 3

Bir şirketin planlarında öngörülen ve saptanan hedefler ile gerçekleşen sonuçların rakamlarının birbiri ile karşılaştırılması ve eğer sapma var ise gereken önlemlerin alınmasına veya işletmelerin maliyetinin durumunu ve bulunduğun durumun sonuçlarını günümüzün muhasebe ilkelerine ve yasal uygulamalarına göre doğru bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığının incelenmesine finansal denetim denir. Bir denetçinin daha öncelerden belirleyip uygun gördüğü ölçütlerin genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasal uygulamaların çerçevesinde uygun bir şekilde belirlenmesi gereken denetimdir. Bu denetim bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Bu denetimdeki ve denetim yapan denetçilerin amacı; belirlenmiş olan mali tablolara  uyumluluk sağlamak ve bu tablolarda bulunan yanlışlıkları ortaya çıkarmaktır. Bu neden ile finansal denetimin ön şartı finansal denetlemedir. Bu denetimde kullanılan raporlar ve tablolar; tahmini bilanço gelir tablosu, nakit ve yatırım bütçeleri ile yıllık finansal raporlardır. Bu denetim, kalkınma amacı ile yapılmaktadır.

Finansal Denetim 2

Finansal denetim, bir işletmenin ve kuruluşun mali tabloları, raporları ve finansal olarak geleceği planlanmış ve önceden belirlenmiş kriterlerin uygunluğu ve güvenilirliği ile makul güvenliğini sağlayacak kadar yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile değerlendirmelerin ve sonuçların bir rapora bağlanmasıdır. Bu denetimdeki amaç; finansal tabloların uygun raporlama ilkeleri doğrultusunda işletmenin mali ve faaliyet sonuçlarını gösteren raporların tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde gösterip gösterilmediği hakkında bağımsız denetçinin görüşlerini bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetim muhasebe ile karıştırılmamalıdır. Muhasebe, karar verici organlara finansal bilgi veren bir özet iken bağımsız denetim, muhasebe döneminde kaydedilen raporlardaki bilgilerin, kaydedildiği dönemdeki finansal bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesidir. Bağımsız denetimin asıl amacı; işletmenin raporlarının doğruluğunun incelenerek yönetime doğru bilgi vermek, işletmenin geleceğe dair doğru planlamalar yapmasına yardım ederek yararlı kararlar almasını sağlayarak işletmeyi kalkındırmaktır.

Finansal Denetimler 3

Günümüz dünyasında küçük büyük her şirketler mali durumlarını dikkatli bir şekilde
analiz etmektedir. Şirketlerin gösterdiği bu hassasiyetin başlıca sebeplerini gelir ve gider
karşılaştırmasını doğru hesaplamak, elde edilen karı bilmek, gelişim durumunu kontrol etmek olarak düşünebiliriz. Oluşturulan bu tablo şirket kontrol açısından gerekli olmakla birlikte ülkenin finansal bütünlüğü açısından devletin vergi daireleri tarafından da denetlenmek zorundadır. Bu olayların bütününü finansal denetim adı altında toplayabiliriz. Denetim bir ülkenin olmazsa olmazlarındandır. O yıl içerisinde kim kimden ne kadar ürün alıp satmış, hesaplanan kar marjı ne kadar, gelir gider bütçesine göre ayarlanmış vergiler verilmiş mi gibi soruların cevabını ancak düzenli bir denetimin ile ulaşabiliriz. Finansal denetim de adı üstünde mali tabloları denetimi oluşturuyor. Büyük çaplarda düşünecek olursak küresel dünyamızda her ülkenin kendi şirketlerini denetlediğini ve oluşan bu tabloların dünyanın her bir ülkesi tarafından bilinip dünya enflasyonunun bunlara göre belirlendiğini söyleyebiliriz.

Finansal Denetimler 2


Herhangi bir işletmenin finansal tablolarının finansal raporlara uygun bir şekilde gerçekçi olup olmadığını denetleyen ve bu raporların doğru olup olmadığı hakkında bağımsız denetçinin görüş bildirmesine finansal denetim veya bağımsız denetim denir. Bağımsız denetçinin sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların işletme yönteminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığının değerlendirilmesi gibi mesleki şüphecilik veya hazırlanan finansal raporlardaki finansal tabloların çok önemli bir yanlışı olmadığı konusunda güvence
gibi kendine has ilkeleri vardır. Halka açık olan ya da açık olmayan yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri, bankalar ya da finansal kuruluşlar, herhangi ortaklık üzerinden kurulmuş şirketler, kamu kuruluşları ve diğer tüm şirketler finansal denetime ihtiyaç duyarlar. Hem bu denetim ile işletme yönetimi ve o yönetimin yönettiği şirketin çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine de yardımcı olunur.

Finansal Denetimler

Bir işletmenin mali tablolarına ait mali durumları ve işlevlerinin sonuçlarını doğru kabul etmiş, muhasebe kurallarına ve yasal yürürlülüğüne uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı hakkında fikir ve görüş bildirmek üzere yapılan denetimlere finansal denetim denmektedir. Bu denetim birçok farklı isimle de bilinir. Bunlardan en çok kullanılanları ise bağımsız denetim veya dış denetimdir. Bu denetimle işletmedeki finansal tablolar raporlama standartları doğrultusunda o işletmedeki finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını tüm gerekli ve önemli taraflarıyla gerçekçi ve doğrucu bir şekilde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüşünü bildirmesi amaçlanmaktadır.
Yönetime doğru ve gerçek bilgi akışının sağlanmasıyla, analizi yapılan tabloların geleceğe ait sağlıklı kararların alınmasıyla, çalışanların veya işletme yönetiminin hile yapmasının engellenmesiyle sadece devlete değil, hem kamuya hem de denetimi yapılan işletmeye oldukça büyük yararı ve katkısı bulunmaktadır. Yani doğru ve gerçek bilgi sağlamak için finansal denetim şarttır.