Tag Archive for Finansal Denetim

Finansal Denetimler 3

Bir şirketin planlarında öngörülen ve saptanan hedefler ile gerçekleşen sonuçların rakamlarının birbiri ile karşılaştırılması ve eğer sapma var ise gereken önlemlerin alınmasına veya işletmelerin maliyetinin durumunu ve bulunduğun durumun sonuçlarını günümüzün muhasebe ilkelerine ve yasal uygulamalarına göre doğru bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığının incelenmesine finansal denetim denir. Bir denetçinin daha öncelerden belirleyip uygun gördüğü ölçütlerin genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasal uygulamaların çerçevesinde uygun bir şekilde belirlenmesi gereken denetimdir. Bu denetim bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Bu denetimdeki ve denetim yapan denetçilerin amacı; belirlenmiş olan mali tablolara  uyumluluk sağlamak ve bu tablolarda bulunan yanlışlıkları ortaya çıkarmaktır. Bu neden ile finansal denetimin ön şartı finansal denetlemedir. Bu denetimde kullanılan raporlar ve tablolar; tahmini bilanço gelir tablosu, nakit ve yatırım bütçeleri ile yıllık finansal raporlardır. Bu denetim, kalkınma amacı ile yapılmaktadır.

Finansal Denetim 2

Finansal denetim, bir işletmenin ve kuruluşun mali tabloları, raporları ve finansal olarak geleceği planlanmış ve önceden belirlenmiş kriterlerin uygunluğu ve güvenilirliği ile makul güvenliğini sağlayacak kadar yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile değerlendirmelerin ve sonuçların bir rapora bağlanmasıdır. Bu denetimdeki amaç; finansal tabloların uygun raporlama ilkeleri doğrultusunda işletmenin mali ve faaliyet sonuçlarını gösteren raporların tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde gösterip gösterilmediği hakkında bağımsız denetçinin görüşlerini bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetim muhasebe ile karıştırılmamalıdır. Muhasebe, karar verici organlara finansal bilgi veren bir özet iken bağımsız denetim, muhasebe döneminde kaydedilen raporlardaki bilgilerin, kaydedildiği dönemdeki finansal bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesidir. Bağımsız denetimin asıl amacı; işletmenin raporlarının doğruluğunun incelenerek yönetime doğru bilgi vermek, işletmenin geleceğe dair doğru planlamalar yapmasına yardım ederek yararlı kararlar almasını sağlayarak işletmeyi kalkındırmaktır.

Finansal Denetimler

Finansal denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerinin sonucunda hazırlanan raporların ve finansal tabloların, daha önceden belirlenmiş olan ölçütlere uygunluğunun ve doğruluğunun güvence sağlayacak yeterli denetim kanıtları ile bağımsız denetim şartlarında öngörülen gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile belgeler üzerinden değerlendirilerek sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. İşletme ortalarının ve piyasadaki kurumların kamuya açıklanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca istenecek ekonomik tabloların kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda uygunluğu ve tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve gerçekçi olup olmadığının denetçiler tarafından denetim kurallarına uygun bir şekilde denetlenerek defter ve kayıt belgelerinin incelenerek tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasıdır. Bu denetim ile işletmelerin  daha iyi kalkınması amaçlanır ve bu çerçevede işletme geleceği için yararlı kararların alınması sağlanır. Bu neden ile raporların ve denetçinin dürüstlüğü önemlidir. Hem bu raporlar sayesinde işletme yönetimi ve çalışanları arasında hile yapılması da engellenmiş olur.

Finansal Denetim

Finansal denetim raporlarla desteklenmiş amaçlarla, sonuçların karşılaştırılması olayıdır. Burada sonuç istendiği gibi gitmiyorsa derhal gerekli önlemler alınarak amaçtan sapmadan tekrar belirlenen doğrultuda yol almak gereklidir. Finansal denetimde ise denetim işini bağımsız denetleyiciler ve kamu denetleyicileri yapmaktadır. Bu denetleyiciler kurumdan bağımsız olarak çalışmaktadırlar. Çünkü denetleme yaparken tarafsız olmaları gerekmektedir. Raporlara genel olarak bakarlar ama öncelikli bakacakları alan finansal denetim alanıdır. Burada açıkları, yanlış beyanları ortaya çıkartarak düzeltmek asıl amaçlarıdır. Finansal denetimin asıl amacı kalkınmayı hızlandırmaktır. Oluşturulan ve raporlaştırılan tabloların uygunluğuna bakarak hatalara genel şekilde bakmaktır. Hatalara tek tek değil de genel olarak bakmak denetçiler tarafından esas alınan bir konudur.

Finansal Denetimler 2


Herhangi bir işletmenin finansal tablolarının finansal raporlara uygun bir şekilde gerçekçi olup olmadığını denetleyen ve bu raporların doğru olup olmadığı hakkında bağımsız denetçinin görüş bildirmesine finansal denetim veya bağımsız denetim denir. Bağımsız denetçinin sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların işletme yönteminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığının değerlendirilmesi gibi mesleki şüphecilik veya hazırlanan finansal raporlardaki finansal tabloların çok önemli bir yanlışı olmadığı konusunda güvence
gibi kendine has ilkeleri vardır. Halka açık olan ya da açık olmayan yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri, bankalar ya da finansal kuruluşlar, herhangi ortaklık üzerinden kurulmuş şirketler, kamu kuruluşları ve diğer tüm şirketler finansal denetime ihtiyaç duyarlar. Hem bu denetim ile işletme yönetimi ve o yönetimin yönettiği şirketin çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine de yardımcı olunur.