Tag Archive for disiplin amirleri

Sermaye Piyasası Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

kitaplar

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

(01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu personelinin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca,  Sermaye Piyasası Kurulunda 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

SERMAYE PİYASASI KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ

Personelin Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Kurul Başkan Yardımcısı

Kurul Başkanı

Kurul Başkanlık Danışmanı

Kurul Başkanı

Daire Başkanı (Doğrudan Kurul Başkanına bağlı birimlerde görevli olanlar)

Kurul Başkanı

Daire Başkanları (Diğer)

İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

Kurul Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı

İlgili Daire Başkanı

İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

Doğrudan Başkana bağlı birimlerde görevli personel

İlgili Daire Başkanı / İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

Kurul Başkanı

Diğer birimlerde görevli personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Kurul Başkan Yardımcısı