Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 70)

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.80 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,4

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,19

(6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,95

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,34

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 0,96

Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 69)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.

… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),  oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

——————————

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tarifeler için tıklayınız

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(Seri No: 61)

1. Giriş

2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2. 2012 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

Bakanlığımızca, 2012 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

3. 2013 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2009 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2009 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2010 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da, 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı; dördüncü fıkrasında ise, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, Bakanlar Kurulunun bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış olup bu hüküm uyarınca hazırlanan 22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile emlak vergisi mükelleflerinin 2012 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2011 yılına ait yeniden değerleme oranı olan ,26 (on virgül yirmi altı); 2013 yılı için ise bu oran 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 2012 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2013 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2012 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2013 yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

3.1. 2012 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2013 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2013 yılı vergi değerleri, 2012 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranında (%7,80) artırılması suretiyle bulunan tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1 – Mükellef (A)’nın Ankara ili, Mamak Belediyesi sınırları içerisinde inşaatı 2006 yılında sona eren ve 2012 yılı vergi değeri 300.000,00 TL olan meskeninin 2013 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

Meskenin 2012 yılına ait emlak vergi değeri

300.000,00 TL

2

2012 yılına ait yeniden değerleme oranı

%7,80

3

Meskenin 2013 yılı emlak vergi değeri [1 (1×2)]

323.400,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

323.000,00 TL

3.2. 2013 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2013 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2010 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde, 2011 ve 2012 yıllarına ait yeniden değerleme oranı nispetinde kümülatif olarak artırılması suretiyle bulunan asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

ÖRNEK 2 – Mükellef (B), 2012 yılında Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi sınırları içerisinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir.

2010 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 3,85, 2011 yılına ait yeniden değerleme oranı ,26, 2012 yılına ait yeniden değerleme oranı %7,80 olarak tespit edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2013 yılında başlayacak bu mükellefin 2012 yılında satın aldığı arsanın 2013 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

200,00 TL

2

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

%3,85

3

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1 (1×2)]

207,70 TL

4

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

,26

5

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3 (3×4)]

229,01 TL

6

2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

%7,80

7

2013 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [5 (5×6)]

246,87 TL

8

Arsanın yüzölçümü

950 m2

9

Arsanın 2013 yılı vergi değeri (7×8)

234.526,50 TL

10

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas

alınacak emlak vergi değeri

234.000,00 TL

ÖRNEK 3 – Mükellef (C), 2012 yılında Zonguldak Belediyesi sınırları içerisinde 1100 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2013 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 822,25 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 225 TL’dir. 2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %3,85, 2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ,26, 2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %7,80 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2013 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2013 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1

İnşaatın türü ve sınıfına göre 2013 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli

822,25 TL

2

Binanın dıştan dışa yüzölçümü

120 m2

3

Binanın maliyet bedeli (1×2)

98.670,00 TL

4

2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

225,00 TL

5

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

%3,85

6

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4 (4×5)]

233,66 TL

7

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

,26

8

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6 (6×7)]

257,63 TL

9

2013 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında

uygulanacak artış oranı

%7,80

10

2013 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8 (8×9)]

277,72 TL

11

Arsanın yüzölçümü

1100 m2

12

Arsanın vergi değeri (10×11)

305.492,00 TL

13

Binanın 2013 yılı vergi değeri (3 12)

404.162,00 TL

14

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas

alınacak emlak vergi değeri

404.000,00 TL

Tebliğ olunur.

——————————

(1) 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(4) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

1 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları  oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.

——————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Finansal Denetimi Büyüyor

Mikro İktisat (3-0 ) 3

Bu dersin amacı, ekonomi biliminin bazı temel analiz tekniklerini ya da analiz araçlarını sistemli bir şekilde ortaya koymaktır. Bu derste, bu nedenle teorik ve sayısal problemler ayrıntılı ve aşamalı çözümleri ile birlikte sunulmaktadır. Dönem boyunca Mikro iktisat kavramı, piyasa mekanizması, çeşitli piyasa talep eğrileri, Talep ve

arz esneklik şekilleri ile ilgili uygulamalar, Tüketici teorisi uygulamaları, Standart olmayan kayıtsızlık eğrileri, Tüketici davranışları üzerinde gelir ve fiyat değişmelerinin etkisi, İkame ve gelir etkileri, üretim teorisi uygulamaları, Üretici dengesi uygulamaları, genişleme yolu, ikame ve çıktı etkisi, Üretim maliyeti uygulamaları, ölçeğe göre getiri, Tam rekabet piyasası ve piyasada fiyatın belirlenmesi, Maliyet farklılıkları, kısa ve uzun dönem firma dengesi, Monopol piyasa ve monopolcü firma gelirleri uygulamaları, Monopol piyasada fiyat farklılaştırması uygulamaları, oligopol piyasa, Dirsekli talep eğrisi modeli, monopollü rekabette kısa ve uzun dönem dengesi, Üretim faktörlerinin fiyatlanması, genel denge ve refah ekonomisi işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

Mikroekonomi, İlker Parasız, 7. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı

Mikro İktisat, Dinler, Zeynel, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993.
Mikro İktisat, Eren, Erol, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000.

İşletmeye Yönetimi (3-0 ) 3

İşletme kavramı ve işletme bilimi, Örgüt ve işletme, Yönetim ve yönetici, İşletmenin amaçları, İşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri, İşletmelerin sınıflandırılması, Açık bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyi oluşturan faktörler, İşletme ve dış çevre, İşletme ve çevre etkileşimi, Kuruluş çalışmaları, İşletmelerde kapasite kullanımı ve büyüme, İşletmenin temel fonksiyonu: Yönetim, Araştırma-Geliştirme be yenilik yapma, Pazarlama, finansman, üretim, personel, Halkla ilişkiler, Muhasebe-tedarik- satın alma, Sistemin işleyiş süreci

Ders Kitabı

İşletme Yönetimine Giriş, Dinçer Ömer, İstanbul, Alfa Yayayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

İşletme Yönetimi, Bahar Emel, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.
Modern İşletmecilik: Mucuk, İsmet, İstanbul: Türkmen Kitabevi, Kasım 1997

Muhasebe – I (3-1 ) 4

Temel muhasebe teknikleri, muhasebede hesaplar; hesapların türleri ve özelliklerine göre işleyişleri; kesin mizan ve bilanço; gider türleri hesapları ve kesilen vergiler; senet hesaplan; maddi duran varlıklar ve amortismanlar; hisse senetleri ve tahviller hesapları; muhasebe defterleri.

Ders Kitabı:

Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uyumlu, Sevilengül Orhan; Ankara: Gazi Büro Kitabevi, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Bankacılığa Giriş (3-0 ) 3

Banka ve Bankacilik Kavramlari * Temel Bankacilik Ürün ve Hizmetleri * Dünyada ve Türkiye’de Bankaciligin Tarihsel Gelisimi * Bankalarin Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi * Banka Türleri * Merkez Bankaciligi * Kalkinma ve Yatirim Bankaciligi * Katilim Bankaciligi ve Türkiye/deki Gelişimi * Bankacilik Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler

Ders Kitabı

Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012)

Yardımcı Ders Kitapları

Bankacılığa Giriş, Güney, Alptekin, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2012.

Akademik Okuma ve Yazma (1-1) 2

Dersin okuma bölümleri finans, bankacılık, işletme ve iktisatın temel kavramlarını içeren metinler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, arastırma hazırlama, sunum yapma, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir. Diğer konu başlıkları ise şunlardır; bilimsel araştırmaları okuma ve yazma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, rapor yazma, Araştırma sonuçlarının kullanımı, İnternette bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Ders Kitabı

Bilimsel Araştırma ve Yazma, Seyidoğlu, Halil, Güzem Yayaıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kıncal, Remzi, Nobel Yayayıncılık, 2011.

Türk Dili – I (2-0 ) 2

Türk Dili Dersinin Amacı ve İlkeleri, Konuların Tanıtımı, Ders İzleme Yöntemi / Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri / Dil Türleri: Konuşma Dili, Yazı Dili, Lehçe, Ağız, Argo / Türk Dilinin Tarihçesi, Türklerin Kullandıkları Yazılar, Yazı ve Dil Devrimi / Türkçenin Özellikleri / Düşünce Yazıları İnceleme Planı, Konu, Tema, Ana Düşünce Saptama Yöntemleri / Yazım Kuralları, Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım / Plan, Paragraf Kurma, Özet Çıkarma / Düşünce Yazıları İncelemelerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi / Türkçenin Sorunları ve Dil Edinimindeki Bozukluklar, Dil Yanlışları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş, İş Mektupları / Yazım ve Noktalama İle İlgili Uygulamalar.

Ders Kitabı

Her Yönüyle Dil, Parlatır,İsmail; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza,Gülensoy,Tuncay; Birinci,Necat, Aksan,Doğan;Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Türkçe’yi Güzel Konuşma ve Okuma Kılavuzu Giray,Ülkü Aksoy,Ömer Asım; Dil Yanlışları,Türk Dil Kurumu, Ankara.

Yabancı Dil (İngilizce) – I (3-0 ) 3

Başlangıç seviyesinde ingilizce dil eğitimi. Bu dersin amacı başlangıç seviyesinde İngilizce öğretmektir. be: present, simple – positive, present simple – negative, present simple – questions and short answers, present simple – who, what, where, how, a and an, pluralsingular, have got – has got, there is – there are, present simple – positive – negative, present simple – questions and short answers, present continuous – positive and negative, present continuous – questions and short answers, present continuous – present simple, past simple – was – were – had dönem boyunca işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

Lesley Shepton, Back Up Grammar, Orient Express, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

Sevil F. Soylu, Danış Soylu, New Inside English Grammar, 2011.
English Result (Elementary)

English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I (2-0 ) 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş’a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.

Ders Kitabı

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Safran, Mustafa, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

M. K. Atatürk, Nutuk.
Suna Kili, Türk Devrimi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, 1981.
Cemil Öztürk v.d., İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 2010.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, c.1-2, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Selek, Sebahattin; Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları

1Yıl, 2. Dönem (Bahar)

Makro Ekonomi ( 3-0 ) 3

Makro iktisada giriş, makro iktisadın amacı ve araçları; milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi; klasik analiz; milli gelirin belirlenmesi ve denge gelir düzeyi, toplam arzın etkisi, çarpan, hızlandıran; bütçe, kamu kesimi, kamu gelirleri, kamu harcamaları, denk bütçe çarpanı; dışa açık ekonomide milli gelirin belirlenmesi; para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir izmir eskort ilişkisi, IS-LM analizi; enflasyon, türleri, kaynakları, etkileri, politikalar ve görüşler, enflasyon ve işsizlik, Philips Eğrisi.

Ders Kitabı

Makro Ekonomi: Teori ve Politika Parasız İlker, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları

Makro Ekonomi: Teori ve Politika Yıldırım, Kemal; Karaman Doğan ve Murat Taşdemir, Seçkin Yayıncılık, 2008

Matematik (3-0 ) 3

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik

Ders Kitabı

Genel Matematik: İşletmeciler ve İktisatçılar için Gözükızıl, Ömer Faruk, Sakarya Kitabevi, Şubat, 2003

Yardımcı Ders Kitapları

İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik Ders Notları, Uysal Doğan, Çizgi Kitabevi yayınları, Kasım 2001

Muhasebe- II (3-0 ) 3

Katma değer vergisi hesaplan; tek düzen hesap planı; defterlerin yasal esaslara uygun olarak tutulması bir defter tutma uygulaması; özellik arz eden diğer yardımcı defterler; ticari mallar hesabına kayıt yöntemleri; dönem ayarlayıcı hesaplar ve diğer bazı hesaplar; değersiz ve şüpheli alacaklar; nazım hesaplar; ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu dipnotları; sabit kıymetlerde yeniden değerleme; muhasebe belgeleri; muhasebede fiş kullanılması; bilgisayarlı muhasebe.

Ders Kitabı

Genel Muhasebe ve Tekdüzen muhasebe Örnekleri, Örten, Remzi, Gazi Kitabevi, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Muhasebe Problemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Örnek Çözümlerle, Beyazıtlı, Ercan, Siyasal Kitabevi, 2001
Genel Muhasebe Uygulamaları Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Standartlara Uygun Örnekler, Civan, Mehmet, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Nisan 2002

Bilişim Teknolojileri (2-1 ) 3

Bilgisayarın Birimleri/Bölümleri / İşletim Sistemleri / Veri Tabanları/ Windows İşletim Sistemi Hakkında Bilgiler Kısa Yol Yeni Program Ekle- Kaldır / Kelime İşlemciler Hakkında Bilgiler / Word: Menü ve Araç Çubukları / Biçim Araç Çubuğu, Dosya ve Düzen Menüsü / Metin Biçimlendirme, Sekmeler ve Görünüm Menüsü / Ekle Menüsü, Biçim Menüsü / Araçlar Menüsü ve Tablo Menüsü / İçerik ve Index Hazırlama / Veri Birleştirme / Şifreleme ve Güvenlik Özellikleri/Sayfa Ayarları / İşlem Tabloları / Excel ve Özellikleri / Excel De Dosya Düzen Görünüm ve Ekle Menüleri / Excel De Biçim ve Araçlar Menüleri / Excel De Veri ve Pencere Menüsü/ Formül Yazma / Fonksiyonlar / Pivot Tablolar Oluşturma / Birleştirme Özelliği / Power Point Genel Özellikleri / Tüm Şablonları Kullanarak Power Pointte Sunu Hazırlama/ Efektler, Animasyonlar

Ders Kitabı:

Temel Bilgisayar Eğitimi-Windows XP-Office XP, Kolektif, Pusula Yayıncılık, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar – Windows 7 ve MS Office 2010, Üçüncü Hayrettin, İstanbul, Alfa Yayıncılı, 2010

escort bayanistanbul escortescort bayan