Nakit Nakit akışları Nakit akış tablosu

Nakit Nakit akışları

Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarıdır.

Nakit akış tablosu

Nakit benzeri

Nakit olarak ödenen hisse Bazlı ödeme işlemleri

Nakit yaratan birim Olası

Ortak girişimci Ödenecek krediler

Ölçüm Önemlilik

Bir dönem içerisinde, işletmenin işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerindeki değişiklikleri ayrı ayrı göstermek suretiyle nakit ve nakit benzerlerindeki değişiklikler konusunda bilgi sağlayan finansal tablodur.

Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımlardır.

İşletmenin ilgili mal ve hizmeti, bunların, pay veya diğer özkaynağa dayalı finansal araç fiyatları (veya değerleri) üzerinden belirlenen bedellerine ilişkin borcunu, nakit veya diğer varlıkların ilgili tedarikçiye ödenmesi suretiyle elde ettiği hisse bazlı işlemler.

Bir varlığın nakit yaratan birimi, varlığı da içeren ve diğer varlıkların veya varlık gruplarının yarattığı nakit akışlarından büyük ölçüde bağımsız olarak nakit akışları yaratan, tanımlanabilir en küçük varlık grubudur.

Olma ihtimali olmama ihtimalinden fazla olan.

İş ortaklığı üzerinde kontrolü olan, iş ortaklığının bir tarafı.

Kredi borçları, normal kredi koşulları kapsamındaki kısa vadeli ticari borçlar dışında kalan finansal borçlardır.

Finansal tablolarda yer alan unsurların finansal durum tablosunda ve kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.

Eksik veya yanlış sunulan kalemlerin, ayrı ayrı veya toplu olarak, finansal tablolarla ilgili ekonomik kararları etkilediği durumlarda, sözü edilen kalemlerin önemli olduğu kabul edilir. Önemlilik, eksik veya yanlış raporlamanın düzeyine ve niteliğine bağlı olup, işletmeye özgü koşullar içerisinde değerlendirilmelidir. İlgili kalemin düzeyinin veya niteliğinin ya da her ikisinin birden belirleyici faktör olması mümkündür.

Her bir hizmet dönemini, ilave bir birim fayda hakkına sebep olan unsurlar olarak görür ve nihai yükümlülüğü oluşturmak için her birimi ayrı ayrı ölçer (Bazen, hizmete oranlanmış tahakkuk eden fayda yöntemi veya hizmet fayda/yılına dayalı yöntem olarak da bilinir).

Öngörülen birim kredi yöntemi

Özkaynaklar

İşletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki paylardır.

Özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemleri

İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlar (paylar veya hisse opsiyonları dahil) karşılığında mal ve hizmet aldığı hisse bazlı ödeme işlemleridir.

Bir dönemin kâr veya zararını, dönem için doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerini, dönem içerisinde muhasebeleştirilmiş muhasebe politikalarındaki değişikliklerin ve hataların düzeltilmesinin etkilerini ve (işletme tarafından tercih edilen özkaynaklar değişim tablosu formatına bağlı olarak) dönem içerisinde pay sahipleri ile yapılan, bu kişilerin pay sahibi olarak davrandıkları işlemlerin tutarlarını sunan tablodur.

Özkaynak değişim tablosu

Parasal kalemler

Performans

Elde tutulan para ve belirli veya belirlenebilecek sayıda para birimi ile ödenecek veya elde edilecek varlıklar ve borçlardır.

İşletmenin kapsamlı gelir tablosunda raporlandığı şekliyle gelir ve giderleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

Plan varlıkları (çalışanlara (a)

sağlanan bir fayda planı dahilinde)

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan fayda fonları tarafından elde tutulan varlıklar ve

Raporlama dönemi

Raporlama tarihi

Sahipler

Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer

Sigorta sözleşmesi (b) Özellikli sigorta poliçeleri.

Finansal tabloların veya ara dönem finansal tabloların veya ara dönem finansal raporların kapsadığı dönemdir.

Finansal tabloların veya ara dönem finansal raporların kapsadığı son dönemin kapanış tarihidir.

Özkaynak olarak sınıflandırılmış araçları elde bulunduranlar.

Bilgili ve istekli gruplar arasında karşılıklı pazarlık ortamında, bir varlığın ya da nakit yaratan birimin satışında elde edilebilecek tutardan elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi ile edilen tutar.

Gelecekteki belirli bir kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde, sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmedir.

Stoklar (a)

(b) (c)

Şerefiye

İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında) satılmak için elde tutulan; işletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde satılmak üzere elde tutulan stoklar.

Satılmak üzere üretilmekte olan; ya da bu şekilde satılmak üzere üretim sürecinde bulunan stoklar.

Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır. Üretim sürecinde veya hizmetlerin sağlanması sırasında tüketilecek olan hammadde ve malzemeler.

Tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen, varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik faydadır.

Tahakkuk esası

Tahmini işlem TMS/TFRS’ler Tanımlanmış fayda borcu

Tanımlanmış fayda planları

Tanımlanmış fayda yükümlülüğü (yükümlülüğün bugünkü değeri)

Tanımlanmış katkı planları

Tarımsal faaliyet

Tarımsal ürün Toplam kapsamlı kâr

İşlemlerin ve diğer olayların etkisi, söz konusu işlem ve olaylar gerçekleştiği (nakit veya nakit benzerleri alındığında veya ödendiğinde değil) zaman muhasebeleştirilir ve ilgili oldukları dönemin muhasebe kayıtlarına kaydedilerek o dönemin finansal tablolarında raporlanır.

Taahhüt edilmemiş ancak gerçekleşmesi beklenen işlemdir.

KOBİ TFRS dışındaki Türkiye Finansal Raporlama Standartları.

Raporlama tarihindeki tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değeri eksi kendileri içerisinden direkt olarak yükümlülüklerin karşılanacağı plan varlıklarının (varsa) raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeridir.

Tanımlanmış katkı planları dışında kalan işten ayrılma sonrasına ilişkin fayda planlarıdır.

Cari ve önceki dönemlerde çalışanlarca sunulan hizmet sonucunda ortaya çıkan

gelecekte ödenmesi beklenen yükümlülüğün, plan varlıkları düşülmeden önceki bugünkü değeridir.

İşletmenin ayrı bir işletmeye (fona) sabit katkı payları ödediği ve söz konusu fonun, çalışanların mevcut ve geçmiş dönemlerde sunmuş oldukları hizmetlerle ilgili olarak sağlanan faydaların tamamını ödemeye yeterli varlıklarının bulunmaması durumunda, işletmenin ek katkı payı ödemek konusunda herhangi bir yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğünün olmayacağı, çalışma dönemi sonrasına ilişkin çalışanlara sağlanan fayda planlarıdır.

Satışa konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüştürülmesi işleminin bir işletme tarafından yönetimidir.

Hasadı işletmenin canlı varlıklarından yapılmış üründür.

Sahiplerin sahiplik nitelikleriyle yaptıkları işlemlerden kaynaklananlar dışında işlemler ve diğer olaylardan kaynaklanan özkaynaklardaki

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS’ler)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından kabul edilen Standartlar ve Yorumlardır. Bunlar şunlardan oluşur:

(a) Türkiye Finansal Raporlama Standartları,

(b) Türkiye Muhasebe Standartları ve

(c) Yorumlar

bir dönem içerisindeki değişikliktir (kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelirin toplamına eşittir).

Mantıklı tüm çabalar sonucunda uygulanamayan hükümlerdir.

Geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.

Bir işletmenin faaliyetlerinde benzer nitelik ve kullanıma sahip varlık grubudur.

Bir varlığın, borcun veya özkaynağa dayalı finansal aracın yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunu kapsamında ölçülmesidir.

Uygulaması mümkün olmayan

Varlık

Varlık sınıfı

Vergiye esas değer

Vergi gideri

Vergiye tabi kâr (mali zarar)

Raporlama dönemi için toplam kapsamlı kâra veya özkaynaklara dahil edilen dönem vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder.

Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) kârı (zararı) ifade eder. Vergiye tabi kâr, vergiye tabi gelirlerden indirilebilecek tutarların indirilmesi ile bulunur.

Bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanılabilme süresini veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder.

(a) Mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya

(b) Normal iş akışı çerçevesinde satılmak gibi amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi).

Yararlı ömür

Yatırım amaçlı gayrimenkul

Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri arasında yer almayan diğer yatırımların edinimi ve elden çıkarılmasına yönelik işlemlerdir.

Gerçekleşme ihtimali çok fazla.

Yatırım faaliyetleri

Yüksek düzeyde olası

Yürürlüğe girmesi kesine yakın olan

Zamanlama farkları

Zamanında sunum

Yürürlüğe girme süreci tarafından gerektirilen gelecekteki olayların, sonucu değiştirmeyeceği durumlarda vergi oranlarının yürürlüğe girmesi kesine yakın kabul edilir.

Bir dönemde kâr veya zararda muhasebeleştirilen ancak vergi kanun veya düzenlemelerince başka bir dönemin vergiye tabi gelirine dahil edilen gelir ve giderlerdir.

Finansal tablolardaki bilgilerin, karar alma sürecinde sunulmasıdır.

Zımni kabulden doğan yükümlülük

İşletmenin aşağıda yer alan fiillerinden kaynaklanan yükümlülüktür:

(a) Geçmiş uygulamaları, yayımlanmış politikaları veya yeterince açık cari bir beyanı ile işletmenin diğer taraflara belirli sorumlulukları kabul edeceğini göstermiş olması ve

(b) Sonucunda işletmenin, diğer taraflar nezdinde, bu sorumluluklarını yerine getireceğine dair geçerli bir beklenti yaratmış olması.

Bir önceki yazımız olan Kâr veya zarar Karşılık Kazançlar Kesin taahhüt başlıklı makalemizde Kiracının ek borçlanma faiz oranı, Kiralamadaki brüt yatırım ve Kiralamadaki net yatırım hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir