Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)
Bölüm 1

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bu Standardın amaçlanan kapsamı

1.1 KOBİ TFRS “nin. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBÎ) tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bölüm. KOBİ’lerin özelliklerini tanımlar.

Küçük ve orta büyüklükteki İşletmelerin tanımlanması

1.2 KOBİler:

(a) Kamuya hesap verine yükümlülüğü* bulunmayan ve

(b) Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. İşletme yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara ömek olarak gösterilebilir.

1.3 Bir işletmenm aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün

bulunduğu kabul edilir:

(a) Borçlanma araçlarmm veya özkaynağa dayalı finansal araçlaruı kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gömıesı veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçlarm ihraç edilme aşamasında bulunulması ya da

(b) Esas faaliyet konularından biriınn. varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla genrş bir kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatının bankaları, yatırını fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, faktörıııg şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarmda olduğu gibi).

1.4 Bazı işletmeler, müşterileri, alıcıları veya işletmenin yönetimine dâhil olmayan üyeleri tarafından kendilerine finansal kaynaklar emanet edilmiş olması ve bu kaynaklan yönetmekte olmaları nedeniyle, güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına bazı varlıkları muhafaza etmek durumunda olabilirler. Ancak, söz konusu varlıkları esas faaliyetleriyle ilişkili olarak edinmekle birlikte, bu işlemlerin esas

‘Terimler sözlüğünde mumlanan terimler, her bir bölümde ilk kullanımlarında koyu yazılmışlardır.

faaliyet konusunu teşkil etmediği işletmelerin kamuya hesap verme yükümlülüklerinin bulunduğu kabul edilemez (örneğin, gayrimenkul veya seyahat acentelerinde, okullarda, yardım kuruluşlarında, nominal bir üyelik depozitosu talep eden kooperatif işletmelerinde, kamu hizmeti sıman işletmeler gibi mal ve hizmetlerin satışından önce avans alan satıcılarda olabileceği gibi).

1.5 Kamuya hesap venııe yükümlülüğü bulunan işletmeler bu Standardı uygulayamaz. Yasal düzenlemelerin kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler açısından bu Standardm uygulanmasını zorunlu kıldığı veya buna ızııı verdiği durumlarda dâhi. söz konusu ışletmelerm bu Standarda uygun olarak düzenledikleri finansal tablolar. KOBİ TTRS’ye uygun olarak düzenlenmiş kabul edilmez.

1.6 Ana ortaklığı TMS/TFRS’leri kullanmakta olan veya TMS/TFRS’lerı kullanan konsolide bir grubun parçası olan bir bağlı ortaklık, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmaması koşuluyla, keııdı finansal tablolanııda bu Standardı uygulayabilir. Ancak finansal tablolarmın KOBİ TFRSyle uyumlu olduğunun belirtildiği durumlarda, bu Standardın tüm hükümlerine uymak dummuııdadır.

Bölüm 2

Kavramlar ve Genel İlkeler Bu bölümün kapsamı

2.1 Bu bölüm, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) açısından finansal tabloların amacını ve KOBİ’lerin fiııansal tablolarında yer alan bilgilerin kullanışlı olmasını sağlayacak nitelikleri ıçemıektedır. Ayrıca KOBİ fiııansal tablolarının dayandığı temel kavram ve ilkeleri de belirlemektedir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansal tablolarının amacı

2.2 KOBİ fiııansal tablolarının amacı, keııdı özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır.

2.3 Finansal tablolar ayrıca, yöneticilerin idarecilik performanslarım, yani kendilerine emanet edilen kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verebilirlik düzeylerini gösterir.

Finansal tablolarda yer alan bilginin nitelikleri

Anlaşılabilirlik

2.4 Finansal tablolarda yer alan bilgiler. ış ve ekonomik faaliyetler ile muhasebe hakkında yeterli bilgi sahibi olan ve bu bilgileri makul bir seviyede dikkatli olarak inceleme isteği bulunan kullanıcılar tarafından anlaşılabilecek şekilde sunulmalıdır. Ancak anlaşılabilirlik, bazı kullanıcılar için anlaşılması çok zor olacağı gerekçesi ile gerekli bilgilerin kapsam dışında bırakılmasına imkân vermez.

İhtiyaca uygunluk

2.5 Finansal tablolarda yer verilen bilginin kullanıcıların karar alma ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Finansal tablolarda sunulan bilginin, geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardıma olmak veya geçmiş değerlendirmelerini doğrulamak ya da düzeltmek suretiyle, kullanıcıların ekonomik kararlarım etkileme kabiliyetine sahip olması durumunda, ihtivaca uygun olduğu kabul edilir.

Önemlilik

2.6 Eğer bir bilginin verilmemesi ya da yanlış verilmesi finansal tabloları kullanarak ekonomik kararlar alacak olan kullanıcıların kararlarım etkileyebılecekse. o bilgi önemli bir bilgidir ve dolayısıyla ihtiyaca uygundur. Önemlilik, eksik veya yanlış sunulan kalemin düzeyine bağlı olup. yapılacak değerlendınııelerde ilgili

hata veya eksikliğin taşıdığı özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak, bir işletmenin finansal dununu, faaliyet sonuçları veya nakit akış lamım belirli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla. KOBİ TFRS’deıı önemsiz sapmalar yapılması veya bunların düzeltilmemiş şekilde bırakılması doğru olmaz.

Güvenilirlik

2.7 Finansal tablolarda yer verilen bilgilerin güvenilir olması gerekir. Bilgi, önemli bir hata ve taraflılık içermediği ve sunduğunu iddia ettiği veya mantık dâhilinde kendisinden sunması bekleneni gerçeğe uygun olarak temsil ettiği durumlarda güvenilirdir. Bilginin seçiminde veya sunumunda yapılan tercihlerle, kullanıcıları önceden tespit edilen bazı sonuçlara veya algılamalara yönlendiren finansal tabloların tarafsız (yanı. yansız) olduğu kabul edilemez.

Özün önceliği

2.8 İşlemlerin ve diğer olay ve koşullanıl sadece yasal görünümleri ile değil, özleri ve ekonomik gerçeklen de dikkate alınarak muhasebeleştirilmesi ve sunulması gerekir. Bu durum finansal tabloların güvenilirliğini arttırır.

İhtiyatlılık

2.9 Olay ve koşullarla ilgili belirsizliklerin içerik ve kapsamlarına uygun olarak açıklanması ve finansal tablolara ihtiyatlı bir şekilde yansıtılması gerekir. İhtiyatlılık. belirsizlik nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde varlıkların veya gelirin olduğundan fazla, borçların veya giderlerin ise olduğundan eksik belirlenmemesi ıçiıı gereken dikkatin gösterilmesini ifade eder. Bununla birlikte, ihtiyatlı bir tutum içinde olmak, kasıtlı olarak varlıkların veya gelirin olduğundan eksik, borçların veya giderlerin de olduğundan fazla belirlenmesine izin vermemektedir. Kısaca. ılıtıyatlılık. taraflı yaklaşıma izm vermez.

Tam açıklama

2.10 Finansal tablolardaki bilgilerin güvenilir olması için. önemlilik ve maliyet sınırlan içinde bütünü kavraması, yani tam olması gerekir. Bilginin bir kısmının dâlıil edilmemesi tamamının yanlış veya yanıltıcı olmasına, bu nedenle de güvenilirlik ve ihtiyaca uygunluk özelliğim kaybetmesine yol açar.

Karşılaştırılabilirlik

2.11 Kullanıcıların bir işletmenin belli bir zaman içerisinde finansal durumunda ve faaliyetlerinde meydana gelen değişimleri takip edebilmeleri için, işletme finansal tablolarım karşılaştırma imkânları bulunmalıdır. Bunun yanı sıra. kullanıcıların, farklı işletmelerin finansal durumlarını, faaliyet sonuçlarım ve nakit akışlarını birbirleriyle kıyaslayabilmesi için bunlara ait finansal tabloları karşılaştırma olanağına sahip olması gerekir. Dolayısıyla, benzer işlemlerin ve diğer olay ve koşulların finansal etkileri, gerek işletme içerisinde farklı zaman ve yerlerde gerekse diğer işletmelerle tutarlı bir şekilde ölçülmeli ve sunulmalıdır. Ayrıca, kullanıcılar, finansal tabloların hazırlanmasında takıp edilen muhasebe politikaları, bu politikalarda meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin  etkileri hakkında bilgilendirilmelidir.

Zamanında sunum

2.12 Finansal bilginin ihtiyaca uygun olması için. kullanıcıların ekonomik kararlarım etkıleyebılmesı gerekir. Zamamnda sumun. bilginin, karar alma sürecinde sunulmasını gerektirir. Aşın gecikmeli olarak sunulmuş olan bilgi, ihtiyaca uygun olma özelliğini kaybedebilir. Yönetim zamanında yapılan raporlamanın yaratacağı fayda ile bilginin güvenilir olması koşulu arasındaki dengeyi sağlamak zorundadır. İhtiyaca uygunluk ve güvenilirlik arasındaki dengeyi sağlamada kullanılması gereken ölçü. kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçlarının en iyi hangi şekilde karşılanmış olacağıdır.

Fayda ve maliyet dengesi

2.13 Bilgiden sağlanan fayda, bu bilgiyi elde etmek için katlanılan maliyetin üzerinde olmalıdır. Ancak, faydaların ve maliyetlerin belirlenmesi çoğunlukla öznel bir süreçtir. Öte yandan, maliyetler genellikle faydadan yararlanan kullanıcılar tarafından yüklenilmez ve bilginin faydalarından genellikle geniş çapta dış kullanıcılar yararlanır.

2.14 Finansal raporlama, sermaye sağlayıcılarının daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. Bu ise. ekonominin tamamı açısından, sermaye piyasalarının daha etkin bir şekilde işlemesi ve sermaye maliyetinin azalması sonucunu doğurur. Bireysel açıdan ise. işletmeler, sermaye piyasalarına giriş imkânlarının artması, halkla ilişkiler alanına yansıyan olumlu etkiler ve sermaye maliyetlerindeki olası azalmalar sonucunda bu faydalardan yararlanırlar. Sözü edilen faydalar, yönetimle ilgili daha ıyı kararlar alınmasını da içerebilir. Nitekim işletme ıçensınde kullanılan finansal bilgiler çoğunlukla, kısmen de olsa. genel amaçlı finansal raporlama amacıyla hazırlanan bilgilere dayanırlar.

Devamı diğer konularda.

Bir önceki yazımız olan Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı başlıklı makalemizde Bireysel Finansal Tablolar Standardı, TMS 27Tebliği ve TMS TFRS UFRS IFRS hakkında bilgiler verilmektedir.

WordPress veritabanı hatası: [Table './finansal_finans/wp_comments' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_comments.comment_ID FROM wp_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 363 AND comment_parent = 0 ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt ASC, wp_comments.comment_ID ASC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir