Kobi TFRS ye Geçiş Finansal Durum

Finansal durum

Finansal durum tablosu

Finansal durum tablosu dışı bırakma

Finansal kiralama

İşletmeye ait finansal durum tablosunda yer alan varlık, borç ve özkaynakların belirli bir tarih itibarıyla birbirleriyle olan ilişkilerini gösterir.

İşletmenin varlıklarının, borçlarının ve özkaynaklarının belirli bir tarih itibariyle ilişkilerini sunan finansal tablodur (bilanço olarak da adlandırılır).

Daha önce işletmenin finansal durum tablosuna yansıtılmış bir varlık işletmenin finansal durum tablosuna yansıtılmış bir varlık veya borcun işletmenin finansal durum tablosundan çıkarılması işlemidir.

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin önemli ölçüde devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi sonunda, mülkiyet devredilebilir veya devredilmeyebilir. Finansal kiralama olmayan bir kiralama faaliyet kiralamasıdır.

Kiralamanın başlangıcında (a) asgari kira ödemeleri ile (b) garanti edilmemiş kalıntı değerin bugünkü değerinin toplamını (i) kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri ile (ii) kiraya verenin tüm ilk direkt maliyetlerinin toplamına eşitleyen iskonto oranıdır.

Finansal kiralamada zımni faiz oranı

Finansal riskten korunma aracı

Bu TFRS’nin 12. Bölümü’ne göre KOBİ’ler için özel olan finansal riskten korunma muhasebesi açısından finansal riskten korunma aracı aşağıdaki koşul ve durumların tümünü sağlayan

Finansal riskten korunmanın etkinliği bir finansal araçtır:

(a) Söz konusu araç, finansal riskten korunmaya konu risk olarak nitelendirilen ve paragraf 12.17’de belirtilen riskin elimine edilmesinde büyük ölçüde etkin olması beklenen, bir vadeli faiz oranı swapı, bir yabancı para swapı, yabancı para birimi üzerinden forward sözleşmesi veya ticari mala endekslenmiş bir forward sözleşmesi niteliğindedir.

(b) Raporlayan işletme dışındaki (yani; raporlanan grup, bölüm veya bireysel işletme dışındaki) bir tarafı içermektedir.

(c) İtibari değeri anaparanın belirlenmiş tutarına veya finansal riskten korunma konusu kalemin itibari değerine eşittir.

(d) Aşağıdakilerden daha geç olmayacak şekilde belirlenmiş bir vadesi vardır:

(i) Finansal riskten korunmaya konu finansal aracın vadesi,

(ii) Ticari mal alım veya satım taahhüdünün yerine getirilmesi beklenen tarih veya

(iii) Finansal riskten korunmaya konu, gerçekleşme olasılığı yüksek yabancı para veya ticari mal işlemlerinin ortaya çıktıkları tarih.

(e) Önceden ödeme, erken sonlandırma veya uzatma özellikleri yoktur.

Finansal araçların muhasebesinde TMS 39’u uygulayan bir işletme bu tanım yerine söz konusu standarttaki tanımı uygulamalıdır.

Finansal riskten korunma konusu varlığın gerçeğe uygun değerinde veya nakit akışlarında korunan riske atfedilebilecek değişikliklerin finansal riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerinde veya nakit akışlarındaki değişiklikler ile netleşme derecesidir.

Finansal riskten korunma konusu kalem

Bu TFRS’nin 12. Bölümü’ne göre KOBİ’ler için özel olan finansal riskten korunma muhasebesi açısından korunan kalem:

(a) İtfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden ölçülen bir borçlanma aracında, maruz kalınan faiz oranı riski,

(b) Kesin bir taahhüt veya gerçekleşme olasılığı yüksek işlemlerde maruz kalınan döviz kuru riski veya faiz oranı riski,

(c) Elinde tuttuğu bir ticari malda veya bir ticari malın alınması veya satılmasına dair bir kesin taahhüt veya gerçekleşme olasılığı yüksek işlemde maruz kalınan fiyat riski veya

(d) Yurt dışındaki işletmeye yapılan net yatırımda maruz kalınan döviz kuru riskidir.

Finansal tablolar İşletmenin finansal durumunun, finansal

performansının ve nakit akışlarının planlanmış sunumudur.

Finansal tabloların amacı Kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya

yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır.

Finansal tabloların sunumunda Finansal tabloların sunulduğu para birimidir. kullanılan para birimi

Finansal varlık Aşağıdaki varlıklardan herhangi biridir:

(a) Nakit,

(b) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal araç,

(c) (i) Başka bir işletmeden nakit ya da başka

bir finansal varlık almak için veya

(ii) Potansiyel olarak işletmenin lehine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir işletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan hak veya

(d) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve:

(i) İşletmenin değişken sayıda kendi özkaynağına dayalı finansal aracını

almak zorunda olduğu ya da olabileceği bir sözleşme veya

(ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracı karşılığında belirli bir nakit ya da başka bir finansal varlığın takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir sözleşme. Bu amaçla, işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlar, söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatları ya da teslimatlarına ilişkin sözleşmeler olarak düzenlenen araçları içermez.

İşletmenin özkaynaklarının ve borçlarının düzeyinde ve içeriğinde değişikliğe neden olan faaliyetlerdir.

İşletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimidir.

Varlıkların veya borçların vergiye esas değeri ile finansal tablolardaki defter değeri ile arasındaki, varlıkların veya borçların defter değeri geri kazanıldığında veya ödendiğinde (veya varlık ve borçlar dışındaki kalemler için gelecekte vergiye tabi karı etkileyebilecek), bir vergiye tabi veya indirilebilir tutar oluşturacak farklardır.

Özkaynak yatırımcılarının katkılarıyla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeye giren varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen artışlar ya da borçlarda oluşan azalışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının artmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan artışlardır.

Bir raporlama döneminde toplam kapsamlı kârda muhasebeleştirilen kalemler haricindeki tüm gelir ve gider kalemlerinin sunulduğu finansal tablo.

Bir önceki yazımız olan KOBİ TFRS'ye geçişe ilişkin açıklamalar başlıklı makalemizde Amortismana tabi tutar, Ara dönem finansal raporu ve Bireysel finansal tablolar hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir