KOBİ TFRS TMS UMS/UFRS STANDARTLAR

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU

KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR

• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

• TMS 7 Nakit Akış Tablosu

• UMS/UFRS TMSK tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

• 22.03.2011 son güncellemesi

• 29 TMS, 9 TFRS, Kavramsal çerçeve

• SPK ya tabi şirketler 2005’ten bu yana zorunlu olarak uygulamaktadır.

• KOBİ olma ölçütlerinin üzerindeki sermaye şirketleri ve bu şirketler ile konsolidasyon kapsamına giren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları

• Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,

• Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,

• Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

• Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda tanımlanan emeklilik şirketleri

• IFRS for SMEs

— Temmuz 2009’da yayımlandı

— 70’den fazla ülkede halihazırda kullanımına izin verilmiş veya zorunlu tutulmuş ya da üç yıl içerisinde uygulanması planlanmaktadır.

— IAS 39 istisnası dışında tamamen UFRS lerden bağımsızdır.

— 1 Kasım 2010’da Resmi Gazete’de yayınlandı.

TMS/TFRS-TTK 01.01.2013

• TTK yürürlüğe girmesi ile muhasebe defterleri 2013 yılı başından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulacaktır.

• Hesap planının muhasebe standartlarıyla uyumlaştırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni hesap planı da 2013 yılında yürürlüğe girecektir.

İLK UYGULAMA – 01.01.2013

1/1/2012 tarihli açılış bilançosunun 31/12/2012 tarihli kapanış bilançosunun 2012 yılı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ve 1/1/2013 tarihli açılış bilançosunun TMS/TFRS veya KOBİ TFRS’ye göre hazırlanması, denetlenmesi ve açılış kayıtlarının 1/1/2013 itibariyle yapılması

Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından,

uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde

yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir

• Denetçi, ortakları YMM /SMMM sıfatını taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olmalıdır.

• KOBİ’ler, bir bağımsız denetim kuruluşu, YMM veya SMMM’yi denetçi olarak seçebilirler.

• Büyük ölçekli şirketlerin denetimi ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır.

• Yeni TTK’da denetçi rotasyonu söz konusudur ve 7 yıl arka arkaya ilgili şirket için denetim raporu veren denetçi, en az 2 yıl için değiştirilir.

• Denetçi, şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında hizmet veremez.

KOBİ TFRS TMS / TFRS
1. Bölüm: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
2. Bölüm: Kavramlar ve Genel İlkeler Kavramsal Çerçeve, TMS 1
3. Bölüm: Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 1
4. Bölüm: Finansal Durum Tablosu TMS 1
5. Bölüm: Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu TMS 1
6. Bölüm: Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu TMS 1
7. Bölüm: Nakit Akış Tablosu TMS 7
8. Bölüm: Finansal Tablo Dipnotları TMS 1
9. Bölüm: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 27
10. Bölüm: Muhasebe politikaları, Tahminler ve Hatalar TMS 8
KOBİ TFRS TMS / TFRS
ll.Bölüm: Temel Finansal Araçlar TMS 32,39 TFRS 7,TFRS 9
12.Bölüm: Diğer Finansal Araçlarla İlgili Hususlar TMS 32, TMS 39,TFRS 7, TFRS 9
13.Bölüm: Stoklar TMS 2
14.Bölüm: İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 28
15.Bölüm: İş Ortaklıklarındaki Paylar (Yatırımlar) TMS 31
16.Bölüm Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 40
17.Bölüm: Maddi Duran Varlıklar TMS 16
18.Bölüm: Şerefiye Dışında Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 38
19.Bölüm: İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye TFRS 3
20.Bölüm: Kiralamalar TMS 17
KOBİ TFRS TMS / TFRS
21.Bölüm: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 37
22.Bölüm: Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ve Özkaynaklar TMS 1, TMS 32
23.Bölüm: Hasılat TMS 18,TMS 11
24.Bölüm: Devlet Teşvikleri TMS 20
25.Bölüm: Borçlanma Maliyetleri TMS 23
26.Bölüm: Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 2
27.Bölüm: Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36
28Bölüm: Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 19
29.Bölüm: Gelir Vergileri TMS 12
30.Bölüm: Yabancı Para Çevirim İşleri TMS 21
KOBİ TFRS TMS / TFRS
31.Bölüm: Yüksek Enflasyon (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) TMS 29
32.Bölüm: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar TMS 10
33.Bölüm: İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 24
34.Bölüm: Özellikli Faaliyetler TMS 41,TFRS 6
35.Bölüm: KOBİ’ler için TFRS’ye Geçiş TFRS 1

Kapsama alınmayanlar

• TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

• TMS 33 Hisse Başına Kazanç

• TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri

• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

• Düzenlenecek finansal tablo sayısı artıyor.

• Finansal tabloların biçimsel yapısı ve içeriği değişiyor

• Ölçmede (değerleme) değişiklikler oluyor

• Dipnot ve açıklayıcı bilgilerdeki ayrıntılar artıyor

• Hesap planı değişiyor.

• Finansal tablolarda özellikle sonraki dönemlerdeki ölçümlerde büyük ölçüde gerçeğe uygun değer

• Bilançoda yeni kalemler ve yeni gruplandırmalar (ör/ yatırım amaçlı gayrimenkuller, canlı varlıklar, ertelenmiş vergi varlığı ve borcu)

• Kapsamlı gelir tablosu . Gelir tablosunda olağandışı gelir ve giderler yerine durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir ve giderler

• Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda ayrı olarak gösterilecek. FVÖK hesaplaması sağlanacak.

• Nakit akış tablosu formatı : işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti

• Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklara değer artış kaydı ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılması esası ( KOBI TFRS de değer artışı kaydı yok)

• Stoklarda değer düşüklüğü karşılığı ayrılması

(net geçekleşebilir değer)

• Borçlanma maliyetlerinin (faiz giderlerinin) tamamen gider kaydedilmesi; tam sette özellikli varlıklar için istisna

• AR-GE giderlerinin giderleştirilmesi (aktifleştirme yok)

• Tam sette belirli koşullar altında geliştirme giderleri aktifleştirilebilir.

BÖLÜM 1 : KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKi işLETMELER

— kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve

— dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan

Kamuya hesap verme yükümlülüğü

— Kamuya açık piyasalarda işlem görme veya başvuru sürecinde olma (özkaynağa dayalı finansal araç veya borçlanma araçları aracılığıyla)

— esas faaliyet konularından birinin varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması.

(Bankalar, Yatırım Bankaları, yatırım fonları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, aracı kuruluşlar, faktoring şirketleri, ve benzeri finans kuruluşları gibi)

— Eğer varlıkları muhafaza etmek esas faaliyet konusunu teşkil etmiyorsa kamuya hesap verme yükümlülüğü yoktur.

— Ana ortaklık tam seti uygulaması durumunda, bağlı ortaklığın kamuya hesap verme yükümlülüğü yoksa KOBI TFRS uygulayabilir.

KOBİ TFRS’de, KOBİ tanımında kamusal hesap verme

sorumluluğundan hareket edilmiş, özel kriterler vermekten özellikle kaçınılmıştır.

Çünkü her ülkenin koşulları farklı olduğu için, KOBİ kapsamına gireceklerin belirlenmesi ülkelerin karar otoriterlerine bırakılmıştır.

Finansal Tabloların Sunuluşu

• Tam finansal tablo seti:

— Finansal durum tablosu

— Tek bir kapsamlı gelir tablosu veya gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu

— Özkaynak değişim tablosu

— Nakit akış tablosu

— Dipnotlar

— KOBI İstisna: kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine gelir ve dağıtılmamış karlar tablosu düzenlenebilir madde 3.18

— Ayrıca finansal tabloların niteliklerine ilişkin bilgiler

FİNANSAL TABLOLARIN AMACI

• finansal tablolarının amacı, işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamak

• Finansal tablolarda yer alan bilginin nitelikleri

— Anlaşılabilirlik ; İhtiyaca uygunluk ; Önemlilik; Güvenilirlik; Özün önceliği; ihtiyatlılık; tam açıklama; karşılaştırılabilirlik; zamanında sunum; fayda ve maliyet dengesi

Niteliksel özellik Bağlantılı olduğu özellik
Anlaşılabilirlik
İhtiyaca uygunluk önemlilik
Güvenilirlik Özün önceliği İhtiyatlılık Tam açıklama
İhtiyaca uygunluk ve güvenilirlik dengesi Zamanında sunum
karşılaştırılabilirlik

Kısıtlamalar: fayda ve maliyet dengesi

• Finansal durum tablosu

— Varlık

— Borç

— Özkaynak

İşletmeye gelecekte ekonomik fayda sağlama veya işletmeden ekonomik fayda çıkışına neden olma

Finansal Tabloların Sunuluşu

• Gerçeğe uygun sunum

• İşletmenin sürekliliği

• Tahakkuk esası

• Önemlilik ve birleştirme

• Netleştirme

• Raporlama sıklığı

• Karşılaştırmalı bilgi

• Sunuluşun tutarlılığı

Finansal Durum Tablosu asgari içerik

• Nakit ve nakit benzerleri

• Ticari ve diğer alacaklar

• Finansal varlıklar

• Stoklar

• Maddi duran varlıklar

• Yatırım amaçlı gayrimenkuller

• Maddi olmayan duran varlıklar

• Canlı varlıklar

• İştirakler

• Müştereken kontrol edilen işletmeler

• Ticari ve diğer borçlar

• Finansal borçlar

• Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar

• Ertelenmiş vergi borçları ve varlıkları

• Karşılıklar

• Kontrol gücü olmayan paylar

• Ana ortaklığın pay sahiplerine isabet eden özkaynak tutarı

Finansal Durum Tablosu

• Dönen varlık olarak sınıflandırmak için

— işletmenin normal faaliyet dönemi içinde tüketilmesi veya satılmasının beklenmesi

— alım-satım amaçlı elde tutulması

—gelecek 12 ayda paraya çevrilmesinin beklenmesi

—12 aylık sürede kullanılması kısıtlanmış olanlar hariç, nakit ve nakit benzeri varlık

• Ticari alacak uzun vadeli de olsa dönen varlıktır.

• Kısa vadeli borç olarak sınıflandırmak için

— işletmenin normal faaliyet döngüsünde ödeneceğinin beklenmesi

— alım-satım amaçlı elde tutulması

— 12 ay içinde ödeneceğinin beklenmesi

— işletmenin ödemeyi raporlama tarihinden en az 12 ay sonrasına kadar koşulsuz olarak erteleme hakkının olmaması

Ticari borç uzun vadeli de olsa kısa vadeli yabancı kaynaktır.

Dipnotlar

• Maddi duran varlık alt kalemleri

• Stoklar alt kalemleri

• İlişkili taraflardan alacaklar

• Çalışanlara sağlanan faydalarla ilgili karşılıklar

• Özkaynak detayları

• DÖNEN VARLIKLAR

— NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

— FİNANSAL YATIRIMLAR

— TİCARİ ALACAKLAR

— DİĞER ALACAKLAR

— CANLI VARLIKLAR

— STOKLAR

— GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

— SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR

— DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

• DURAN VARLIKLAR

— FİNANSAL YATIRIMLAR

— ORTAKLIKLARA YATIRIMLAR

— TİCARİ ALACAKLAR

— DİĞER ALACAKLAR

— CANLI VARLIKLAR

— MADDİ DURAN VARLIKLAR

— ŞEREFİYE

— MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

— YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

— GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

— ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI

— DİĞER DURAN VARLIKLAR

• KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

— FİNANSAL BORÇLAR

— TİCARİ BORÇLAR

— DİĞER BORÇLAR

— ALINAN AVANSLAR

— ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

— DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

— BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

— DEVLET TEŞVİKLERİ

— GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

— SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR

— DİĞER…

• UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

— FİNANSAL BORÇLAR

— TİCARİ BORÇLAR

— DİĞER BORÇLAR

— ALINAN AVANSLAR

— ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

— BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

— DEVLET TEŞVİKLERİ

— GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

— ERTELENMİŞ VERGİ BORCU

— DİĞER…

• ÖZKAYNAKLAR

— ÖDENMİŞ SERMAYE

— SERMAYE YEDEKLERİ

— KAR YEDEKLERİ

— KAR VEYA ZARARA AKTARILAMAYAN KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)

— KAR VEYA ZARARA AKTARILABİLEN KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)

— GEÇMİŞ YIL KARLARI

— GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)

— DÖNEM NET KARI (ZARARI)

• KAR VEYA ZARARA AKTARILAMAYAN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/GİDERLER

— Maddi duran varlıklar değerleme artışları (KOBI TFRS DE YOK)

— Maddi olmayan duran varlıklar değerleme artışları (KOBI TFRS DE YOK)

— Özkaynağa dayalı finansal araçlar GUD değerleme farkı

• KAR VEYA ZARARA AKTARILABİLEN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/GİDERLER

— Aktüeryal kazanç kayıplar

— Türev finansal araçlar GUD değerleme farkı

— Yabancı para çevrim

iki tablo

• İki tablo

— Gelir tablosu

— Kapsamlı gelir tablosu

• Gelir tablosu

— Kar veya zararla biter

• Kapsamlı gelir tablosu

— Kar veya zararla başlar

— Diğer kapsamlı gelir kalemleri ayrı sunulur

— Toplam kapsamlı kar veya zararla biter

Diğer kapsamlı gelir var mı?

HAYIR

EVET

V

Gerekenler: Kapsamlı gelir tablosu (tek veya iki tablo

şeklinde) HAYIR

Özkaynak ^^

değişim tablosu ^

Gerekenler: Gelir tablosu veya dönem kar/zararı ile biten kapsamlı gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu

> Özkaynağı etkileyen kalemler sadece bunlar mı?: Kar veya zarar Kar payları

Geçmiş yıl hatalarına ilişkin düzeltmeler Muhasebe politikasındaki değişiklikler

EVET

Kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine; sadece gelir tablosu ve dağıtılmamış karlar tablosu düzenlenir, (tek bir tablo)

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ; GELİR TABLOSU VE DAĞITILMAMIŞ KARLAR

TABLOSU

• Özkaynak değişim tablosu:

— Dönemin toplam kapsamlı karı

— Geriye dönük uygulama ve düzeltme işlemlerinin etkisi

— Mutabakatlar:

• Kar veya zarardaki değişim

• Kapsamlı gelirdeki değişim

• Hisse senedi ihracı, kendi hisse senetlerini geri alması, temettü v.b. değişim

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

• Kiraya vermek veya değer artışından kar elde etmek amacıyla satın alınmış gayrimenkullerdir.

• İlk muhasebeleştirmede maliyet bedeli

• Sonraki ölçümlerde (KOBI TFRS ye göre) belirlenebiliyorsa GUD, belirlenemiyorsa maliyet-amortisman-değer düşüklüğü zararı yöntemi ile MDV olarak.

• Sonraki ölçümlerde maliyet modeli veya GUD modeli ile

• GUD farkı kar zararla ilişkilendirilir. (gelir tablosunda)

•s EVET STOK
S

Gerçeğe uygun değer yöntemi

Maliyet yöntemi

• KOBI TFRS uygulayan Lal A.Ş. 5 Mayıs 2010 tarihinde 4.000.000 TL ya bir arsa satın almıştır. Değer artışından kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. 31 Aralık 2010’da arsanın değeri 3.800.000 TL, 31 Aralık 2011 ‘de 4.700.000 TL olarak belirlenmiştir. Arsa çevresinde oluşan yapılaşmalar nedeniyle 31 Aralık 2012’de arsanın GUD i belirlenememektedir.

5 Nisan 2010;

/

Yatırım amaçlı gayrimenkul 4.000.000

Bankalar 4.000.000

_/_

31 Aralık 2010;

/

GUD Azalış zararı 200.000

Yatırım amaçlı gayrimenkul 200.000

_/_

31 Aralık 2011;

/

Yatırım amaçlı gayrimenkul 900.000

GUD Artış karı 900.000

_/_

31 Aralık 2012;

/

Arsalar 4.700.000

Yatırım amaçlı gayrimenkul 4.700.000

/

MADDİ DURAN VARLIKLAR

• Mal veya hizmet üretimi veya idari amaçlar için kullanılan

• Birden fazla dönemde kullanımı öngörülen

• İlk muhasebeleştirme

— Maliyet bedeli

• Satın alma fiyatı

• Varlığın çalışabilir konuma getirilmesi için katlanılan her türlü maliyet

• Varlığın sökülmesi ve taşınmasına ilişkin maliyetler

Bölüm 17 – amortisman

• Kalemlerin amortismana tabi tutarları yararlı ömrü boyunca dağıtmak için aşağıdakilerin tahmin edilmesi için değerlendirilme yapılması gerekir

— faydalı ömür

— artık değer

— amortisman yöntemi (örneğin, doğrusal, azalan bakiyeler, üretim birimi gibi)

• Göstergeler değiştiyse tahmin yeniden değerlendirilir

— değişim muhasebe tahminindeki değişikliktir.

Bölüm 17 – amortisman devamı

• Amortisman ayırma işlemi MDV kullanılabilir hale geldiğinde başlar

—şöyle ki; yönetim tarafından istenilen şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan konum ve durumda olduğu zaman

• Amortisman ayırma işlemi MDV finansal tablolardan çıkarıldığında sona erer

amortisman

• A A.Ş. 02.06.2011 tarihinde 52.000 TL +%10 KDV ye bir makine almış ve yararlı ömrünü 8 yıl olarak belirlenmiştir. Makinenin yararlı ömrü sonundaki kalıntı değeri 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

• 52.000 — 4.000 =48.000

• 48.000 / 8 = 6.000 /12 = 500

• 500 * 7 = 3.500 ilk yıl amortisman kaydı

BORÇLANMA MALİYETLERİ

• KOBI TFRS:

• Tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.

• KOBI TFRS de özellikli varlık tanımına yer verilmemiştir.

• TMS:

• Özellikli varlıklarda aktifleştirilebilir.

VARLIKLARDA DğER

■ ■ ■ ■ ■ ■ m m

DUşUKLUgU

• Varlığın defter değeri, geri kazanılabilir tutardan fazla ise değer düşüklüğü zararı ortaya çıkar.

STOKLAR DIŞINDAKİ VARLIKLARDA

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

• Bir varlığın ya da nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı, satış maliyetleri düşülmüş GUD ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.

• Defter değeri geri kazanılabilir değere indirgenir.

• Değer düşüklüğü zararı gider olarak kaydedilir.

değer düşüklüğünün İptalİ

• Şerefiye için ayrılmış değer düşüklüğü zararı iptal edilmez.

• Varlık için;

— İptal edilecek değer düşüklüğü zararı ilk defter değerini aşacak şekilde artırılamaz.

— Amortisman gideri düzeltilir.

NAKİT AKIŞ TABLOSU kullanım alanları

• İşletmenin gelecek nakit akımı yaratma gücünü belirlemek

• İşletmenin yükümlülüklerini karşılama, kar paylarını ödeme gücünü ve dış finans ihtiyacını belirlemek

• İşletmenin yatırım ve finans faaliyetlerinin mali yapısına olan etkisini belirlemek

• Vadesi geldiğinde, ticari borçların, ücretlerin ve diğer yükümlülüklerin ödenmesi için gerekli olan nakit işletme faaliyetlerinden sağlanabilecek midir ?

• İşletmenin uzun vadeli borçlarını ödemek için yeterli nakdi var mıdır?

• İşletmenin diğer nakit ödemeleri yapıldıktan sonra kar payı ödemelerini gerçekleştirebilmek için tutarlı ve sürekli nitelikte nakit akımı mevcut mudur?

• İşletmenin nakit girişleri büyük ölçüde kaynakların sürekli kullanımı ile mi yoksa borçlanma veya varlıkların satışı gibi kaynakların sınırlı kullanımı ile mi sağlanmaktadır?

• Gelecekteki büyümeyi finanse etmek için gerekli olan nakit nereden sağlanacaktır?

• İşletmenin borçlanmalarla ilgili olarak faiz ve anapara ödemelerini karşılayacak sürekli nitelikte nakit girişleri mevcut mudur?

• İşletmenin faaliyetleri sonucu yarattığı nakit girişleri, net karından büyük müdür, yoksa küçük müdür? Neden? Farka yol açan kalemler nelerdir? Alacaklar zamanında tahsil edilebilmekte midir? Stoklar iyi yönetilebilmekte midir? Kısa vadeli borçlanma etkin olarak yönetilebilmekte midir?

• İşletmenin nakit akımı olağandışı olaylardan nasıl etkilenmektedir?

NAKİT AKIŞ TABLOSU (MSUGT)

(+) Dönembaşı nakit mevcudu XX

(+) Dönemiçi nakit girişleri XX

(-) Dönemiçi nakit çıkışları (XX)

Dönemsonu nakit mevcudu XX

NAKİT AKIŞ TABLOSU (TMS)

• İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları XX

• Yatırım faaliyetlerine ilişkin net nakit akışları XX

• Finansman faaliyetlerine ilişkin net nakit akışları XX

• Nakit artışı (azalışı) XX

• (+) Dönembaşı nakit mevcudu XX

• Dönemsonu nakit mevcudu XX

TMS 7-NAKİT AKIŞ TABLOLARI

• İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri,

• Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri,

Finansman faaliyetleri: öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri,

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:

a) Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri

b) İsim hakkı, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri,

c) Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları,

d) Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları,

f) Finansman veya yatırım faaliyeti ile ilgisi özel olarak kurulabilenler dışındaki gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin ödemeler

g) Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları.

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:

a) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları.

b) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri;

c) Başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak için ve iş ortaklığına katılmak için yapılan nakit çıkışları; veya satılması sonucunda sağlanan nakit girişleri

d) Verilen avans ve kredilerden nakit çıkışları

e) Alınan avans ve kredilerden nakit girişleri

f) Türev sözleşmelerden kaynaklanan nakit çıkışları

g) Türev sözleşmelerden kaynaklanan nakit girişleri

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları:

a) Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri,

b) Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları,

c) Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri,

d) Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları,

e) Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının raporlanması:

a) Brüt (Dolaysız) yönteme* göre veya

b) Net kar/zararın, düzeltildiği net (dolaylı) yönteme göre.

* Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, uygulama birliğinin sağlanması bakımından nakit akış tablolarının Türkiye içinde raporlanmasında, brüt (dolaysız) yöntemin uygulanması tercih edilmiştir.

Ancak KOBI TRFS de böyle bir tercih bulunmamaktadır.

NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

l.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)

Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+)

Diğer Gelirlerden sağlanan nakit girişleri(+)

2 Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)

Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerine

ilişkin nakit çıkışları(+)

Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+)

Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı (1-2)

Satışlar XX

Ticari alacaklardaki artış (-) (XX)

Ticari alacaklardaki azalış (+) XX

Satışlardan sağlanan nakit girişleri XX

Satılan malın maliyeti XX

Stoklardaki artış(+) XX

Stoklardaki azalış(-) (XX)

Ticari borçlardaki azalış(+) XX

Ticari borçlardaki artış(-) (XX) (-)Satışların maliyeti içindeki amortisman Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerine ilişkin

nakit çıkışları XX

3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri +

4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-)

5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)

6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-)

Varlık Artışları (-) Varlık Azalışları (+) Yabancı Kaynak Artışları (+) Yabancı Kaynak Azalışları (-)

7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-)

Önceki Dönem Karından Ödenen (+) Geçici Vergiler(+)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

l.Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)

Mali Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) Diğer Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) Mali Duran Varlıklarla İlgili Alınan Temettülerden Sağlanan Nakit Girişleri (+)

Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri(+) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Tahsilatlardan Sağlanan Nakit Girişleri(+)

Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri(+) 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)

Mali Duran Varlık Alışları (+) Maddi Duran Varlık Alışları (+) Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+) Diğer Duran Varlık Artışları (+)

Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilerle İlgili Nakit Çıkışları(+) Diğer Yatırım faaliyetiyle İlgili Nakit Çıkışları(+)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri

Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit(+)

Uzun Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit (+)

Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+)

Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit (+)

Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)

2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)

Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)

Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)

Ödenen Temettüler (-)

Sermayenin Azaltılması (-)

Diğer Finansman Faaliyetlerine ilişkin Nakit Çıkışları

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-)

E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) (AZALIŞ) (-)

F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR
AKTİF 2010 2011 FARK
Nakit ve Nakit benzerleri 12.200 85.000 72.800
Ticari Alacaklar 18.400 21.700 3.300
Stoklar 32.400 56.500 24.100
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 63.000 163.200
Arazi ve arsalar 37.500 25.000 12.500
Binalar 70.000 70.000
Tesis, makine ve cihazlar 52.400 65.500 13.100
Birikmiş amortismanlar (-) (12.000) (17.000) 5.000
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 147.900 143.500
AKTİF TOPLAMI 210.900 306.700
PASİF 2010 2011 FARK
Finansal Borçlar 21.900 18.700 3.200
Ticari Borçlar 27.000 25.000 2.000
Ödenecek giderler 7.000 4.000 3.000
KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 55.900 47.700
Çıkarılmış tahviller 53.000 53.000
Ödenecek Vergi 5.000 8.000 3.000
UZUN VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 5.000 61.000
Sermaye 140.000 170.000 30.000
Dönem Net Kârı 10.000 28.000 18.000
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 150.000 198.000
PASİF TOPLAMI 210.900 306.700
KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOLARI
2011
Satışlar 82.000
Satışların Maliyeti(-) (27.000)
Brüt Satış Karı 55.000
Faaliyet Giderleri (-) (14.500)
Faaliyet Karı 40.500
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 3.000
Faiz ve vergiden önceki kar 43.500
Faiz Giderleri(-) (7.000)
Faiz Gelirleri (+) 2.000
Sürdürülen faaliyetler dönem karı 38.500
Durdurulan faaliyetlerden Gelir Ve Karlar
Durdurulan faaliyetlerden Gider Ve Zararlar(-) (2.500)
Dönem Karı 36.000
Vergi (-) (8.000)
Vergi sonrası kar 28.000

• Dönem içinde maliyeti 12.500 TL olan arazi peşin olarak 10.000 TL’ye satılmıştır.

• Peşin olarak 13.100 TL ya makine alınmıştır.

• Nominal değeri üzerinden nakit karşılığı 53.000 TL lık tahvil ihraç edilmiştir.

• 30.000 TL lık nakit sermaye artırımı yapılmıştır.

• Faaliyet giderleri içerisinde yer alan 5.000 TL lık kısım amortisman gideridir.

• 2010 yılı dönem karının tümü ortaklara kar payı olarak dağıtılmıştır.

A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 6.100
1.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 78.700
Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+) 17.380-252 78.700
Diğer Gelirlerden sağlanan nakit girişleri(+)
2 Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) (62.600)
Satılan mal ve hızmet maliyetleri ve stokdeğişimlerine ilişkin nakit çıkışları(+) 27000+24100+2000 53.100
Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) 9.500
Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı (1-2) 16.10 0
3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri + 5.000
4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-)
5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) (7.000)
6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı KaynaklardakiDeğişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+)(-) (3.000)
Varlık Artışları (-)
Varlık Azalışları (+)
Yabancı Kaynak Artışları (+)
Yabancı Kaynak Azalışları (-) (3.000)
7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) (5.000)

Satışlar 82.000

Ticari alacaklardaki artış (-) (3.200)

Satışlardan sağlanan nakit girişleri 78.700

Satılan malın maliyeti 27.000

Stoklardaki artış(+) 24.100

Ticari borçlardaki azalış(+) 2.000

Satılan mal ve hizmet maliyetleri

ve stok değişimlerine ilişkin

nakit çıkışları 53.100

Faaliyet giderleri Amortisman giderleri Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları

14.500 (5.000)

9.500

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI (3.100)
Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+) 10.000
Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri 10.000
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) (13.100)
Maddi Duran Varlık Alışları (13.100)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 69.800
1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri 83.000
Uzun Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit 53.000
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 30.000
2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) (13.200)
Kısa Vadeli Borç Ödemeleri 3.200
Ödenen Temettüler (-) 10.000
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 6.100
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI (3.100)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 69.800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) (AZALIŞ) (-) 72.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 12.200
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 85.000

Bir önceki yazımız olan Özel Statüyle Kurulan Şirketlere Bağımsız Denetim Geliyor başlıklı makalemizde Belediyelere Bağımsız Denetim Geliyor, Sendikalara Bağımsız Denetim Geliyor ve TOBB ye Bağımsız Denetim hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir