Kâr veya zarar Karşılık Kazançlar Kesin taahhüt

Kâr veya zarar Karşılık Kazançlar Kesin taahhüt

Kiracının ek borçlanma faiz oranı

Kiracının benzer bir kiralamada ödeyebileceği faiz oranı veya eğer bu belirlenebilir değilse, kiralamanın başlangıcında kiracının benzer bir süre için ve benzer bir güvenlikle varlığı almak için gerekli fonları borçlanmak için katlanacağı orandır.

Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşmedir.

Aşağıdakilerin toplam tutarıdır:

(a) Bir finansal kiralama kapsamında kiraya veren tarafından alınacak asgari kira ödemeleri ve

Kiralama

Kiralamadaki brüt yatırım

(b) kiraya verene tahakkuk eden garanti edilmemiş kalıntı değer.

Kiralamadaki net yatırım

Kiraya verenin, zımni faiz oranı ile iskonto edilmiş, kiralamadaki brüt yatırımıdır.

KOBİ TFRS’yi ilk defa uygulayan işletme

KOBİ TFRS’ye geçiş tarihi

İlk kez bu Standarda uygun olarak düzenlenen finansal tablolarda tam karşılaştırmalı bilginin sunulduğu ilk dönemin başlangıcıdır.

Daha önceki muhasebe çerçevesinin TMS/TFRS hükümlerinden veya diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden (GKGMİ) oluşup oluşmadığına bakılmaksızın finansal tablolarını ilk defa KOBİ TFRS’ye uygun olarak sunan işletmedir.

Bir ana işletme ile bağlı ortaklıklarının tek bir ekonomik işletme olarak sunulduğu finansal tablolar.

Bir kuruluşun veya işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür.

Ana ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak atfedilemeyen, bağlı ortaklıktaki özkaynaktır.

(a) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan olası yükümlülük veya

(b) Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür:

(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin bulunmaması veya

Konsolide finansal tablolar

Kontrol (bir işletmenin kontrolü)

Kontrol gücü olmayan paylar

Koşullu borç

(ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi.

Koşullu varlık

Kullanım değeri

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıktır.

Bir varlıktan veya nakit yaratan birimden kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler

KOBİ’ler;

(a) Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve

(b) Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. İşletme

yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak gösterilebilir.

Bir işletmenin aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilir:

(a) Borçlanma araçlarının veya özkaynağa dayalı finansal araçların kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem görmesi veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçların ihraç edilme aşamasında bulunması ya da

(b) Esas faaliyet konularından birinin, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarında olduğu gibi).

Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve

Birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir.

Maddi duran varlıklar (a)

(b)

Maddi olmayan duran varlık Fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir

nitelikteki parasal olmayan varlıktır. Bu tür bir varlık, aşağıdaki durumlarda tanımlanabilir:

(a) Ayrılabilir olması, diğer bir deyişle işletmeden ayrılabilme ya da bölünebilme özelliğine sahip ve bireysel olarak ya da ilgili sözleşme, varlık ya da borçla beraber satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir ya da takas edilebilir olması veya

(b) İlgili hakların işletmeden ya da diğer hak ve yükümlülüklerden ayrılabilmesi veya devredilebilmesine bakılmaksızın,

sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması.

Muhasebe politikaları Finansal tabloların hazırlanmasında ve

sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eder.

Muhasebe tahminlerindeki Bir varlık veya borcun defter değerinde veya

değişiklik dönemsel kullanım tutarında yapılan ve bunların

cari durumunun saptanması ile gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi işlemlerinden kaynaklanan düzeltmeleri ifade eder. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden veya gelişmeden kaynaklanır, dolayısıyla hataların düzeltilmesi anlamına gelmez.

Muhasebeleştirme Finansal tablo unsuru tanımına giren kalemlerin

aşağıdaki kriterleri taşımaları kaydıyla finansal durum tablosuna veya kapsamlı gelir tablosuna yansıtılma sürecini ifade eder:

(a) İlgili kaleme ilişkin gelecekteki ekonomik yararların işletmeye akışı veya işletmeden çıkışı olasıdır ve

(b) Söz konusu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir olarak ölçülmektedir.

Müşterek kontrol Bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün

sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Söz konusu kontrolün sadece ekonomik faaliyetle ilgili stratejik finansal ve faaliyetle ilgili kararların, kontrolü paylaşan tarafların (ortak girişimciler) oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.

Müştereken kontrol edilen bir işletme

Her bir ortak girişimcinin pay sahibi olduğu bir şirket, ortaklık veya başka bir işletmenin kurulmasını gerektiren bir iş ortaklığıdır. Söz konusu işletme, ortak girişimciler arasındaki sözleşmeye dayalı düzenlemenin işletmenin ekonomik faaliyeti üzerinde müşterek kontrol oluşturması dışında, diğer işletmelerle aynı şekilde faaliyet gösterir.

İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduattır.

Bir önceki yazımız olan İşletme birleşmeleri başlıklı makalemizde İşletme faaliyetleri, İşletme unsuru ve İşletmenin sürekliliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir