İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103-

Konu  : İşveren değiştiren  personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde,…… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizde yeni işe başlayan personelin daha önce çalışmış olduğu şirketten aldığı kümülatif vergi matrahını şirketinize ibraz etmesi nedeniyle söz konusu  personelin ücretinin vergilendirilmesi sırasında kümülatif vergi matrahının dikkate alınıp alınamayacağı konusunda görüşümüz sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirle bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez………….” denilmiş 62. maddede ise “İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 86. maddesinde ise, “(4842 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 24/04/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değişen şekli) (2003 yılı gelirleri dahil) Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1- Tam mükellefiyette

………….

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen parantez içi hüküm 07/08/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplam 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)…” hükmü yer almaktadır.

c) Vergiye tabi gelir toplamının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları…..hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, “…Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumunuzda yeni işe başlayan personelin kurumunuzda çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu şirketten elde ettiği kümülatif ücret matrahının kurumunuzda çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla söz konusu personelin kurumunuzdan elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, yıl içerisinde işveren değiştirmiş olan personelinizin birinci işverenden almış olduğu ücretin hangisi olacağı personeliniz tarafından serbestçe belirlenebilecek olup, başkaca bir geliri olmaması şartıyla 2007 yılı içinde birinci işverenden sonraki ücretlerinin toplamının 19.000YTL.’yi aşmaması halinde beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu personelin birinci işverenden sonraki ücret gelirinin toplamının 19.000 YTL’yi aşması halinde ise birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirinin tamamının personeliniz tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Bir önceki yazımız olan Sermaye Azaltımı yabancı şirkete sermaye iadesi tevkifat başlıklı makalemizde hakim ortak sermaye iade, Sermaye Azaltımı ve sermaye iadesi tevkifat hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir