İlk defa Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler Geçiş Dönemi Finansal Tablolar KGK duyurusu

kgkİLK DEFA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERCE GEÇİŞ DÖNEMİNDE HAZIRLANACAK VE DENETİME TABİ OLACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DUYURU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ye) göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olan şirketler “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz konusu Karar kapsamındaki bazı şirketler finansal tablolarını hazırlarken ilk kez TMS’yi uygulayacaklardır. Geçiş döneminde ilk kez TMS’ye göre hazırlanacak finansal tablolar ile bağımsız denetime tabi tutulacak finansal tablolara ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

6102 sayılı Kanunun Geçici 6/1 maddesi uyarınca geçiş döneminde hazırlanacak finansal tablolarının hazırlanmasında TMS hükümleri uygulanacaktır. Bu itibarla, TMS’yi ilk kez uygulayacak şirketler “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardında yer alan hükümlere çerçevesinde geçiş uygulaması yapacaklardır.

Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın karşılaştırmalı olarak sunulan finansal tablolar başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca denetime tabi olunan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar denetimden geçmiş olarak sunulacaktır. Geçmiş hesap dönemi veya dönemlerine ilişkin finansal tabloların karşılaştırmalı olarak sunulması esastır. Geçmiş hesap dönemlerinde denetime tabi olunmamış ise, denetimden geçmiş finansal tablolarla karşılaştırmalı olarak sunulan geçmiş dönem finansal tablolarının denetimden geçmiş olması zorunlu değildir.

Ancak 6102 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, 1/1/2013 tarihi veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış bilançosu, 6102 sayılı Kanuna göre seçilen bağımsız denetçi tarafından ve bu Kanun hükümleri uyarınca denetlenecektir. Bununla birlikte, denetçi bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, geçmiş yıla ait finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762 sayılı Kanuna veya diğer mevzuata göre hazırlanan finansal tablolara raporunda yer verecektir.

Ayrıca, 6102 sayılı Kanunun 70 inci maddesi uyarınca finansal tabloların Türkçe ve Türk Lirası ile düzenlenmesi gerekli olup bu konudaki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklı tutulmuştur. Bu çerçevede, “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri” Standardı uyarınca geçerli para birimi yabancı para olan şirketlerin, diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, sunum para birimi olarak Türk Lirasını kullanmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Tablo: Yıllar İtibarıyla Hazırlanacak Asgari Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetimi*

1/1/2012 tarihli 31/12/2012 tarihli 31/12/2013 tarihli
Hazırlanacak Denetlenecek Hazırlanacak Denetlenecek Hazırlanacak Denetlenecek
FinansalDurum

Tablosu

V X V **V V V
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu X X V X V V
Nakit Akış Tablosu X X V X V V
ÖzkaynaklarDeğişim

Tablosu

X X V X V V

*Tablo hesap dönemi takvim yılı olan şirketler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Özel hesap dönemi uygulayan şirketler 31/12/2013 tarihinden sonraki ilk raporlama tarihinden geriye doğru giderek hazırlanacak ve denetimden geçecek finansal tablolarını belirleyeceklerdir.

**6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7 inci maddesi uyarınca denetlenecek finansal durum tablosu 1/1/2013 tarihi veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış finansal durum tablosudur.

Bir önceki yazımız olan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tebliği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir