Finansman faaliyetleri Geçerli para birimi

Finansman faaliyetleri Geçerli para birimi

Geçici farklar

Gelir

Gelir tablosu

Dönem kâr veya zararını ve dönem içerisinde dağıtılmamış kârlarda meydana gelen değişimleri gösterir.

Gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

Vergiye tabi kâr üzerine uygulanan yerel ve yabancı tüm vergilerdir. Gelir vergisine raporlayan işletmeye yapılan dağıtımlarda bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı tarafından ödenecek kesinti şeklindeki vergiler de dahildir.

Ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır.

Kendi özel ihtiyaçlarına yönelik raporlar talep edebilme durumunda olmayan geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak bilgi ihtiyaçlarına yönelik finansal tablolardır.

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi, bir borcun ödenmesi veya kazanılmış bir özkaynak aracının el değiştirmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutardır.

İşlemlerin, diğer olayların ve koşulların

etkilerinin, varlık, borç, gelir ve gider

tanımlarına ve muhasebeleştirme koşullarına uygun olarak sunumudur.

Gelir vergileri

Geliştirme

Genel amaçlı finansal tablolar

Gerçeğe uygun değer

Gerçeğe uygun sunum

(Muhasebe politikasındaki bir değişikliği) Geriye dönük uygulama

Yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politika hep uygulanıyormuş gibi uygulanmasıdır.

Varlığın (veya nakit yaratan birimin) satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.

Geri kazanılabilir tutar

Giderler

Özkaynak yatırımcılarına yapılan dağıtımlarla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeden çıkan varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen azalışlar ya da borçlarda oluşan artışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının azalmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan azalışlardır.

Grup

Güvenilirlik

Ana ortaklık ve tüm bağlı ortaklıkları.

Bilgi, önemli bir hata ve taraflılık içermediği ve sunduğunu iddia ettiği veya mantık dâhilinde kendisinden sunması bekleneni gerçeğe uygun olarak temsil ettiği durumlarda güvenilirdir.

Elde edilmeleri, ilgili emeklilik fayda planına göre hizmetin devamlılığı şartına bağlı olmayan faydalardır.

Hak kazanma. Hisse bazlı ödeme düzenlemesinde karşı tarafın işletmenin nakit, diğer varlıklar veya özkaynak araçları alma hakkı, bu hakkı kazanması artık karşı tarafın hakediş koşullarını yerine getirmesine bağlı olmadığında kazanılır.

Hak edilmiş faydalar

Hakediş

Hakkın verilme tarihi

Halka açık (borç veya özkaynak araçları)

İşletme ve karşı tarafın (çalışanlar da dahil olmak üzere) hisse bazlı ödeme anlaşmasındaki koşul ve ilkeler üzerinde karşılıklı olarak anlaşıldığında, mutabakata vardığı tarihtir. İhraç tarihinde işletme, karşı tarafa nakdi, diğer varlıkları veya işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarını, hakediş şartları sağlandığında (varsa), elde etme hakkı verir. Eğer anlaşmanın onaylanması (örneğin, hissedarlar tarafından) söz konusu ise, ihraç tarihi, onayın alındığı tarihtir.

Kamuya açık bir piyasada işlem gören ya da bu amaçla ihraç edilme sürecinde olan (yerli veya yabancı menkul kıymet borsası veya tezgah üstü bir piyasa, yerel ve bölgesel piyasalar dahil olmak üzere).

Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında,

özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.

Hatalar İşletmenin önceki bir veya daha fazla dönemin

finansal tabloları için söz konusu olan ve aşağıdaki özelliğe sahip güvenilir bilgilerin kullanılmaması veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan ihmaller veya yanlış bilgilendirmelerdir:

(a) Finansal tabloların yayımlanması için onaylanması sırasında mevcuttur ve

(b) Normalde, finansal tabloların hazırlanması ve sunulması sırasında elde edilmiş ve dikkate alınmış olması beklenmektedir.

İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlar (paylar veya hisse opsiyonları dahil) karşılığında mal veya hizmet (çalışan hizmetleri de dahil) elde ettiği ya da işletmenin paylarının veya diğer özkaynağa dayalı finansal araçlarının fiyatları baz alınan tutarlar karşılığında mal veya hizmet aldığı işlemlerdir.

Hisse bazlı ödeme işlemleri

İçsel değer

İhtiyatlılık

İhtiyaca uygunluk

Karşı tarafın onaylama veya alma (koşullu veya koşulsuz) hakkının olduğu payları ile karşı tarafın bu senetler için ödemesi gereken (veya ödeyeceği) fiyat (eğer varsa) arasındaki farktır. Örneğin, gerçeğe uygun değeri 20 TL olan bir pay üzerindeki kullanım fiyatı 15 TL1 olan bir hisse senedi opsiyonunun içsel değeri 5 TL’dir.

Belirsizlik olması nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde varlıkların ve gelirin olduğundan fazla, yükümlülüklerin ve giderlerin de olduğundan eksik belirlenmemesi için gereken dikkatin gösterilmesini ifade eder.

Finansal tablolarda sunulan bilginin, geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak veya geçmiş değerlendirmelerini doğrulamak ya da düzeltmek suretiyle, kullanıcıların ekonomik kararlarını etkileme kabiliyetine sahip olması durumunda, ihtiyaca uygun olduğu kabul edilir.

İleriye yönelik uygulama (Muhasebe (politikasındaki bir değişikliği)

Yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politika değiştikten itibaren uygulanmasıdır.

İlişkili taraf Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle

(raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmelerdir.

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkilidir. Söz konusu kişi,

(i) Raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesidir,

(ii) Raporlayan işletme üzerinde kontrol

Bu Ek’te, parasal tutarlar “(TL)” olarak ifade edilmifltir.

gücüne sahiptir veya

(iii) Raporlayan işletme üzerinde müşterek kontrol gücüne veya önemli etkiye sahiptir veya bu işletmede önemli oy hakkı bulunmaktadır.

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin

mevcut olması halinde işletme raporlayan

işletme ile ilişkilidir:

(i) İşletme ve raporlayan işletme aynı grubun üyesidir (bu her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık ve aynı daldaki bağlı ortaklığın birbirleriyle ilişkili olduğu anlamına gelir).

(ii) İşletme başka bir işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun bir üyesinin) iştiraki veya iş ortaklığıdır.

(iii) Her iki işletme de üçüncü bir işletmenin iş ortaklığıdır.

(iv) İşletme üçüncü bir işletmenin iş ortaklığıdır ve diğer işletme söz konusu üçüncü işletmenin iştirakidir.

(v) İşletme, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında fayda sağlayan bir planı uygulamak amacıyla oluşturulmuştur. Söz konusu planın raporlayan işletme bünyesinde yürütüldüğü durumlarda, plana sponsor olan işverenler de planla ilişkilidir.

(vi) İşletme (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol ediliyor veya müştereken kontrol ediliyordur.

(vii) (a)(i) maddesinde tanımlanan bir kişinin işletmede önemli oy hakkı vardır.

(viii) (a)(ii) maddesinde tanımlanan bir kişinin işletmede önemli etkisi veya önemli oy hakkı bulunmaktadır.

(ix) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesinin işletmede önemli etkisi veya önemli oy hakkı vardır ve

raporlayan işletme üzerinde müşterek kontrol gücü bulunmaktadır.

(x) İşletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi ya da bu üyenin yakın ailesinin bir üyesinin, raporlayan işletmede kontrol veya müşterek kontrol gücü ya da önemli oy hakkı bulunmaktadır.

İlişkili tarafla yapılan işlem Bir fiyat karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın,

ilişkili taraf ile raporlayan işletme arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin transferidir.

imtiyazlı hizmet anlaşması

İnşaat sözleşmesi

iş ortaklığı

işletme

Devletin veya kamu sektöründe bulunan diğer kurumların (imtiyazı tanıyan) yollar, köprüler, tüneller, hava alanları, enerji dağıtım ağları, hapishaneler veya hastaneler gibi altyapı hizmetlerine ilişkin varlıkların geliştirilmesi (veya iyileştirilmesi), işletilmesi ve bakımının yapılması için özel sektör işletmeleriyle yaptığı anlaşmalardır.

Bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir.

İki veya daha fazla tarafın, müşterek kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı düzenlemedir. İş ortaklıkları, ortak kontrole tabi faaliyetler, ortak kontrole tabi varlıklar veya ortak kontrole tabi işletmeler şeklinde olabilir.

(a) Yatırımcıya bir getiri sağlamak veya

(b) hissedarlara ve katılımcılara düşük maliyetler veya doğrudan ve orantısal şekilde ve sair ekonomik fayda sağlamak için yönetilen faaliyet ve varlıklar bütünüdür.

İşletme; genellikle girdiler, bu girdilere uygulanan süreçler ve sonunda elde edilen çıktılar ile hasılat yaratmayı içerir. Transfer edilen faaliyet ve varlıklar bütününde şerefiyenin olması durumunda, transfer edilen bütün bir işletme kabul edilir.

Ayrı işletmelerin veya teşebbüslerin tek bir raporlayan işletme oluşturmak üzere bir araya gelmesidir

Bir önceki yazımız olan Kobi TFRS ye Geçiş Finansal Durum başlıklı makalemizde Finansal durum, Finansal durum tablosu ve Finansal kiralama hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir