Finansal durum tablosunda veya dipnotlarda açıklanması gereken bilgiler

KOBİ-TFRS

Finansal durum tablosunda veya dipnotlarda açıklanması gereken bilgiler

4.11 Finansal durum tablosunda yer alan kalemlerin aşağıdaki alt sınıflarının da finansal durum tablosunda veya dipnotlarda açıklanması gerekir:

(a) Maddi duran varlıkların işletmenin durumuna uygun olarak sınıflanan alt kalemleri.

(b) Ticari ve diğer alacakların ilişkili taraflardan kaynaklanan tutarları, diğer taraflardan kaynaklanan tutarları ve tahakkuk etmekle birlikte henüz faturası düzenlenmemiş gelirlere (gelir tahakkuklarına) ilişkin tutarları.

(c) (i) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde satılmak üzere elde

tutulan stoklar.

(ii) Bu şekilde satılmak üzere üretim sürecinde bulunan stoklar.

(iii) Üretim sürecinde veya hizmetlerin sağlanması sırasında tüketilecek olan hammadde ve malzemeler.

(d) Satıcılara borçlar, ilişkili taraflara borçlar, ertelenmiş gelirler ve borç/gider tahakkukları.

(e) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile diğer karşılıklar.

(f) Ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri, dağıtılmamış kârlar ve bu Standarda göre diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilip özkaynakta ayrı olarak sunulan gelir ve gider kalemleri gibi özkaynak sınıfları.

4.12 Sermayesi paylara bölünmüş işletmeler aşağıdaki hususları finansal durum tablosunda veya dipnotlarda açıklar:

(a) Her bir pay sınıfı için ayrı ayrı olmak üzere:

(i) Toplam pay adedi,

(ii) Ödenmiş ve ödenmemiş pay adedi,

(iii) Payların nominal tutarı veya nominal değerlerinin olmadığı,

(iv) Dönem başında ve dönem sonunda tedavülde bulunan pay adedi ile dönem içerisinde pay adedinde meydana gelen değişmeler,

(v) Temettü dağıtımına ve sermayenin geri ödenmesine yönelik sınırlamalar da dâhil olmak üzere, pay sınıfına sağlanan haklar, imtiyazlar ve getirilen kısıtlamalar.

(vi) İşletmenin kendisi, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri tarafından elde bulundurulan kendi payları.

(vii) Opsiyonlu olarak satılmak ve payların satışına yönelik sözleşmeler çerçevesinde yapılacak pay satışlarında kullanılmak üzere ayrılan paylar ve bunların koşul ve tutarları.

(b) Özkaynaklarda yer alan yedeklerin ve fonların niteliği.

4.13 Paragraf 4.12 (a)’da yer verilenlere benzer nitelikteki bilgilerin adi ortaklıklar ve vakıflar gibi paylara bölünmüş bir sermayesi bulunmayan işletmeler tarafından da sunulması gerekir. Raporlama döneminde her bir özkaynak sınıfında meydana gelen değişikliklerin ve özkaynak sınıflarına tanınan haklar ve imtiyazlar ile getirilen kısıtlamaların açıklanması suretiyle bu gereklilik yerine getirilir.

4.14 Raporlama tarihi itibarıyla önemli düzeyde bir varlığın veya varlık ve borç grubunun elden çıkarılmasına yönelik bağlayıcı bir satış anlaşmasının bulunduğu durumlarda, aşağıdaki hususlarda açıklama yapılır:

(a) İlgili varlığın (varlıkların) niteliği veya varlık ve borç grubunun içeriği.

(b) Yapılacak olan satışın veya buna ilişkin planın koşul ve özellikleri.

(c) İlgili varlıkların defter değerleri (varlık ve borç grubunun elden çıkarılacağı durumlarda ilgili varlık ve borçların defter değerleri).

Bir önceki yazımız olan Kobi TFRS Kısa vade - uzun vade ayrımı başlıklı makalemizde Finansal durum tablosundaki kalemlerin sıralaması ve düzeni, Kısa vadeli borçlar Kobi TFRS ve Kobi TFRS Dönen varlıklar hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir