Finansal Denetimi Büyüyor

Mikro İktisat (3-0 ) 3

Bu dersin amacı, ekonomi biliminin bazı temel analiz tekniklerini ya da analiz araçlarını sistemli bir şekilde ortaya koymaktır. Bu derste, bu nedenle teorik ve sayısal problemler ayrıntılı ve aşamalı çözümleri ile birlikte sunulmaktadır. Dönem boyunca Mikro iktisat kavramı, piyasa mekanizması, çeşitli piyasa talep eğrileri, Talep ve

arz esneklik şekilleri ile ilgili uygulamalar, Tüketici teorisi uygulamaları, Standart olmayan kayıtsızlık eğrileri, Tüketici davranışları üzerinde gelir ve fiyat değişmelerinin etkisi, İkame ve gelir etkileri, üretim teorisi uygulamaları, Üretici dengesi uygulamaları, genişleme yolu, ikame ve çıktı etkisi, Üretim maliyeti uygulamaları, ölçeğe göre getiri, Tam rekabet piyasası ve piyasada fiyatın belirlenmesi, Maliyet farklılıkları, kısa ve uzun dönem firma dengesi, Monopol piyasa ve monopolcü firma gelirleri uygulamaları, Monopol piyasada fiyat farklılaştırması uygulamaları, oligopol piyasa, Dirsekli talep eğrisi modeli, monopollü rekabette kısa ve uzun dönem dengesi, Üretim faktörlerinin fiyatlanması, genel denge ve refah ekonomisi işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

Mikroekonomi, İlker Parasız, 7. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı

Mikro İktisat, Dinler, Zeynel, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993.
Mikro İktisat, Eren, Erol, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000.

İşletmeye Yönetimi (3-0 ) 3

İşletme kavramı ve işletme bilimi, Örgüt ve işletme, Yönetim ve yönetici, İşletmenin amaçları, İşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri, İşletmelerin sınıflandırılması, Açık bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyi oluşturan faktörler, İşletme ve dış çevre, İşletme ve çevre etkileşimi, Kuruluş çalışmaları, İşletmelerde kapasite kullanımı ve büyüme, İşletmenin temel fonksiyonu: Yönetim, Araştırma-Geliştirme be yenilik yapma, Pazarlama, finansman, üretim, personel, Halkla ilişkiler, Muhasebe-tedarik- satın alma, Sistemin işleyiş süreci

Ders Kitabı

İşletme Yönetimine Giriş, Dinçer Ömer, İstanbul, Alfa Yayayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

İşletme Yönetimi, Bahar Emel, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.
Modern İşletmecilik: Mucuk, İsmet, İstanbul: Türkmen Kitabevi, Kasım 1997

Muhasebe – I (3-1 ) 4

Temel muhasebe teknikleri, muhasebede hesaplar; hesapların türleri ve özelliklerine göre işleyişleri; kesin mizan ve bilanço; gider türleri hesapları ve kesilen vergiler; senet hesaplan; maddi duran varlıklar ve amortismanlar; hisse senetleri ve tahviller hesapları; muhasebe defterleri.

Ders Kitabı:

Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uyumlu, Sevilengül Orhan; Ankara: Gazi Büro Kitabevi, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Bankacılığa Giriş (3-0 ) 3

Banka ve Bankacilik Kavramlari * Temel Bankacilik Ürün ve Hizmetleri * Dünyada ve Türkiye’de Bankaciligin Tarihsel Gelisimi * Bankalarin Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi * Banka Türleri * Merkez Bankaciligi * Kalkinma ve Yatirim Bankaciligi * Katilim Bankaciligi ve Türkiye/deki Gelişimi * Bankacilik Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler

Ders Kitabı

Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012)

Yardımcı Ders Kitapları

Bankacılığa Giriş, Güney, Alptekin, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2012.

Akademik Okuma ve Yazma (1-1) 2

Dersin okuma bölümleri finans, bankacılık, işletme ve iktisatın temel kavramlarını içeren metinler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, arastırma hazırlama, sunum yapma, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir. Diğer konu başlıkları ise şunlardır; bilimsel araştırmaları okuma ve yazma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, rapor yazma, Araştırma sonuçlarının kullanımı, İnternette bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Ders Kitabı

Bilimsel Araştırma ve Yazma, Seyidoğlu, Halil, Güzem Yayaıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kıncal, Remzi, Nobel Yayayıncılık, 2011.

Türk Dili – I (2-0 ) 2

Türk Dili Dersinin Amacı ve İlkeleri, Konuların Tanıtımı, Ders İzleme Yöntemi / Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri / Dil Türleri: Konuşma Dili, Yazı Dili, Lehçe, Ağız, Argo / Türk Dilinin Tarihçesi, Türklerin Kullandıkları Yazılar, Yazı ve Dil Devrimi / Türkçenin Özellikleri / Düşünce Yazıları İnceleme Planı, Konu, Tema, Ana Düşünce Saptama Yöntemleri / Yazım Kuralları, Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım / Plan, Paragraf Kurma, Özet Çıkarma / Düşünce Yazıları İncelemelerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi / Türkçenin Sorunları ve Dil Edinimindeki Bozukluklar, Dil Yanlışları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş, İş Mektupları / Yazım ve Noktalama İle İlgili Uygulamalar.

Ders Kitabı

Her Yönüyle Dil, Parlatır,İsmail; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza,Gülensoy,Tuncay; Birinci,Necat, Aksan,Doğan;Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Türkçe’yi Güzel Konuşma ve Okuma Kılavuzu Giray,Ülkü Aksoy,Ömer Asım; Dil Yanlışları,Türk Dil Kurumu, Ankara.

Yabancı Dil (İngilizce) – I (3-0 ) 3

Başlangıç seviyesinde ingilizce dil eğitimi. Bu dersin amacı başlangıç seviyesinde İngilizce öğretmektir. be: present, simple – positive, present simple – negative, present simple – questions and short answers, present simple – who, what, where, how, a and an, pluralsingular, have got – has got, there is – there are, present simple – positive – negative, present simple – questions and short answers, present continuous – positive and negative, present continuous – questions and short answers, present continuous – present simple, past simple – was – were – had dönem boyunca işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

Lesley Shepton, Back Up Grammar, Orient Express, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

Sevil F. Soylu, Danış Soylu, New Inside English Grammar, 2011.
English Result (Elementary)

English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I (2-0 ) 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş’a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.

Ders Kitabı

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Safran, Mustafa, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

M. K. Atatürk, Nutuk.
Suna Kili, Türk Devrimi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, 1981.
Cemil Öztürk v.d., İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 2010.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, c.1-2, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Selek, Sebahattin; Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları

1Yıl, 2. Dönem (Bahar)

Makro Ekonomi ( 3-0 ) 3

Makro iktisada giriş, makro iktisadın amacı ve araçları; milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi; klasik analiz; milli gelirin belirlenmesi ve denge gelir düzeyi, toplam arzın etkisi, çarpan, hızlandıran; bütçe, kamu kesimi, kamu gelirleri, kamu harcamaları, denk bütçe çarpanı; dışa açık ekonomide milli gelirin belirlenmesi; para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir izmir eskort ilişkisi, IS-LM analizi; enflasyon, türleri, kaynakları, etkileri, politikalar ve görüşler, enflasyon ve işsizlik, Philips Eğrisi.

Ders Kitabı

Makro Ekonomi: Teori ve Politika Parasız İlker, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları

Makro Ekonomi: Teori ve Politika Yıldırım, Kemal; Karaman Doğan ve Murat Taşdemir, Seçkin Yayıncılık, 2008

Matematik (3-0 ) 3

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik

Ders Kitabı

Genel Matematik: İşletmeciler ve İktisatçılar için Gözükızıl, Ömer Faruk, Sakarya Kitabevi, Şubat, 2003

Yardımcı Ders Kitapları

İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik Ders Notları, Uysal Doğan, Çizgi Kitabevi yayınları, Kasım 2001

Muhasebe- II (3-0 ) 3

Katma değer vergisi hesaplan; tek düzen hesap planı; defterlerin yasal esaslara uygun olarak tutulması bir defter tutma uygulaması; özellik arz eden diğer yardımcı defterler; ticari mallar hesabına kayıt yöntemleri; dönem ayarlayıcı hesaplar ve diğer bazı hesaplar; değersiz ve şüpheli alacaklar; nazım hesaplar; ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu dipnotları; sabit kıymetlerde yeniden değerleme; muhasebe belgeleri; muhasebede fiş kullanılması; bilgisayarlı muhasebe.

Ders Kitabı

Genel Muhasebe ve Tekdüzen muhasebe Örnekleri, Örten, Remzi, Gazi Kitabevi, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Muhasebe Problemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Örnek Çözümlerle, Beyazıtlı, Ercan, Siyasal Kitabevi, 2001
Genel Muhasebe Uygulamaları Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Standartlara Uygun Örnekler, Civan, Mehmet, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Nisan 2002

Bilişim Teknolojileri (2-1 ) 3

Bilgisayarın Birimleri/Bölümleri / İşletim Sistemleri / Veri Tabanları/ Windows İşletim Sistemi Hakkında Bilgiler Kısa Yol Yeni Program Ekle- Kaldır / Kelime İşlemciler Hakkında Bilgiler / Word: Menü ve Araç Çubukları / Biçim Araç Çubuğu, Dosya ve Düzen Menüsü / Metin Biçimlendirme, Sekmeler ve Görünüm Menüsü / Ekle Menüsü, Biçim Menüsü / Araçlar Menüsü ve Tablo Menüsü / İçerik ve Index Hazırlama / Veri Birleştirme / Şifreleme ve Güvenlik Özellikleri/Sayfa Ayarları / İşlem Tabloları / Excel ve Özellikleri / Excel De Dosya Düzen Görünüm ve Ekle Menüleri / Excel De Biçim ve Araçlar Menüleri / Excel De Veri ve Pencere Menüsü/ Formül Yazma / Fonksiyonlar / Pivot Tablolar Oluşturma / Birleştirme Özelliği / Power Point Genel Özellikleri / Tüm Şablonları Kullanarak Power Pointte Sunu Hazırlama/ Efektler, Animasyonlar

Ders Kitabı:

Temel Bilgisayar Eğitimi-Windows XP-Office XP, Kolektif, Pusula Yayıncılık, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar – Windows 7 ve MS Office 2010, Üçüncü Hayrettin, İstanbul, Alfa Yayıncılı, 2010

Bir önceki yazımız olan SPK Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış Usul ve Esasları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir