Archive for Özelgeler

KDV siz fatura düzenlenerek malın başka bir şirkete devri

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIGI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

25/06/2012

Sayı: B.07.1.GİBA.34.17.01-KDV.16-1964

Konu: Gümrük antreposundaki KDV siz fatura düzenlenerek malın başka bir şirkete devrinde elde edilen kazancın vergilendirilmesi, satış işleminden elde edilen kazancın yurtdışından elde edilen hasılat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hakkında .

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurtdışından ithal edilen malların gümrük bölgesinde yer alan antrepodan yurtiçinde bulunan bir firmaya KDV ‘siz fatura düzenlenerek devredildiği belirtilerek yapılan bu alım satım işleminin KDV beyannamesinde nasıl beyan edileceği, Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği ve satış işleminden elde edilen kazancın yurtdışından elde edilen hasılat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-103-

Konu  : İşveren değiştiren  personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde,…… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizde yeni işe başlayan personelin daha önce çalışmış olduğu şirketten aldığı kümülatif vergi matrahını şirketinize ibraz etmesi nedeniyle söz konusu  personelin ücretinin vergilendirilmesi sırasında kümülatif vergi matrahının dikkate alınıp alınamayacağı konusunda görüşümüz sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirle bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez………….” denilmiş 62. maddede ise “İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almıştır. Read more

Sermaye Azaltımı yabancı şirkete sermaye iadesi tevkifat

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2071

22/11/2011

Konu : Sermaye azaltımına gidilerek hakim ortak olan yabancı şirkete ödemiş olduğu sermayenin iade edilmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde,

– 12/02/2008 tarihinde kurulan Şirketinizin ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğu, Şirketinizin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin planlama, üretim, pazarlama, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak konusunda faaliyette bulunduğu,

– Şirketinizin hakim ortağının ……….. (….. AG) olduğu Alman Hükümetinin sigorta uygulamaları nedeniyle Türkiye’deki şirketlere doğrudan yatırım yapılması gereği ortaya çıktığından Şirketinizin aktifinde bulunan ……… Elektrik Üretim A.Ş.’nin (RTG) hisse senetlerinin ……… AG’nin sahip olduğu ……….. GmbH (RBA)’ya satıldığı,

– 31/12/2010 tarihi itibariyle Şirketin ödenmiş sermayesinin 163.948.000,00 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ortaklarca nakit olarak karşılandığı, söz konusu tutarın içinde geçmiş yıl kârları, yedekler ve fonların bulunmadığı, Read more