Archive for Genel

Borsalar ve Piyasa işleticilerinin kuruluş faaliyet çalışma ve denetim esasları

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA
VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin işlem göreceği borsaların kuruluşuna, sermaye yapılarına, Kanun kapsamında yürütecekleri borsacılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerin denetimine, faaliyetlerinin geçici ve sürekli olarak durdurulmasına ve piyasa işleticisine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin işlem göreceği borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluş, faaliyet ve denetim esaslarını düzenler.

Dayanak Read more

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirme şartları, müracaat usulü ve işlemleri ile yetki belgeleri ve yetkinin kullanımına ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında:

a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini, Read more

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

         BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denetçi yardımcılarının yetiştirilmelerine ve mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik olan uygulamalı mesleki eğitimin; esaslarına, süresine, değerlendirme ve takip yöntemlerine, nezdinde uygulamalı mesleki eğitim alınacak bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Read more

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar. Read more

Vergi Hatalarını Düzeltme ve Düzeltme Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmeyen Hatalar

VERGİ HATALARINI DÜZELTME ve DÜZELTME

HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLMEYEN HATALAR

I-  GİRİŞ

Sözlüklerde, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı olarak anlamlandırılan “hata” olgusu, vergisel işlemlerin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan sürecin her aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Vergilendirme işlemlerinde yapılan ve bir şekilde fark edilen bu hatalar Vergi Usul Kanununun “vergilendirme” ye ilişkin birinci kitabının altıncı kısmındaki (116 ila 126 arası) on bir ayrı maddede düzenlenen “vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Bu çerçevede, vergi idaresi tereddütsüz ve kesin hataları doğrudan düzeltmektedir. Buna karşılık mükellefler ise vergisel işlemlerde var olduğu düşündükleri hatalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun belirtilen hükümlerine dayanarak idari yoldan başvuruda bulunmak, buradan olumlu bir sonuç alınamaması halinde ise düzeltme talebi üzerine tesis edilen olumsuz işlemi (yasal süreleri gözeterek) yargı organları nezdinde dava konusu yapma hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Diğer taraftan, pek çok mükellef tarafından vergi hatası kapsamında görülerek düzeltme ve şikâyet yoluyla düzeltme istemine konu olan çeşitli başvurular ise hem vergi idaresi hem de yargı organları tarafından “vergi hatası” kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu husus, başta akademik çevreler ve mükellefler tarafından düzeltme kurumunun kapsamını ve etkinliğini daralttığı gerekçesiyle yadırganmaktadır. Read more