Archive for Genel

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ

(VII-128.6)

(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,

a) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine,

b) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

SPK Birleşme ve Bölünme Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ

(II-23.2) (28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan birleşme işlemlerini ve halka açık ortaklıkların taraf oldukları bölünme işlemlerini kapsar.

(2) Tebliğ hükümleri, halka açık ortaklık ile birleşme veya bölünme işlemine taraf olan şirketlere ve kooperatiflere de kıyasen uygulanır. Read more

İlk defa Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler Geçiş Dönemi Finansal Tablolar KGK duyurusu

kgkİLK DEFA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERCE GEÇİŞ DÖNEMİNDE HAZIRLANACAK VE DENETİME TABİ OLACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DUYURU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ye) göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olan şirketler “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz konusu Karar kapsamındaki bazı şirketler finansal tablolarını hazırlarken ilk kez TMS’yi uygulayacaklardır. Geçiş döneminde ilk kez TMS’ye göre hazırlanacak finansal tablolar ile bağımsız denetime tabi tutulacak finansal tablolara ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Read more

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI

HAKKINDA TEBLİĞ

(17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

III-39.1

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, kurucu, ortak ve personeline, faaliyete geçmesine, yükümlülüklerine, merkez dışı örgütlerine, dışarıdan hizmet alımına, faaliyetlerine, faaliyetlerinin durdurulmasına ve teminatlarına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyete geçmesine, faaliyetlerine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ilke ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 96, 97 ve 98 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aracı Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

c) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

ç) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini, Read more

Kamu Gözetim Kurumu Basın Duyurusu

kgk

T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Sayı: 2013/5 1 Aralık 2013
BASIN DUYURUSU
Yeni Türk Ticaret Kanunun finansal tabloların denetimi için öngördüğü denetim
kapasitesi oluşturulmaktadır.
Bilindiği üzere, yeni Türk Ticaret Kanunu ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
sermaye şirketlerinin finansal tablolarının bağımsız denetimden tabi olmasını öngörmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim yapacak olanlar, 660 sayılı KHK ya göre e
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmektedir. Bu
kapsamda bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemleri devam
etmektedir.
Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemleri, Bağımsız Denetçilik Sınavları ve geçiş dönemi
eğitimleriyle yapılmaktadır.
 Geçiş dönemi hükümleri çerçevesinde, bu güne kadar yaklaşık 6.000 meslek mensubu
eğitimlerini tamamlamıştır. Geçiş dönemi eğitimleri KGK ile işbirliği yapan 24 üniversite
tarafından yurt çapında yürütülmektedir.
 Bağımsız Denetçilik Sınavlarının ilki 25/8/2013 tarihinde yapılmış, bu sınava 1.545
aday katılmıştır. Bağımsız Denetçilik Sınavlarının, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere
yılda 2 defa yapılması planlanmaktadır.
Bu çerçevede KGK’ya müracaat eden 5.000 meslek mensubu bağımsız denetçi olmaya hak
kazanmış olup, işlemlerini tamamlayan 4.000 civarında bağımsız denetçi “Bağımsız Denetim Resmi
Siciline” kaydedilmiştir.
Bağımsız denetim kuruluşları, KGK tarafından yapılan mevzuata uygunluk ve kapasite
denetimi sonrasında yetkilendirilmektedir.
 Daha önce kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş olan 92 bağımsız denetim
kuruluşunun denetim yetkisi 2013 yılı için kabul edilmiş ve bunlara, yeni mevzuata
uyum sağlamak üzere 1 yıllık süre tanınmıştır.
 ilk defa yetkilendirilenler de dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşlarından 35’i
yeni mevzuata intibakı tamamlanarak olarak yetkilendirilmesi kararlaştırılmış olup,
diğerlerinin intibak süreci devam etmektedir.
2013 yılı itibarıyla, yetkilendirilmiş 95 adet bağımsız denetim kuruluşu ve bugüne kadar
yetkilendirilen 5.000 adet bağımsız denetçi kapasitesi ile yeni Türk Ticaret Kanunu açısından öngörülen
denetim ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmekte olup, bağımsız denetim alanının genişlemesine
paralel olarak bu alandaki kapasite de artırılarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.