Archive for Bağımsız Denetim Yönetmeliği

SPK Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış Usul ve Esasları

buyutec

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜTÇE UYGULAMASI VE GİDERLERİN

YAPILMASI İLE SATIŞ VE BENZERİ İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

(06.05.2014 tarih ve 28992 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurul kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, Kurul mali yönetiminin yapısına ve işleyişine, Kurul bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına, giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Kurul bütçesinin mali yönetimini ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumluluklarını,

b) Kurul bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine ve kabulüne, bütçenin uygulanmasına, Kurul gelirlerinin tahsiline ve giderlerinin yapılmasına ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları,

c) Kurulun hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, kıymetlerin korunması işlemlerini,

ç) Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlerini,

kapsar.

Dayanak Read more

SPK Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki Etik ilkeler

kitap

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU ÜYELERİ VE PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK (29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurul personelinin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin uymaları gereken mesleki ve etik ilkeleri, çıkar çatışmalarından uzak durma, sır saklama, kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin esasları, Kurul dışı çalışmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanununun 123 üncü maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,

b) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ç) Kurul personeli: Kanunun 127 nci maddesinde tanımlanan personeli,

d) Kurul üyeleri: Sermaye Piyasası Kurulu üyelerini,

e) Kuruluşlar: Kanun uyarınca Kurul gözetim ve denetimine tabi ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile varsa bunların kurucularını,

ifade eder. Read more

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları

buyutec

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde düzenlenen yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının tazmini ile tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

c) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ç) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

f) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

g) Yatırım kuruluşu : Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

ğ) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini

ifade eder. Read more

Özel Fon Yönetmeliği

kitaplar

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÖZEL FON YÖNETMELİĞİ

(09.11.2013 tarih ve 28816 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulunca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonun işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı kurum: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

b) Fon: 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonu, Read more

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar. Read more