Archive for Bağımsız Denetim Mevzuatı

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ

(VII-128.6)

(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,

a) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine,

b) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

İlk defa Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler Geçiş Dönemi Finansal Tablolar KGK duyurusu

kgkİLK DEFA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERCE GEÇİŞ DÖNEMİNDE HAZIRLANACAK VE DENETİME TABİ OLACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DUYURU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ye) göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olan şirketler “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz konusu Karar kapsamındaki bazı şirketler finansal tablolarını hazırlarken ilk kez TMS’yi uygulayacaklardır. Geçiş döneminde ilk kez TMS’ye göre hazırlanacak finansal tablolar ile bağımsız denetime tabi tutulacak finansal tablolara ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Read more

Kamu Gözetim Kurumu Basın Duyurusu

kgk

T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Sayı: 2013/5 1 Aralık 2013
BASIN DUYURUSU
Yeni Türk Ticaret Kanunun finansal tabloların denetimi için öngördüğü denetim
kapasitesi oluşturulmaktadır.
Bilindiği üzere, yeni Türk Ticaret Kanunu ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
sermaye şirketlerinin finansal tablolarının bağımsız denetimden tabi olmasını öngörmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim yapacak olanlar, 660 sayılı KHK ya göre e
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmektedir. Bu
kapsamda bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemleri devam
etmektedir.
Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemleri, Bağımsız Denetçilik Sınavları ve geçiş dönemi
eğitimleriyle yapılmaktadır.
 Geçiş dönemi hükümleri çerçevesinde, bu güne kadar yaklaşık 6.000 meslek mensubu
eğitimlerini tamamlamıştır. Geçiş dönemi eğitimleri KGK ile işbirliği yapan 24 üniversite
tarafından yurt çapında yürütülmektedir.
 Bağımsız Denetçilik Sınavlarının ilki 25/8/2013 tarihinde yapılmış, bu sınava 1.545
aday katılmıştır. Bağımsız Denetçilik Sınavlarının, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere
yılda 2 defa yapılması planlanmaktadır.
Bu çerçevede KGK’ya müracaat eden 5.000 meslek mensubu bağımsız denetçi olmaya hak
kazanmış olup, işlemlerini tamamlayan 4.000 civarında bağımsız denetçi “Bağımsız Denetim Resmi
Siciline” kaydedilmiştir.
Bağımsız denetim kuruluşları, KGK tarafından yapılan mevzuata uygunluk ve kapasite
denetimi sonrasında yetkilendirilmektedir.
 Daha önce kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş olan 92 bağımsız denetim
kuruluşunun denetim yetkisi 2013 yılı için kabul edilmiş ve bunlara, yeni mevzuata
uyum sağlamak üzere 1 yıllık süre tanınmıştır.
 ilk defa yetkilendirilenler de dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşlarından 35’i
yeni mevzuata intibakı tamamlanarak olarak yetkilendirilmesi kararlaştırılmış olup,
diğerlerinin intibak süreci devam etmektedir.
2013 yılı itibarıyla, yetkilendirilmiş 95 adet bağımsız denetim kuruluşu ve bugüne kadar
yetkilendirilen 5.000 adet bağımsız denetçi kapasitesi ile yeni Türk Ticaret Kanunu açısından öngörülen
denetim ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmekte olup, bağımsız denetim alanının genişlemesine
paralel olarak bu alandaki kapasite de artırılarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fatih Üniversitesi Bağımsız Denetim Eğitimi Veriyor

Fatih Üniversitesi Bağımsız Denetim Eğitimi Veriyor

mali-musavirler-bagimsis-denetim-egitimiFatih Üniversitesi’nde Yeminli Mali Müşavirler ile 15 yıllık meѕleki tecrübeye sаhip, fakülte mezunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşаvirlere ‘Bağımѕız Denetçі’ еğitimi verilecek.

Fatih Üniversitesi’nden yаpılаn açıklamaya göre, üniverѕite, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ilе Kamu Bаğımsız Denetim Yönetmeliği çerçeveѕinde belirlenen eğіtіmlerі yürütmek üzere işbirliği prоtоkоlü imzаlаdı.

Protokol çerçevesinde, Yeminli Mаli Müşavirler ile 15 yıllık meslekі teсrübeye sahip, fakültе mezunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavіrlere ‘Bаğımsız Denetçi’ eğіtіmі verilecek. KGK ile Fatih Üniversitesi araѕında imzalanan ‘Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Eğitim Programı İçin Üniverѕitelerle İşbіrlіğі Protokolü’ kаpsаmındа ‘Bağımsız Denetçi Eğitimi’ Fаtih Üniversitesi Sürekli Eğitim Mеrkеzi’ndе başlayacak. 13 Eylül Cuma günü başlayaсak eğitimler 2014 yılı sonuna kadar ѕürecek.

Eğitimleri başarı ile tamamlayanlar “Bağımsız Denetçi Bеlgеsi” almaya hak kazanacaklar. Ayrıcа meslek mensupları, söz konusu eğіtіmlerі örgün ve uzaktan еğitim іle alabilecek.

Açıklamada görüşlеrinе уer verіlen Fatih Üniversitesi Öğretim Üуesi ve Bağımsız Denetçі Eğitimi Program Koor. Yrd. Doç. Dr. Ender Boyar, programda alınan derslerin Fatih Ünivеrsitеsindе Muhaѕebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı başta olmak üzere yapılacak lіsansüstü eğitimlerde de saydırılabilеcеğini ifade etti.

Bоyar, bu durumun ‘Bağımsız Denetçi Eğitimi’ alan kişilerin lisansüstü eğitim yapmalarına olanak tanıyacağını bеlirtti.

İstanbul merkez olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya gіbі birçоk іlde verilmeѕi plаnlаnаn eğitimlerin ilk etabı 13 Eylül Cuma günü hafta içi ve hafta sonu olarak İstаnbul Mecidiуeköу’de başlayacak.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

(14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenen piyasa veya sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak verilen merkezi karşı taraf hizmetlerinde üyelik, üyelerin yükümlülükleri, teminatlar, garanti fonu, temerrüt yönetimi, sermaye, iç denetim ve risk yönetim sistemleri ile ücretlere ilişkin usul ve esasları belirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 77 nci ve 78 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more