BAĞIMSIZ DENETİM DERSLERİ SPK NOTLAR

BAĞIMSIZ DENETİM DERSLERİ SPK NOTLAR
Denetim nedir

İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden belirlenmiş ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla;
tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

Denetimin Unsurları (Özellikleri)

1-Denetim bir süreçtir.

2-İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar

3-Önceden belirlenmiş kriterler

4-Uygunluk derecesini tespit etmek.

5-Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme 6-İlgi duyanlara bildirme;

7-Denetim sonuçlarının raporlanması ve bildirilmesi

Denetimin amacına gore denetim türleri nelerdir

1-mali tablolar denetimi

2-uygunluk denetimi

3-iç denetim

4-faaliyet denetimi

Kapsam yönünden denetim türleri

1-zorunlu denetim

2-ihtiyari denetim

3-sürekli denetim

4-özel denetim

5-ara denetim

B-DENETÇİNİN STATÜSÜNE GÖRE DENETİM TÜRLERİ

1-İÇ DENETİM

2-KAMU DENETİMİ

3-BAĞIMSIZ DENETİM

Finansal Denetim nedir(Mali Tabloların Denetimi)

Bir işletmenin mali tabloları olan bilanço gelir tablosu kar dağıtım tablosu
gibi belgelerin önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediği bu tablolarda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığıdefter
bilgilerinin tablolara doğru aktarılıp aktarılmadığı gibi hususları içine alan
denetimdir

Uygunluk (Usul) Denetimi

İşletmenim mali faaliyet ve işlemlerinin ;yasama organıişletme yöneticileri veya
diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere kurallara ve
mevzuatlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan denetimdir

Faaliyet (Performans veya Verimlilik ) Denetimi

İşletmenin faaliyetinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek
amacıyla yapılan denetimdir

Sürekli denetim nedir

SPK na tabi işletmelerin her yıl yaptırmak zorunda oldukları denetimdir.uzun bir
süreçtir.

Sınırlı denetim nedir

Ara mali tabloların denetimidir.

Özel denetim nedir?

SPK na tabi işletmelerin birleşmebölünmedevirtasfiye ve halka arz durumlarında
yaptırmak zorunda oldukları denetimdir.

Zorunlu denetim nedir

Kanunen yaptılması zorunlu olan denetim türüdür

İhtiyari denetim nedir?

Herhangi bir zorunluluğu olmayan isteğe bağlı olarak yapılan denetimdir.

Bağımsız Denetim nedir?

Serbest Meslek erbabı olarak kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin
ortağı yada yetkili denetçisi olan kişiler

tarafından işletmelerin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilklerine
uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetimdir.

Iç denetim nedir

Işletmeye bağlı olarak çalışan denetçiler tarafından yapılan denetim türüdür.

Kamu Denetimi nedir

Yürütme organına bağlı çeşitli birimler tarafından bu birimin yasal yetkileri
dahilinde yapılan denetimdir

DENETÇİ :

Denetim faaliyetini yürüten mesleki bilgi ve deneyime sahip bağımsız
davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikler taşıyan uzman bir kişidir.

Denetçi türleri

1-Bağımsız denetçiler (Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan genel
kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği
yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir)

2-iç denetçiler (denetim işini firmanın elemanı olarak organizasyon şeması
içinde gerçekleştiren kişilerdir)

3-Kamu Denetçileri (kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak çalışan ve kamu
yararına görev yapan kişilerdir.)

Yönetim iddiaları nedir

Işletmelerin denetçilere incelenmesi amacıyla sundukları verilere denir

Yönetimin iddiaları nelerdir

1 varolma ve oluşturma 2-bütünlük 3-haklar ve yükümlülükler 4- değerleme ve
dağıtım 5-sunuş ve açıklama

Genel denetim amaçları nelerdir

1.gerçeklilik 2.bütünlük 3.sahiplik ve yükümlülük 4.değerleme e gidere
dönüştürme 5.sınıflandırma 6.açıklama

7.kayıtsal doğruluk 8.dönemsellik 9.geçmişteki bir olaydan kaynaklanma

Denetim Standartları nedir

Bir denetim eyleminin  amaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yani
mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini tespit etmek için denetimin;
kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarının nasıl
raporlanıp ilgililere sunulacağını belirleyen ilke ve kurullara genel kabul
görmüş denetim standartları denir.

1-Genel Standartlar

a- Mesleki eğitim ve yeterlilik

b- Bağımsız davranabilme

c- Mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi

2- Çalışma Alanı Standartları

a- Denetimi planlama ve gözetim.

b- İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme

c- Yeterli ve güvenilir kanıt toplama

3- Raporlama Standartları

a- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluk

b- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde değişmezlik (Devamlılık)

c- Mali tablolardaki açıklama yeterliliği

d- Görüş bildirme

Genel standartlar nedir

Denetimin kimler tarafından yapılabileceğini gösteren standartlardır.

Denetçinin sahip olması gereken temel nitelikler

1- mesleki eğitim ve deneyim

2-bağımsız davranma

3-Mesleki özen ve dikkat

ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI

Denetim çalışmaları sırasında izlenecek yöntemleri öncelik ve denetimin ne
şekilde yapılacağını belirleyen standartlardır.

-denetimi planlama ve gözetim standardı

-iç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme standardı

-yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı

Gözetim işlemi hangi unsurları kapsar?

1 tamamlanan işin control edilmesi

2 yardımcıların eğitilmesi ve gözlenmesi

3 önemli sorunlar hakkında devamlı bilgi elde edilmesi

4 denetçi takımının üyeleri arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi

C- RAPORLAMA STANDARTLARI:

Denetim sonucunda varılan görüşün açıklandığı raporların kapsam ve
düzenlemeleriyle ilgili standartlardır

1-Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı

2-Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik Standardı (Devamlılık):

3-Mali Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği (Yeterli Açıklama) Standardı

4-Görüş Bildirme Standardı

Denetim süreçleri nelerdir?

1-Müşterinin seçilmesi ve işin kabul edilmesi

2-Denetimin planlanması

3-Denetim faaliyetinin yürütülmesi

4-Denetimin tamamlanması

5-Denetim raporunun yazılması

Denetim Planlamasını Standartları

a-Müşteri hakkında bilgi toplama

b-Denetim çalışmalarını bölümleme

c-İç Kontrol Sistemi hakkında bilgi edinme ve kontrol riskini değerleme

d-Önemlilik düzeyini belirleme

e-Denetim riskinin düzeyini belirleme

f-Denetim amaçlarını belirleme

g-Denetim Programının taslağını yazma

h-Denetim süresini ve zamanını belirleme

Planlama yapılırken dikkat edilecek hususlar

1 denetçinin müşterinin işi hakkındaki bilgi düzeyi

2 denetçinin müşterisini denetlemede geçirdiği deneyim

3 müşterinin işinin büyüklük derecesi

Denetim planının amaçları nelerdir?

1 tüm denetim alanlarının denetim kapsamına alınması 2 -iş ve zaman tasarrufu
sağlanması

3 denetim görevinin etkinleştirilmesi 4-dnetim görevinin zamanında bitirilmesi

5- riski yüksek denetim alanlarının belirlenmesi ve bunlara uygun denetim
teknikleri belirlenmesi

Iç kontrol sistemi nedir?

İşletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli
bir şekilde yürütülmesi varlıkların korunması hata ve hilelerin tespit edilip
engellenmesi muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması güvenilir mali bilgilerin
zamanında hazırlanması hedeflerine mümkün olduğunca ulaşmak amacıyla yönetimin
kullandığı tüm yöntem ve usullere iç kontrol sistemi denir.

İç Kontrol Sisteminin Esas Amaçları:

1-İşletmenin varlıklarını korumak

2-Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak

3-Faaliyetlerin verimliliğini ve politikalarını uygunluğunu sağlamak.

4-Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

5-Yönetim tarafından belirlenmiş hedeflere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak

İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları:

1-İşlemler yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak
yürütülmelidir.

2-İşlemler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve hesap verme
yükümlüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir.

3-Varlıklara ve belgelere erişim yetkili personelle sınırlandırılmalıdır.

4-Mevcut varlılar belirli sorumluluk kayıtlarıyla karşılaştırılmalı ve herhangi
bir fark belirlendiğinde farkın özelliğine göre gerekli soruşturma yapılmalıdır.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZEL AMAÇLARI

1-yetki 2-gerçeklik:. 3-bütünlük.4-kayıtsal doğruluk: 5-sınıflandırma:
6-zamanlılık:. 7-varlıkları koruma 8-Mutabakat:

Iç Kontrol yapısının Unsurları nelerdir

1 kontrol ortamı 2-muhasebe sistemi 3-risk değerleme 4-kontrol prosedürleri
5-bilgi ve iletişim 6-sistemin gözetimi

Iç kontrol sitemin yapısını etkileyen faktörler

1 işletmenin büyüklülüğü 2-yasal düzenlemeler 3-sektör ve sektörün sorunları
4-yönetim bilgi sistemin yapısı 5- işletmenin hukuki şekli ve mülkiyet yapısı

Kontrol risklerinin işletmede ortaya çıkma biçimleri nelerdir

1- hatalar 2-varlıkların hatayla kayba uğraması 3- varlıkların çalınması
4-güvenlik eksikliği 5- doğal afetler ve şiddet olayları

İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri;

1-Not Alma 2-Akış şeması hazırlama 3- soru formu (anket) uygulama yöntemi

-Not Alma:

Dış denetçiişletme örgüt yapısındaki yetkili kişilere sorular sorarak ve onlarla
konuşarak notlar alır.Daha sonra bu notları düzenleyerek önemli gördüğü konuları
çalışma kağıtlarına aktarır.

-Anket Yöntemi:

İç kontrol sistemine yönelik bir dizi sorudan oluşan anket işletme personeline
uygulanır.Soru kağıtları hazırlanırken soruların yönlendirici değil somut bir
olaya kesin nitelikte cevap arayan nitelikte olması gereklidir.

-Akış Şemaları:

İşletmenin birbirini izleyen belgeleme ve kayıt işlemlerinin sembolik ve şematik
olarak gösterilmesidir

İç kontrol sistemini tanımada yararlanılan başlıca bilgi kaynakları şunlardır;

-İşletme personeli ile yapılan görüşmeler

-İşletmenin örgüt yapısı

-İşletme yönetiminin yayınladığı genelgeler

-İş tanımları

-İşletmenin hesap planı ve muhasebe yönetmeliği

-İç denetçilerin raporları çalışma kağıtları ve denetim programları

-Önceki yıllara ait denetim raporuçalışma kağıtları ve iç kontrol raporları

-Muhasebe çalışanlarının gözlemlenmesi belge ve kayıtların incelenmesi

-İşletme tesislerinin gezilmesi

Denetçi denerleğe için düzenleyeceği Çalışma kağıdına hangi bilgileri yazar?

1 sistemin kuvvetli yanları 2-sistemin zayıf yanları 3- maddi denetim teknikleri
üzerine etkisi

4 işletme yönetimine bildirilmesi gereken aksaklıklar

Iç Kontrol sisteminin dış denetim açısından önemi

1 denetim alanlarının büyüklüğünü belirler 2-yol göstericidir 3- denetim
tekniklerinin niteliklerini belirler

4-denetim kanıtlarının güvenirliliğini etkiler 5-denetim riskini etkiler
6-denetim maliyetini etkiler

7-hata ve hilelerin bulunmasını sağlar.

Denetim Riski nedir? Çeşitleri nelerdir?

Denetim işleminin mahiyetinden kaynaklanan risk olup mali tablolarda önemli
yanlışlıklar olduğu haldedenetçinin mali tabloların doğru olarak sunulduğu
sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu görüş bildirmesi olasılığıdır

1-Yapısal Risk; 2Kontrol Riski 3- Bulgu Riski;

Yapısal risk nedir?

Iç kontrol sisteminin yokluğu varsayımıyla belli yapısal ve çevresel sebeplerle
denetim görüşünün yanlışlıklardan etkilenme olasılığıdır.

Yapısal riski arttıran unsurlar nelerdir?

1 hesap kalmlerinin büyklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi

2 farklı muhasebe yöntemlerinin uygulanabilme olasılığı

3 sayısallaştırma ve hesaplamalarda karmaşıklıklar veya zorluklar

4 varlıkların kolayca kayba uğratılma durumu

Kotrol riski nedir?

Mükemmel bir iç kontrol sisteminin varlığında bile ortaya çıkabilecek olan
risklerdir.

Bulgu riski nedir?

Mali tablolardaki hata ve hilelerin dentçi tarafından bulunmaması riskidir.

Önemlilik düzeyi nedir?

Mali tablolarda açıklanan bilgilerinmali tablo kullanıcılarının verecekleri
kararları etkileme olasılığıdır.

Işletme riski nedir?

Işletmenin gelecekte mevcut karlılık durumunu engelleyecek işletmenin yaşamını
tehlikeye sokacak beklenmedik olaylara denir

Işletme riskleri sınıflandırması

1-Genel Dışsal Riskler

*Yasal Yükümlülükler*Teknolojik değişiklikler*Tabi Afetler*Politik gelişmeler

2-Faaliyet Riskleri

*Tedarik riskleri*Üretim riskleri*Satış Riskleri*Politik Gelişmeler

3-Finansal Riskler

*Pazar fiyatları*Müşterilerin kredibiliteleri*Likidite riskleri

4-Kurumsallaşamama Riskleri

*Örgütlenme Riskleri*Yönetim riskleri*İletişim yapısı*İletişim kültürü

Denetim programı nedir?

Denetim yürütülmesi sırasında herbir denetim alanı için uygulanması düşünülen
denetim işlemlerinin türünün ve sırasının yazılı olarak belirlendiği
taslaklardır.

Iyi bir denetim programının yaraları nelerdir?

1- her denetim işlemi ile ilgili sorumluluğu belirler

2- denetçiler arasında görev dağılımını iyi yapar

3- uygun bir denetim düzeni belirler ve zaman tasarrufu sağlar

4- her denetim için denetim işlemlerini belirler.

5- Uygun planın yapılmış ve önemli kısımların unutulmamış olduğunu güvence
altına alır

6- denetim standartlarına ve genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumu
güvence altına alır.

Perseone planı nedir?( Denetim stratejisini belirleme)

Denetim ekibinden kimlerihangi denetim alanlarınahangi tarihlerde tahsis
edileceğini tespit edilemsi işlemidir.

Denetim testleri(işlemleri) kaça ayrılır

1- İşlem testleri (a-sistem testleri b-fonksiyon testleri)

2- Doğrulama testleri (a-analitik incelemeler b- detaylı incelemeler)

Işletme testleri nedir?

Denetçinin yıl içerinde yapmış olduğu testlerdir.Denetlenen işletmede kontrol
risklerinin ortaya çıkması için de yapılır

Sistem testleri nedir?

Işletmenin iç kontrol yapısının yeterli olup olmadığını saptamaya yönelik
testlerdir

Fonksiyon testleri?

Iç kontrol isteminin etkin bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol eden
testttir.

Maddi (doğrulama) testleri nedir?

Yıl sonunda mali tablolarda yer alan rakamların doğruluğu denetlemek için
denetçi tarafından yapılan testlerdir. Yıl içinde yapılan testlere kıyasla daha
kapsamlıdır.

Doğrulama testleri kapsamında yer alan analitik incelemeler nelerdir?

1- Karşılaştırmalı analiz 2-Oran analizi 3-Mantıklılık analizi 4- Analitik
incelemeler

Analitik inceleme tekniği Hangi aşamalarda uygulanabilir ?

1- Denetim planının yapılması aşaması 2- Denetimin yürütülmesi aşaması

3- Rapor yazılmadan once inceleme aşaması

denetim kanıtı nedir ?

Denetçinin görüşüne etki edebilecek ve denetçi tarafından toplanan her türlü
bilgi belge ve verilere

denetim teknikleri

Kanıt toplamak için kullanılan yöntemlere denir.

Destekleyici Kanıt Türleri Nelerdir ?

1 fiziksel kanıtlar 2-doğrulama kanıtları 3- belgeleden elde edilen kanıtlar 4-
görsel kanıtlar 5- mekanik doğruluk kanıtları 6- sözlü kanıtlar 7- analitik
kanıtlar

Kaıt toplama Teknikleri nelerdir ?

1- fiziksel inceleme tekniği 2- Doğrulama tekniği 3- belge inceleme 4- kayıt
süresinin incelenmesi

5- yendiden hesaplama 6- gözlem 7- derinlemesine araştırma 8- soruşturma

9-ilgili hesaplar arasında ilişki kurma 10- analitik inceleme

Denetim Yöntemleri Nelerdir ?

1 şekil denetim ve maddi denetim 2- aralıksız denetim ve örnekleme yoluyla
denetim

3- ileriye doğru denetim ve geriye doğru denetim 4- doğrudan denetim ve deolaylı
denetim

Denetim Kanıtı nedir ?

Dnetlenen bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini
belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgibelge ve
kayıtlardır.

Muhasebe verilerinden elde edilen kanıtlar nelerdir?

1 muhasebe ile ilgili her türlü kaydın tutulduğu defterler

2 hesap palanı ve açıklamalrı

3 gider dağıtım tabloları

Destekleyici kanıtlar nelerdir?

1 çeksenetfaturasözleşme gibi belgeler 2-doğrulamalar

3 Soruşturmagözden geçirmeteftişfiziki inceleme araclıuğıyla elde edilen
bilgiler

4 denetçi tarafından elde edilen veya oluşturulan bilgiler.

Denetim Kanıtlarının Sayısını etkileyen unsurlar nelerdir?

1- önemlilik 2-risk 3-netlik 4-ekonomik etkenler 5- anakütlenin büyüklüğü

Denetim kanıtlarının güvenirliliğini(kalitesini) etkileyen unusurlar nelerdir?

1- kanıtın ilgili olması 2-kanıtın kaynağı 3-zamanlılık 4- nesnellik

İç belgelerin sınıflandırılması

1- Geri dönen belgeler

(ödenmiş borç senetler-ambar teslim alma fişi-gider makbuzu-ücret bordrolarI)

2-Geri dönmeyen belgeler

( satış faturaları-sevk fişleri)

3- işletmede düzenlenip işletmede kalan belgeler

(yönetim kurulu tutanaklaru-iş akış zamanlama raporları-işçilik zamanlama
raporları-maliyet tabloları-sipariş formları)

Dış belgelerin sınıflandırılması

1- alış faturaları

2- verilerle ilgili belgeler

3- sigorta poliçeleri

Fiziki incelem tekniği nedir?

Işletmenin bilançosunyla varolduğunu iddia ettiği fiziki varlıklarınişletmede
gerçekten bulunup bulunmadığını analamaya yönelik olan tekniktir.

Doğrulama tekniği nedir

Işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan işletme ile ilgili konulardan bilgi alma
yöntemidir.

Kaç tür doğrulama türü vardır

1- olumlu doğrulama

(karşı taraftan bildirilen bilginin doğru yada yanlış olmasına bakılmaksın cevap
verilmesi istenir)

2- olumsuz doğrulama

(doğrulama mektubunakarşı tarafla ilgili olarak kayıtlarında gözüken bilgi
yazılır ve bu bilgi yanlışsa yanıt istenir.

3- Boş bakiyeli doğrulama

(doğrulama mektubuna işletmenin kayıtlarında gözüken bilgi yazılmaz ve ilgili
kaynaktan kendi kayıtlarında gözüken bilgi sunulur)

Çalışma kağıtları nedir

Kanıtların belgelenmesi denetçinin çalışma kağıtları ile yapılır. denetçinin
izlediği denetim yollarını uyguladığı denetim işlemlerini ve testleri topladığı
bilgileri ve incelemeleri ile ilgili olarak ulaştığı sonuçları gösteren yazılı
kağıtlardır.çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetim firmasına iat olup 10yıl sure
ile saklanmalıdır.

Çalışma kağıtlarının düzenlenmesinde amaç;

-Denetim çalışmasının çeşitli safhalarını örgütleme ve koordine etmede yardımcı
olmak

-Denetim raporunun düzenlenmesine temel oluşturması

-İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinmede yararlanma

-Denetçinin görüşüne destek sağlaması

-Denetçinin yazdığı rapor yargıya intikal ettiğinde vb durumlarda savunma aracı
olarak kullanılması

-Gelecek dönemlerdeki denetim çalışmalarına kılavuzluk yapmasıdir.

Çalışma kağıtlarının dosyalanması nasıl olur?

1- devamlı dosyalarda 2- cari dosyalarda

Devamlı dosyalar kavramı?

Birden fazla dönemlerde yararlanılabilen ve işletmenin genel durumunu gösteren
belgelerin bulunduğu dosyalardır.

Devamlı dosyalarda neler Bulunur?

-Müşteri ile yapılan denetim sözleşmesi -Ana sözleşme değişiklikler varsa
ortaklık anlaşmaları ..

-İşletmenin faaliyetleri ile ilgili bilgilerfaaliyet raporları -İşletme ile
ilgili özel yasal düzenleme varsa bunlar

-Hesap planı -Organizasyon yapısı -Geçmiş yıl denetim raporları -Şube  depo vs
varsa adresleri

-Geçmiş yıl beyannameleri -Kira kontratları tapulartoplu sözleşmeler vs gibi
evraklar bulunur.

Cari dosyalar kavramı?

Denetlenen döneme ait belgelerin bulunduğu dosyalardır.

Cari dosyalarda neler bulunur?

1 ayrıntılı testlerin belirlendiği çalışma kağıtları

2 dönemin geçici ve genel kağıtları

3 analitik inceleme tutanakları

4 yönetimin teyit mektubu

Denetim raporu neidr?

Denetim sürecinin son aşamasıdır. Denetçinin yapmış olduğu çalışmaların
içeriğini ve mali tablolar hakkında varmış olduğu görüşü belirtttiği belgedir. 2
ye ayrılır. kısa şekilli ve uzun şekilli denetim raporlarıdır.

Standart denetim raporunun başlıca unsurları;

-Raporun başlığında  denetçinin “ bağımsız” olduğunu belirten bir ifade

-Raporun muhatabı (yönetim  ortaklar genel kurulu vs..)

-Sunuş paragrafı

-Kapsam paragrafı

-Görüş bildirme paragrafı

-Denetçinin adı soyadı imzası

-Raporun düzenlenme tarihi

Raporlama standartları nelerdir?

1 genel kabul görmüş muhasebe ilklerine uygunluk

2 geçmiş yıl muhasebe politiklarıonda devamlılık

3 yeterli açıklama yapılması

4 ilgili görüşün açıklanması

Denetçi görüşünü kaç biçimde belirtir?

1 olumlu(koşulsuz) görüş belirtme

2 şartlı (sınırlandırılmış) görüş belirtme

3 olumsuz görüş belirtme

4 Görüş belirtmekten kaçınma

1-Olumlu Görüş Bildirme:

Görüşün olumlu olarak bildirilmesinde standart rapor kullanılmaktadır.Standart
denetim raporu ise;mali tabloların işletmenin mali durumunu faaliyet sonuçlarını
ve nakit akımını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve doğru
şekilde yansıttığını ifade eder.Bu yine tabloların dip notlarında ve eklerinde
yeterli açıklamaların yapıldığı anlamınagelir. Denetçinin olumlu görüş
bildirmesini etkilememekle beraber ;işletme ilgililerinin bilmesinde yarar
olacak durumlar varsa denetçi standart raporunda onlara da yer verebilir.

2-Şartlı Görüş Bildirme:

Mali tablolardaki bir kalemi ayrıntılı açıklayarak denetçinin olumlu görüşünden
bu kalemi ayırması ve mali tabloların yine raporda belirtilen bazı istisnaların
saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak doğru sunulduğunu ifade eden
görüştür.Raporda “şu şartla…” veya “ şu istisna ile..” gibi ifadelerle
çekinceler açıklanır.

Şartlı görüş bildiren rapor; müşteri işletmenin denetimin kapsamına bir
sınırlama koyması veya genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini izlememesi
durumlarında düzenlenir.

3-Olumsuz Görüş Bildirme:

Denetçi mali tabloların bir bütün olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygun olarak işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru olarak
göstermediğini düşünmekteyse olumsuz görüş bildirir.Olumsuz görüş bildirmeye
sebep olacak sapmalar şunlardır;

-Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar

-Tam açıklama kuralına uymama

-Muhasebe ilkelerinde kabul edilemeyecek değişiklikler yapma

Olumsuz görüş bildiren denetçi;raporunda olumsuz görüş bildirmesinin nedenlerini
ve mali tablolar üzerindeki etkilerini açıklamalıdır.

4-Görüş Bildirmekten Kaçınma:

Denetçinin mali tablolar hakkında hiçbir görüş bildiremeyeceğini belirttiği
rapordur.Denetçinin finansal tabloların dürüstlüğü hakkında tereddütleri varsa
bunlarda açıklama bölümünde belirtilir.Olumsuz görüş bildirmek görüş
bildirmekten kaçınma aynı anlama gelememektedir.Genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerinden önemli sapmalar varsa görüş bildirmekten kaçınma yerine olumsuz
görüş bildirilmelidir.Denetçinin görüş bildirmekten kaçınmasına yol açan
endenler;

-Denetimin kapsamının şartlı bir görüş bildiremeyecek kadar önemli ölçüde
sınırlandırılmış olması

-Finansal tablolarda yer alan önemli bir kalem hakkında yeterince kanıt
toplanamaması

-Önemli belirsizlikler

-Etkin olmayan bir iç kontrolün bulunması

Denetim Raporlarının biçimi Nasıldır?

1- başlık ve adres bölümü 2- Kapsam bölüm 3- açıklama 4-görüş bölümü 5- imza ve
tarih bölümü

başlık ve adres bölümünde neler vardır

Denetimi yapan denetçi veya denetim firmasının künyesirapor kime verilecekse
onun ismi ver alır.

Kapsam bölümünde neler vardır*

Raporun 1.pargrafını oluşturur.Denetçi bu bölümde yaptığı çalışmalrı anltır.

Kapsam bölümünde yer alan bilgiler nelerdir?

1 denetlenen işletmenin adı 2-mali tabloların isimleri 3-mali tabloların tarih
ve dönemlerş

4 denetimin genel Kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yürütüldüğü

5 yönetim ve denetçinin sorumluluk derecesi

6 yapılan çalışmalar.

Açıklama böülümünde neler vardır*

Olumlu raporlarda bulunmaz.olumsuz görüş belirtenşartlı görüş belirten ve görüş
belirtmek kaçınılan raporlarda bulunur.

Görüş bölümünde neler vardır?

1 paragraf görüşümüze gore ibaresiyle başlar

2 işletmenin çalışmalrında genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olrak
çalıştığı

3 incelenen dönem muhasebe politikaların önceki dönemlere uyun içinde olduğu

4 aksi belirtilmedike mali tablolarda açıklamanın yeterli olduğu

Imza ve tarih bölümünde neler vardır?

Denetimden sorumlu denetçi imzalar.denetim çalışmasıın bittiği günün tarihi
atılır.

Denetim alanları itibariyle denetim Faaliyetleri kısımları*

1 kasa hesabı denetimi

2 bankalaralınan ve verilen çekler hesabı denetimi

3 alacakların denetimi

4 stok hareketlerinin denetimi

5 duran varlıkların denetimi

6 mali borçlar ve finansman giderlerinin denetimi

7 ticari borçların denetimi

Kasa hesabının denetimde denetçi hangi hedeflere ulaşmaya çalışır

1- kasa hesabında gözüken para gerçekten varmıdır? (gerçeklik)

2- Fiilen mevcut paranın tamamı gerçekten işletmeye aitmidir? (mülkiyet)

3- Özellikle yabancı para mevcutları varsa doğru değerleme yapılmışmıdır?
(Değerleme)

4- tüm nakit tahsilve tediyelerinin kapsamaktamıdır? (tamlık)

5- Bilançoda doğru yerde gösterilmişmidir? (sınıflama)

Spk na gore Bağımsız denetim türleri?

a-Sürekli Denetim; SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya
açıklanması zorunlu olan yıllık mali tabloların tümünün denetimidir ve her yıl
yapılması gereken denetimdir.(Halka açık şirketlerinSPK gözetimine tabi diğer
şirketlerinbankalarınsgorta şirketlerinin yıllık denetimi)

b-Sınırlı Denetim; Sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası
kurumlarınca düzenlenmiş ara mali tablolarınsürekli bağımsız denetimi yapan
denetim kuruluşları tarafından ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analitik
inceleme teknikleri kullanılarak sürekli denetim programlarına uyumlu olarak
denetlenmesidir.SPK tebliğlerine göre altışar aylık ara bilanço ve gelir
tablolarının denetimidir.(Halka Açık şirketlerden hisse senetleri borsada işlem
gören şirketleraracı kurumlar menkul-gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve
fonlarıEmeklilik yatırım fonları denetimi)

c-Özel Denetim ise; SPK tebliğleri uyarınca özel denetim yaptırma zorunluluğu
bulunan ortaklık ve yardımcı kuruluşlarınKurula başvuruları üzerine verilen
menkul kıymetlerin halka arzı iznine ortaklık genel kurulları veya yetkili
organların birleşmedevir veya tasfiye kararlarına dayanak teşkil edecek mali
tablolarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetlenmesidir.

SPK na göre sürekli denetime tabi olan şirketler Nelerdir?

1- aracılık faaaliyetinde bulunan bankalar

2- aracılık kurumları

3- menkul kıymet yatırım fonları

4- menkul kıymetler yatırım ortaklıkları

5-sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri

6- menkul kıymetler borsasında işlem gören A.Ş ler.

Denetlem kuruluşları ve denetçilerin Kıdem sırasıyla ünvanları

1 Sorumlu baş ortak denetçi 2-başdenetçi 3- kıdemli denetçi 4-denetçi 5-denetçi
yardımcısı 6-stajer denetçi yardımcısı

Denetçiler Hangi Sürede Hangi Unvanı Alır?

Stajyer Denetçi Yardımcısı: 2 yıl çalışmak ve en az 200 saat ders gördükten
sonra stajyerliği kalkar ve denetçi yardımcısı unvanını alır.

Denetçi Yardımcısı; 1 yıl çalıştıktan sonra (3.yılın sonunda) bağımsız denetçi
olur.

Denetçi; 3 yıl çalıştıktan sonra ( 6.yılın sonunda) Kıdemli Denetçi olur.

Kıdemli Denetçi ; Fiilen 6.yılının sonunda kıdemli denetçi olan toplam 10.yılını
doldurunca Baş denetçi olur.

Sorumlu Ortak Baş denetçi; Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş
denetçi unvanına haiz ve denetim çalışmalarını kuruluş adına kendi kişisel
sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya
yetkili kişidir.

REVİZYON nedir ?

Kelime anlamı düzeltme yeniden gözden geçirme demektir.Denetimle ilgili olarak
revizyon; bir işletmenin ekonomik ve mali yapısının  faaliyet ve işlemlerinin ve
bunlara ilişkin kayıtlarının sistemli bir şekilde ve eleştirisel bir yaklaşımla
incelenmesidir

Bağımsız denetim sözleşmesinde yer alan bilgiler

1-denetimde görevlendrilecek sorumlu ortak başdenetçibaş denetçikıdemli denetçi
ile bunların yedekleri

2 Bağımsız denetimin amacıkapsamıve varsa özel nedenleri

3 bağımsız denetim kuruluşu tarafından anlaşma kapsamında sunulacak hizmetler

4 tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri

5 ücret

Bağımsız denetim teknikleri nelerdir?

1- sayım ve envanter incelemesi

2- belge incelemesi

3- gözlem

4- bilgi toplama

5- doğrulam

6- karşılaştırma ve aritmetik inceleme

7- aritmetik inceleme

Bir önceki yazımız olan DENETİM NEDİR? DENETİM UNSURLARI başlıklı makalemizde Bağımsız denetim, Denetim nedir ve Denetim teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

WordPress veritabanı hatası: [Table './finansal_finans/wp_comments' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_comments.comment_ID FROM wp_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 10 AND comment_parent = 0 ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt ASC, wp_comments.comment_ID ASC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir