Archive for 02 Nisan 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

kitaplar

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

(01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu personelinin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca,  Sermaye Piyasası Kurulunda 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

SERMAYE PİYASASI KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ

Personelin Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Kurul Başkan Yardımcısı

Kurul Başkanı

Kurul Başkanlık Danışmanı

Kurul Başkanı

Daire Başkanı (Doğrudan Kurul Başkanına bağlı birimlerde görevli olanlar)

Kurul Başkanı

Daire Başkanları (Diğer)

İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

Kurul Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı

İlgili Daire Başkanı

İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

Doğrudan Başkana bağlı birimlerde görevli personel

İlgili Daire Başkanı / İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

Kurul Başkanı

Diğer birimlerde görevli personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Kurul Başkan Yardımcısı

SPK Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki Etik ilkeler

kitap

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU ÜYELERİ VE PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK (29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurul personelinin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyeleri ile personelinin uymaları gereken mesleki ve etik ilkeleri, çıkar çatışmalarından uzak durma, sır saklama, kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin esasları, Kurul dışı çalışmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanununun 123 üncü maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,

b) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ç) Kurul personeli: Kanunun 127 nci maddesinde tanımlanan personeli,

d) Kurul üyeleri: Sermaye Piyasası Kurulu üyelerini,

e) Kuruluşlar: Kanun uyarınca Kurul gözetim ve denetimine tabi ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile varsa bunların kurucularını,

ifade eder. Read more

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları

buyutec

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde düzenlenen yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının tazmini ile tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

c) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ç) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

f) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

g) Yatırım kuruluşu : Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

ğ) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini

ifade eder. Read more