Archive for 07 Ocak 2014

SPK Birleşme ve Bölünme Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ

(II-23.2) (28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan birleşme işlemlerini ve halka açık ortaklıkların taraf oldukları bölünme işlemlerini kapsar.

(2) Tebliğ hükümleri, halka açık ortaklık ile birleşme veya bölünme işlemine taraf olan şirketlere ve kooperatiflere de kıyasen uygulanır. Read more

İlk defa Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler Geçiş Dönemi Finansal Tablolar KGK duyurusu

kgkİLK DEFA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLERCE GEÇİŞ DÖNEMİNDE HAZIRLANACAK VE DENETİME TABİ OLACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DUYURU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’ye) göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olan şirketler “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz konusu Karar kapsamındaki bazı şirketler finansal tablolarını hazırlarken ilk kez TMS’yi uygulayacaklardır. Geçiş döneminde ilk kez TMS’ye göre hazırlanacak finansal tablolar ile bağımsız denetime tabi tutulacak finansal tablolara ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Read more