Archive for 30 Aralık 2013

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ

(VII-128.6)

(27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,

a) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine,

b) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; Read more

Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması

buyutec

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı: 67300147.431.04/559478/4979 – 5665

Konu: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması

Tarih: 27 Eylül 2013

……….. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında; alacakların sermaye şirketlerine sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiş; maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun 342 nci maddesi hükümleri saklı tutulmuştur. Kanunun 342 nci maddesinde ise ayni sermaye olarak konulabilecek mal varlığı unsurları; üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dahil malvarlığı unsurları olarak belirlenmiştir. Kanunun 127 nci maddesi ile 342 nci maddeye yapılan gönderme ve 342 nci maddede belirtilen nakden değerlendirilebilme ile devrolunabilme nitelikleri birlikte değerlendirildiğinde, alacakların sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulabilmesinin mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Kaldı ki, bu husus 342 nci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde de açıkça düzenlenmiş ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, pay sahibinin, üçüncü bir kişiden veya şirketten olan üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi gelmiş alacağının bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında herhangi bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere, Kanunun 343 üncü maddesinde, bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulan malvarlığı unsurları ile şirket tarafından kuruluş sırasında devralınacak işletme veya ayınların değerlerinin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Yine, Kanunun 459 ve 590 ıncı maddelerinde yapılan göndermeler uyarınca, anonim ve limited şirketlerde esas sermayenin artırılmasında da sermayenin ayın olarak konmasına ve bir işletme ile ayınların devralınmasına ilişkin yukarıda açıklanan kurallar uygulama alanı bulacaktır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, alacakların sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında, özellikle ortağın şirketten olan alacağını sermaye olarak şirkete koyması hususunda mahkemelerin alacağın tespiti bakımından bilirkişi atanması taleplerini reddettiği ve uygulamada bir takım sıkıntıların yaşandığı anlaşılmış ve bu konudaki sıkıntıların giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, pay sahibinin şirketten olan alacağını ayni sermaye olarak şirkete koyması ile bu şekilde yapılacak sermaye artırımlarının sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının temini bakımından;

Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerektiği,

Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebileceği,

değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, sermaye şirketlerinin kuruluşu veya sermaye artırımında ayni sermaye konulması hususunda bundan sonra gerçekleştirilecek işlemlerde yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile Müdürlüğünüzün bünyesinde faaliyet yürüttüğü ticaret veya ticaret ve sanayi odalarının internet sitelerinde bu konuda herhangi bir açıklama var ise ilgili kısımlarda buna paralel olarak düzeltme yapılması hususunda gereğini rica ederim.

İsmail YÜCEL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Dağıtım;

– Tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI

HAKKINDA TEBLİĞ

(17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

III-39.1

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, kurucu, ortak ve personeline, faaliyete geçmesine, yükümlülüklerine, merkez dışı örgütlerine, dışarıdan hizmet alımına, faaliyetlerine, faaliyetlerinin durdurulmasına ve teminatlarına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyete geçmesine, faaliyetlerine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ilke ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 96, 97 ve 98 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aracı Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

c) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

ç) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini, Read more

Kamu Gözetim Kurumu Basın Duyurusu

kgk

T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Sayı: 2013/5 1 Aralık 2013
BASIN DUYURUSU
Yeni Türk Ticaret Kanunun finansal tabloların denetimi için öngördüğü denetim
kapasitesi oluşturulmaktadır.
Bilindiği üzere, yeni Türk Ticaret Kanunu ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
sermaye şirketlerinin finansal tablolarının bağımsız denetimden tabi olmasını öngörmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim yapacak olanlar, 660 sayılı KHK ya göre e
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmektedir. Bu
kapsamda bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemleri devam
etmektedir.
Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemleri, Bağımsız Denetçilik Sınavları ve geçiş dönemi
eğitimleriyle yapılmaktadır.
 Geçiş dönemi hükümleri çerçevesinde, bu güne kadar yaklaşık 6.000 meslek mensubu
eğitimlerini tamamlamıştır. Geçiş dönemi eğitimleri KGK ile işbirliği yapan 24 üniversite
tarafından yurt çapında yürütülmektedir.
 Bağımsız Denetçilik Sınavlarının ilki 25/8/2013 tarihinde yapılmış, bu sınava 1.545
aday katılmıştır. Bağımsız Denetçilik Sınavlarının, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere
yılda 2 defa yapılması planlanmaktadır.
Bu çerçevede KGK’ya müracaat eden 5.000 meslek mensubu bağımsız denetçi olmaya hak
kazanmış olup, işlemlerini tamamlayan 4.000 civarında bağımsız denetçi “Bağımsız Denetim Resmi
Siciline” kaydedilmiştir.
Bağımsız denetim kuruluşları, KGK tarafından yapılan mevzuata uygunluk ve kapasite
denetimi sonrasında yetkilendirilmektedir.
 Daha önce kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş olan 92 bağımsız denetim
kuruluşunun denetim yetkisi 2013 yılı için kabul edilmiş ve bunlara, yeni mevzuata
uyum sağlamak üzere 1 yıllık süre tanınmıştır.
 ilk defa yetkilendirilenler de dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşlarından 35’i
yeni mevzuata intibakı tamamlanarak olarak yetkilendirilmesi kararlaştırılmış olup,
diğerlerinin intibak süreci devam etmektedir.
2013 yılı itibarıyla, yetkilendirilmiş 95 adet bağımsız denetim kuruluşu ve bugüne kadar
yetkilendirilen 5.000 adet bağımsız denetçi kapasitesi ile yeni Türk Ticaret Kanunu açısından öngörülen
denetim ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmekte olup, bağımsız denetim alanının genişlemesine
paralel olarak bu alandaki kapasite de artırılarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.