Archive for 21 Temmuz 2013

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

         BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denetçi yardımcılarının yetiştirilmelerine ve mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik olan uygulamalı mesleki eğitimin; esaslarına, süresine, değerlendirme ve takip yöntemlerine, nezdinde uygulamalı mesleki eğitim alınacak bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Read more

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar. Read more

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin resmi sicile kaydı gereken bilgilerinin; tescili, kontrol ve takibi, güncel tutulması, güvenliği, paylaşımı ve ilanına ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Sicil: Bağımsız Denetim Resmi Sicilini,

ç) Sicile kayıt grubu: Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicilde tescil işlemlerinin yürütüldüğü ayrı grupları,

d) Tadil işlemi: Sicilde kayıtlı bulunan hususlarda meydana gelen değişikliğin kayda geçirilmesi işlemini,

e) Terkin işlemi: Sicil kayıtlarındaki bir hususun silinmesi işlemini,

f) Tescil işlemi: Tescile tabi bir hususun sicile kayıt işlemini,

g) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ğ) Zaman damgası: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Resmi Sicili, Sicil Esasları ve Kayıt Usulü

Bağımsız denetim resmi sicili

MADDE 5 – (1) Denetim kuruluşları ve denetçilere ilişkin kayıtlar, Kurumca elektronik ortamda tutulan Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde izlenir.

(2) Sicile, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer verilen bilgiler, sürekli eğitim bilgileri; yargı organları, Kurum ve diğer kamu kurumları ve meslek örgütleri tarafından verilen cezalar, uygulanan müeyyideler, Kurum ve diğer kamu kurumları tarafından yürütülen gözetim ve denetime ilişkin bilgiler ile mührün takibine ilişkin bilgiler kaydedilerek takibi yapılır.

(3) Sicile kayıtlı olmayanlar denetim faaliyetinde bulunamazlar.

Sicil esasları

MADDE 6 – (1) Sicilde aşağıdaki esaslar hakimdir:

a) Beyan: Kişinin güvenli elektronik imza ile beyan ettiği bilgi ve belgeler Kurumca kontrol edildikten sonra tescile esas olur.

b) Önemlilik: EYBİS’te Kurumca önemli görülen bilgilerin kaydı tutulur.

c) Gerçeğe uygunluk: Sicil kayıtlarının gerçeği tam ve doğru olarak yansıtması esastır.

ç) Güncellik: EYBİS’te kayıtlı bilgilerin güncel tutulması esastır.

d) Alenilik: EYBİS’te kaydı tutulan bilgilerden Kurumca belirlenenler kamuya ilan edilir.

Sicil dili

MADDE 7 – (1) Sicil kayıtları Türkçe tutulur. EYBİS’te kaydı tutulan bilgilerle ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve müracaata belgelerin tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

Kayıt yeri

MADDE 8 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicil işlemleri, EYBİS üzerinde gerçekleştirilir ve sicil kayıtları bu sistem üzerinde tutulur.

Sicil kayıt grubu

MADDE 9 – (1) Denetim kuruluşu ve denetçilerin sicil işlemleri kayıt grupları esas alınarak yürütülür.

(2) Sicilde kayıtlı bulunanlar mesleki faaliyetleri açısından aktif veya pasif olma durumlarına göre iki ayrı grupta listelenir.

(3) Kurum tarafından, denetimi yapılacak işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenen işletmeleri denetlemek üzere farklı listeler oluşturulması halinde denetim kuruluşları ve denetçiler sicilde buna göre listelenir.

Kayıt numarası

MADDE 10 – (1) Sicile kaydı yapılan denetim kuruluşu ve denetçiye EYBİS üzerinde, sicile tescil sırasında, bir kayıt numarası verilir.

(2) Kayıt numarası, sicile kayıt grubu dikkate alınarak, bir (1)’den itibaren teselsül eden numarayı ifade eder.

Sicil numarası

MADDE 11 – (1) Kurum tarafından her denetim kuruluşuna ve denetçiye, tescil işlemi sırasında bir sicil numarası verilir.

(2) Sicil numarası,

a) Kurumca bağımsız denetçi mührü teslim edilen denetçiler için “BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt Numarası/Mühür Numarası”,

b) Mühür teslimi yapılmayan denetçiler için “BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt Numarası/0”,

c) Denetim kuruluşlarının sicil numarası, “BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası”,

ç) Denetim kuruluşu şubelerinin sicil numarası ise “BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası/Şube Sıra Numarası”,

olacak şekilde belirlenir.

(3) Bu maddede geçen “BD” bağımsız denetçiyi, “BDK” bağımsız denetim kuruluşunu; “Yetkilendirilme Yılı” ise denetim kuruluşu ve denetçiye denetim yetkisinin verildiği yılı ifade eder.

Eski kayıtların muhafazası

MADDE 12 – (1) EYBİS sicil kayıtları kayıt tarihlerine göre; güncel kayıtlar aktif olarak gözükecek şekilde, tadil veya terkin işlemine tabi tutulmuş olan eski kayıtlar ise istendiğinde erişilebilecek, ancak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak şekilde pasif olarak tutulur.

Sicilde tutulacak bilgilerin teyidi

MADDE 13 – (1) Denetim kuruluşları ile denetçiler tarafından Kuruma bildirilen ve sicilde tescil, tadil ve terkin işlemini gerektiren bilgi ve belgelere ilişkin olarak gerektiğinde ilgili kurumların veri tabanlarından yararlanılabilir, bunlardan teyit alınabilir.

Şekli hataların tadili

MADDE 14 – (1) Şekle ilişkin olarak sonradan tespit edilen hatalar Kurumca resen veya talep üzerine tadil edilir.

(2) Tadili gerektiren belgeler ile birlikte tadilin gerekçesi de sisteme yüklenir.

(3) Tadil işlemi ilk tescil tarihini etkilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sicil İşlemleri ve İlan

Sicil işlemleri

MADDE 15 – (1) Sicil işlemleri; tescil, tadil ve terkin işlemlerinden oluşur.

(2) Kayıtların dayanağını teşkil eden belgeler Kuruma gönderilir.

(3) Tescil edilecek tüm hususlar ile tadil ve terkin işlemlerinin belgeye dayanması esastır. Belgeye dayanmayan hususlar sicil işlemine konu edilemez.

(4) Denetim kuruluşlarında mevzuatta öngörülen diğer yükümlülükler yerine getirilmedikçe ve gerekli harç ve ücretler ödenmedikçe sicile ilk kayıt işlemi yapılmaz.

(5) Denetçilerde gerekli harç ve ücretler ödenmedikçe sicile ilk kayıt işlemi yapılmaz.

(6) Kurum tarafından öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, yetki belgeleri iptal edilenlerin EYBİS kayıtları resen terkin edilir.

Tescil talebi

MADDE 16 – (1) Tescil, kural olarak talep üzerine yapılır. Resen ya da mahkemelerin veya ilgili kurumların bildirimi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır.

(2) İlk tescil talebine, gerekli harç ve ücretlerin ödendiğine dair belgeler eklenir.

Müracaata yetkili kişiler

MADDE 17 – (1) Sicile müracaat;

a) Denetçilerde, şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla,

b) Denetçinin ölüm, gaiplik ve temyiz kudretinden yoksunluk hallerinde yetkili temsilcisi, mirasçısı veya vasiyeti tenfiz memuru tarafından,

c) Denetim kuruluşlarında, imza yetkisini haiz kişiler tarafından,

ç) Denetim kuruluşlarının iflas, konkordato, tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve benzeri hallerinde tasfiye memuru, yetkili temsilcisi veya imza yetkisini haiz kişiler tarafından,

yapılır.

Mahkeme kararı veya resmi kurumun bildirimi üzerine tescil

MADDE 18 – (1) Tescile konu bir hususun mahkeme kararıyla ya da resmi yazıyla bildirilmesi halinde Kurum bu hususu tescil eder.

Tescil işlemlerinde süreler

MADDE 19 – (1) Denetim kuruluşları, yetkilendirme işleminin kendilerine tebliğinden itibaren tescil ve ilana yönelik işlemlerin tekemmülü için doksan gün içinde Kuruma müracaatta bulunurlar.

(2) Sicilde tadil veya terkine konu olacak işlemler, bilgi veya belgede meydana gelen değişikliğin gerçekleştiği günden sonraki on gün içinde Kuruma bildirilir.

(3) Tescil, tadil ve terkine ilişkin bu maddedeki işlemlere dair müracaat ve bildirim yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmediğinin Kurumca tespit edilmesi halinde müracaata yetkili kişilerden, bu tespiti takip eden otuz gün içinde müracaat ve bildirimde bulunmama sebebi hakkında açıklama istenir. Bu sürenin sonunda Kurum, ilgili hususun tescil edilmemesi ile varsa konu hakkındaki önceki kararının iptali cihetine gidebilir veya işlemi resen tescil ederek ilgililer hakkında idari veya adli işlem başlatır.

Müracaat ve bildirim zamanının tespiti

MADDE 20 – (1) Kuruma elektronik ortamda yapılan müracaat ve bildirimlerde müracaat veya bildirim tarihi, işlemin EYBİS’teki zaman damgası ile kayıt altına alındığı tarihtir.

Kurumun inceleme yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) Kuruma yapılan müracaat veya bildirimler, Kurumca;

a) Tescili talep edilen hususun sicile kaydı gerekli bir husus olup olmadığı,

b) Tescil talebinin mevzuatta öngörülen sürede ve müracaata yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı,

c) Kurumca istenilen belgelerin müracaat ekinde yer alıp almadığı,

ç) Tescil edilecek hususun gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı,

yönünden incelenir.

Kurumca eksikliklerin giderilmesi

MADDE 22 – (1) 21 inci madde uyarınca Kurumca yapılan incelemeler sonucunda, eksiklikler olduğunun anlaşılması halinde bu hususlar müracaat sahibine bildirilir.

(2) Eksikliklerin tamamlanması için otuz günden fazla olmamak üzere süre verilir. Bu süre, işlemin mahiyetine göre Kurumca en fazla on gün daha uzatılabilir.

(3) Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde müracaat sahibinin tescil talebinden feragat ettiği kabul edilir.

Tescil talebinin reddi

MADDE 23 – (1) 21 inci madde uyarınca yapılan incelemeler sonucuna istinaden Kurumca tescil talebinin reddine karar verilenlere, ret işlemi sebepleri belirtilerek en geç otuz gün içinde bildirilir.

İtiraz

MADDE 24 – (1) Müracaat sahipleri sicil işlemlerine ilişkin olarak tescil tarihinden itibaren on gün içinde Kuruma itiraz edebilirler.

(2) Kurum, yapılan itirazı değerlendirir. İtirazın haklı bulunması halinde buna göre işlem tesis ederek durumu müracaat sahibine bildirir.

İlan

MADDE 25 – (1) Yetkilendirme işlemleri, sicile kayıt ve ilanla birlikte hüküm ifade eder.

(2) İlan, Kurum internet sitesinden yapılır.

(3) Sicile kaydedilen denetçi ya da denetim kuruluşuna ilişkin bilgilerden Kurum tarafından belirlenenler ilan edilmeyebilir.

(4) Üçüncü kişiler, ilan edilen sicil kayıtlarını bilmediklerini iddia edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verilerin Saklanması, Güvenliği ve Paylaşımı

Verilerin saklanması ve güvenliği

MADDE 26 – (1) Kurum, EYBİS’te kayıtlı verilerin dışardan gelebilecek tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(2) EYBİS kayıtları ile bu kayıtlara esas bilgi ve belgeler hukuki güvenlik, kalıcılık ve yüksek kaliteyi gözetecek şekilde Kurumca muhafaza edilir.

Sicil işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilmesi

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) Bağımsız denetim kuruluşlarında imza yetkisini haiz kişilerin kuruluş namına ve kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla kuruluşu temsil etmeleri durumunda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içine, sertifika sahibinin adı ve soyadı ile birlikte temsil ettiği tüzel kişiliğin ticaret unvanının, ticaret sicil numarasının ve denetim kuruluşu sicil numarasının yazılması ve bu hususun sicile kaydı şarttır.

(3) Elektronik ortamda üretilen belgelerin tescile dayanak olabilmesi için bu belgelerde güvenli elektronik imza ile birlikte zaman damgasının da kullanılması zorunludur. Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgelerde noter onayı aranmaz.

(4) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elektronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(5) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Verilerin paylaşımı

MADDE 28 – (1) EYBİS’teki bilgiler, mevzuat ile getirilen sınırlamalar ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak işbirliği protokolleri çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilir.

(2) EYBİS’teki bilgilerden faydalanmak isteyen kurumlar, Kuruma yazılı olarak müracaat eder. Müracaatta, talep edilen bilgilerin kullanım amacı ve varsa kanuni dayanağı açıkça belirtilir.

(3) Kurumlar, aldıkları verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Alınan veriler talebe esas gerekçe dışında hiçbir amaçla kullanılamaz ve başka kişi veya kurumlara verilemez.

(4) Veri paylaşımından yararlanan kurumlar, aldıkları verileri mevzuata aykırı kullanmaları veya güvenliğini sağlayamamaları durumunda doğacak hukuki sonuçlardan sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 29 – (1) Sicil kaydına ilişkin müracaat ve bildirimlerin süresi içerisinde tam ve doğru olarak yapılmaması halinde denetim kuruluşu veya denetçi hakkında Yönetmelikte yer alan yaptırımlar uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Vergi Hatalarını Düzeltme ve Düzeltme Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmeyen Hatalar

VERGİ HATALARINI DÜZELTME ve DÜZELTME

HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLMEYEN HATALAR

I-  GİRİŞ

Sözlüklerde, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı olarak anlamlandırılan “hata” olgusu, vergisel işlemlerin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan sürecin her aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Vergilendirme işlemlerinde yapılan ve bir şekilde fark edilen bu hatalar Vergi Usul Kanununun “vergilendirme” ye ilişkin birinci kitabının altıncı kısmındaki (116 ila 126 arası) on bir ayrı maddede düzenlenen “vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Bu çerçevede, vergi idaresi tereddütsüz ve kesin hataları doğrudan düzeltmektedir. Buna karşılık mükellefler ise vergisel işlemlerde var olduğu düşündükleri hatalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun belirtilen hükümlerine dayanarak idari yoldan başvuruda bulunmak, buradan olumlu bir sonuç alınamaması halinde ise düzeltme talebi üzerine tesis edilen olumsuz işlemi (yasal süreleri gözeterek) yargı organları nezdinde dava konusu yapma hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Diğer taraftan, pek çok mükellef tarafından vergi hatası kapsamında görülerek düzeltme ve şikâyet yoluyla düzeltme istemine konu olan çeşitli başvurular ise hem vergi idaresi hem de yargı organları tarafından “vergi hatası” kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu husus, başta akademik çevreler ve mükellefler tarafından düzeltme kurumunun kapsamını ve etkinliğini daralttığı gerekçesiyle yadırganmaktadır. Read more

Beko Klima Servisi

beko-klima-servisi

 

 

Sıcak havaların kapımızı çalmasıyla birlikte birçok insan klimalarına bakım yaptırmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise klimalarının bozulmadan ya da bir sorun çıkarmadan önce bakım yaptırıp bu dertten kurtulmak istemeleridir. Beko klima servisi personelimiz sayesinde klimalarınızı ilk günkü haline getirerek sorun çıkarmasını önlüyoruz.

Üstelik bunu yaparken klimanızın her türlü bakımını üstleniyoruz. Bunu örnekle açıklamak gerekirse siz klimanızın soğuk havayı tam anlamıyla dışarıya veremediğinden şikayetçi olduğunuz için beko klima servisini çağırmış olsanız bile, bizim servisimiz klimanızın diğer malzemelerini de kontrol ederek herhangi bir sorunun baş göstermemesi için çalışma yürütür. Bu çalışmaların ne olduğu hakkında bir bilginiz olmasa da klima göründüğü kadar basit çalışan bir mekanizma değildir.

En basitinden klimanın kumandası dahi bozulmuş olsa bu klimanın çalışmasını engeller ve derece ayarını tam anlamıyla yapamazsınız ya da her klima açıp kapatmalarınızda klimanın yanına gitmek zorunda kalırsınız. Firmamızı her hangi bir problemden aradığınız takdirde firmamız en kısa zamanda size geri dönecek ve sorunu öğrenecektir. Aynı zamanda telefon üzerinden sorununuzu öğrenecektir. Beko klima bakımı servisini aradığınız takdirde personellerimiz size klima hakkında bir takım sorular sorarak telefon üzerinden sorunu anlayacaklar ve evinize gelirken ona göre getirdikleri malzemeler ile size yardımcı olacaktır.

Beko klima servisi işlemlerini bu sırada yaparken diğer bakım firmaları ilk başta gelerek sorunu çözmeye çalışırlar ve bir sonraki gün ya da daha sonraki gün ise ona uygun malzeme ile tekrar geri geleceklerini söyleyerek size zaman kaybettirirler. beko klima servisi bu işlemi telefon üzerinden halleder ve sizi tek bir sefer ziyaret ederek sorununuzu ortadan kaldırır ve aynı zamanda sizi zamandan tasarruf ettirmiş olur. Zamanın yanı sıra beko klima servisi bu sistemiyle sizin cebinizden daha fazla para çıkmasını da önlemiş olacaktır. Bu nasıl olacak diye soracak olursanız bakım servisleri her geldiklerinde ekstra ücret talep ederler ancak beko klima servisi sorununuzu kalifiyeli elemanları sayesinde çözerek sizi hem paradan hem de gereksiz zaman kaybından kurtarmış olur.

Yaz aylarının sıcaklarından sizde bıktıysanız ve klimanızın sizi yarı yolda bırakmasını istemiyorsanız ister evde olsun ister ofisinizde olsun klimanızın bakımını belirli aralıklarla yaptırmanızı tavsiye ederiz. Bunun nedeni klimanın hiç sorun çıkarmamış olması, bundan sonra da sorun çıkarmayacak olması anlamına gelmez tam tersi her an problem çıkarabileceği anlamına gelir. Bu durumda klimanız sizi yarı yolda bırakmış olur.

Yani klimanız bozulduktan sonra siz servisi arayıp ilerleyen günlere randevu alırsınız ve bu bekleme sürecinde klimanızdan yoksun olursunuz. Ev için bu pek bir şey ifade etmese de ofisinizde klima olmadığı takdirde müşteri sayınızda dahi azalma meydana gelecektir. Ancak siz klimanız bozulmadan beko klima servisini ararsanız ve randevu alırsanız firmamızın kalifiyeli elemanları en kısa zamanda sizinle iletişime geçeceklerdir ve sorununuzu en kısa zamanda çözeceklerdir.

Akyol klima servis ile eş zamanlı olarak çalışan beko klima servisinin kalifiyeli elemanları sayesinde hiçbir şekilde mağdur olmayacağınıza emin olabilirsiniz. Özellikle iş yerlerinde son derece önem arz eden klimanın arızalanması dahilinde müşteriler o ofiste görüşmek istemeyecekler ya da belli başlı sıkıntılar baş gösterecektir.

Sizde bu sorunların baş göstermesini istemiyorsanız ya da klimanızın bakımını uzun zamandır yaptırmıyorsanız sitemizi ziyaret ederek referanslarımıza göz atabilir ve beko klima servisimize klima bakım işlerinizi verebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken sitemizi ziyaret etmenizdir. Sitemiz çalışanları müşteri memnuniyetini esas aldığı için hiçbir sorunla karşılaşmadan klimanızı tamir ettirebilirsiniz.