Archive for 03 Temmuz 2013

Anonim ve Limited Şirketlerde Tek Bir Ortağın Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilmesi

 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TEK BİR

ORTAĞIN GENEL KURULU TOPLANTIYA

ÇAĞIRABİLMESİ

I. GİRİŞ

Anonim ve limited şirketlerde bütün ortakların bir araya geldiği ve şirket iradesinin oluştuğu en temel organ, genel kuruldur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa(1) (YTTK) göre anonim ve limited şirket genel kurulları(2), olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir. Olağan toplantılar her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Genel kurulun kimler tarafından toplantıya çağrılacağı YTTK’da açıklanmıştır. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan (ETTK) farklı olarak YTTK’da, genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi, belli şartların varlığı halinde her bir şirket ortağına da tanınmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle anonim ve limited şirket genel kurullarını toplantıya çağırmaya yetkili olanlar hakkında genel bilgi verilecek, daha sonra da son zamanlarda kamuoyunda tartışma konusu olan tek bir ortağın hangi hallerde genel kurulu toplantıya çağırabileceği üzerinde durulacaktır. Read more

Portföy Saklama Hizmetine ilişkin SPK Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK

KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-56.1)

(02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, portföy saklama hizmeti ile bu hizmeti yerine getirecek olan kuruluşların Kurulca yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, 39 uncu, 54 üncü ve 56 ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,

b) Bireysel Yatırımcı: Kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları ile bunların muadili olan yabancı kolektif yatırım kuruluşları dışında kalan ve portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetim hizmeti alan gerçek ve tüzel kişileri,

c) Finansal varlıklar: Bu Tebliğ kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri, Read more

Portföy Yönetim Şirketleri ve Faaliyetlerine ilişkin SPK Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-55.1)

(02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 39 uncu maddesi ile 55 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,

c) Fon: Yatırım fonunu,

ç) İhtisas Personeli: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan personeli,

d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,

e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

f) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını,

g) Kolektif Yatırım Kuruluşu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını,

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

h) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,

ı) Müfettiş: Portföy yönetim şirketinin merkez ve merkez dışı örgütlerinin faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri yanında, esas sözleşme ve iç kontrol ile risk yönetim sistemine yönelik yazılı prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin gözetimi ve denetiminden sorumlu personeli, Read more