Archive for 25 Haziran 2013

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İZAHNAME VE İHRAÇ BELGESİ TEBLİĞİ

(II-5.1)

(22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanun uyarınca izahname ve ihraç belgesinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulması ile ilan ve reklamlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahname ve ihraç belgesi bu Tebliğ hükümleri kapsamındadır.

(2) Bu Tebliğ;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının,

b) Hazine Müsteşarlığı tarafından koşulsuz ve geri dönülemez/değiştirilemez şekilde garanti edilen sermaye piyasası araçlarının,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrası hariç olmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendinde

tanımlanan türev araçların

ihracında veya borsada işlem görmesinde uygulanmaz.

(3) Yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının ihracı veya borsada işlem görmesi bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(4) Yatırım fonu katılma paylarının, emeklilik yatırım fonu paylarının ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının ihraçları bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir. Söz konusu kuruluşların ihraçlarında Kurulun bu kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri uygulanır.

(5) Bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan sermaye piyasası araçlarının ihracında da ihtiyari olarak izahname ya da ihraç belgesi hazırlanabilir. Bu durumda izahname ya da ihraç belgesi Kurulca onaylanmaz ve izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanmadığı ilgili belgelerde açıkça belirtilir. Read more

Pay Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY TEBLİĞİ

(VII-128.1)

(22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay benzeri menkul kıymetlerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar da dahil olmak üzere ortaklıkların ve/veya halka arz edenlerin aşağıda belirtilen işlemler için Kurula başvurması zorunludur.

a) Halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak payların halka arzı,

b) Halka açık ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak payların halka arzı,

c) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı,

ç) Halka açık ortaklıkların şarta bağlı sermaye artırımı,

d) Halka açık ortaklıkların sermaye azaltımı,

e) Pay sahibi sayısının beş yüzü aşması nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan ortaklıkların halka açık ortaklık statüsüne kavuştuğunun Kurulca onaylanması,

f) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi,

g) GİP’te işlem görecek ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arzı, Read more

Ciceksatis.com Sayesinde Artık Online Çiçek Siparişleriniz Hızlı ve Güvenli Yoldan Ulaşıyor

cicekci-1Ciceksatis.com Sayesinde Artık Online Çiçek Siparişleriniz Hızlı ve Güvenli Yoldan Ulaşıyor

İnternetten alışveriş son 10 yıl içinde ülkemiz insanı tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlansa da halen bazı kesimler tarafından güvensiz ve bir miktar tehlikeli bir olgu olarak bilinmektedir. Hâlbuki insanlar artık elektronikten giyime, gıdadan mobilyaya kadar her türlü alışverişini farklı ödeme yolları ile internet üzerinden sağlamaktadır. Bu durum o kadar yaygınlaşmıştır ki artık insanlar çiçek siparişlerini bile internet üzerinden vermektedirler. Sektörde 1088 yılından beri bulunsa da ciceksatis.com adresi üzerinden aktif olarak 2005 yılından bu yana hizmet veren firma ülkemizin 81 ilindeki neredeyse tüm ilçelere göndermeyi arzu ettiğiniz siparişlerinizi özen ve dikkat ile hazırlıyor ve istediğiniz zaman kapıya kadar götürüyor. Böylece size oturduğunuz yerden herhangi bir zaman kaybı yaşamadan sevdiklerinizin mutluluğunun keyfini çıkarmak kalıyor.

Web sitesi oldukça profesyonelce ve her kesimden insanın kolayca algılayabileceği şekilde hazırlanmış. Kolay menüler yardımı ile çiçek çeşitleri arasından gezerken aynı zamanda büyük görseller ile aranjmanların rahatlıkla incelenmesi sağlanıyor. Her bir modelde kullanılan çiçek sayısı ve yanına koyulan süsleme malzemelerine kadar detay belirten site bu özelliği ile kullanıcılarından tam not alıyor.

Aynı zamanda sosyal medyalar vasıtası ile de kampanya ve fırsatlarını takip edeceğiniz online çiçekçi sayesinde sevdiklerinizi her an şaşırtmaya hazır olun. Kim bilir, belki bir gün sizin de kapınız çalınabilir.

Vergi tarhı ve ödeme emrinde zaman aşımı iyi hesaplanmalıdır

İzmir 3. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2012/951 Karar No : 2012/1625

ÖZÜ: Vergi tarhı ve ödeme emrinde zaman aşımı iyi hesaplanmalıdır.

İstemin Özeti: Davacının elde ettiği kira gelirini beyan etmediğinden bahisle takdire sevki neticesinde takdir komisyonu kararı ile belirlenen matrah üzerinden tarh edilen vergi ve kesilen cezanın tahsilini teminen düzenlenen ödeme emrinin; tarh dosyasında yazılı adreslerinde kendisine ulaşılabileceği, buna rağmen ödeme emri tebliğ edildiği, borcun zaman aşımına uğradığı iddiaları ile iptali  istenmektedir. Read more

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Koofiratif Birliklerinin Belirlenmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF

BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olacak tarım satış kooperatif birliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, tarım satış kooperatif birliklerinin bağımsız denetime tabi olmasına, bağımsız denetim kapsamından çıkmasına ve uygulamaya ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: Tarım satış kooperatifleri birliğini,

c) Denetçi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesinde tanımlanan denetçiyi, Read more