Archive for 13 Mayıs 2013

TFRS 13 – GERÇEĞE UYGUN DEĞER STANDARDI

TFRS 13 – GERÇEĞE UYGUN DEĞER STANDARDI

1. GİRİŞ

Bilindiği üzere 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 660 sayılı KHK ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu’nun yerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) almıştır. Halihazırda ülkemizdeki muhasebe standartları uygulamasında, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)(1) ile imzalanan telif anlaşması çerçevesinde uluslararası muhasebe standartlarının birebir çevirisi yöntemi yoluyla hazırlanan ve KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Öte yandan 14.02.2012 tarih ve 28204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun(2) 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 69’uncu madde hükmü uyarınca yıl sonu finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmesini öngörmektedir. Her ne kadar KGK 6102 sayılı Kanunu’nun 88’nci maddesinden aldığı yetkiye binaen yıl sonu finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmesi uygulaması konusunda kapsamı daraltmış olsa da(3) , bu sürecin bir geçiş dönemi olduğu ve orta/uzun vadede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ila 88’nci maddelerine tabi tüm gerçek ve tüzel kişiler açısından yıl sonu finansal tabloların düzenlenmesindeki ana çerçeveyi Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturacağı tartışmasızdır. Read more