Archive for 04 Ekim 2012

KOBİ TFRS TMS UMS/UFRS STANDARTLAR

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU

KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR

• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

• TMS 7 Nakit Akış Tablosu

• UMS/UFRS TMSK tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

• 22.03.2011 son güncellemesi

• 29 TMS, 9 TFRS, Kavramsal çerçeve

• SPK ya tabi şirketler 2005’ten bu yana zorunlu olarak uygulamaktadır.

• KOBİ olma ölçütlerinin üzerindeki sermaye şirketleri ve bu şirketler ile konsolidasyon kapsamına giren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları

• Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,

• Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,

• Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

• Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda tanımlanan emeklilik şirketleri

• IFRS for SMEs

— Temmuz 2009’da yayımlandı

— 70’den fazla ülkede halihazırda kullanımına izin verilmiş veya zorunlu tutulmuş ya da üç yıl içerisinde uygulanması planlanmaktadır.

— IAS 39 istisnası dışında tamamen UFRS lerden bağımsızdır.

— 1 Kasım 2010’da Resmi Gazete’de yayınlandı.

TMS/TFRS-TTK 01.01.2013

• TTK yürürlüğe girmesi ile muhasebe defterleri 2013 yılı başından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulacaktır.

• Hesap planının muhasebe standartlarıyla uyumlaştırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni hesap planı da 2013 yılında yürürlüğe girecektir.

İLK UYGULAMA – 01.01.2013

1/1/2012 tarihli açılış bilançosunun 31/12/2012 tarihli kapanış bilançosunun 2012 yılı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ve 1/1/2013 tarihli açılış bilançosunun TMS/TFRS veya KOBİ TFRS’ye göre hazırlanması, denetlenmesi ve açılış kayıtlarının 1/1/2013 itibariyle yapılması

Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından,

uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde

yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir

• Denetçi, ortakları YMM /SMMM sıfatını taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olmalıdır.

• KOBİ’ler, bir bağımsız denetim kuruluşu, YMM veya SMMM’yi denetçi olarak seçebilirler.

• Büyük ölçekli şirketlerin denetimi ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır.

• Yeni TTK’da denetçi rotasyonu söz konusudur ve 7 yıl arka arkaya ilgili şirket için denetim raporu veren denetçi, en az 2 yıl için değiştirilir.

• Denetçi, şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında hizmet veremez.

KOBİ TFRS TMS / TFRS
1. Bölüm: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
2. Bölüm: Kavramlar ve Genel İlkeler Kavramsal Çerçeve, TMS 1
3. Bölüm: Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 1
4. Bölüm: Finansal Durum Tablosu TMS 1
5. Bölüm: Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu TMS 1
6. Bölüm: Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu TMS 1
7. Bölüm: Nakit Akış Tablosu TMS 7
8. Bölüm: Finansal Tablo Dipnotları TMS 1
9. Bölüm: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 27
10. Bölüm: Muhasebe politikaları, Tahminler ve Hatalar TMS 8
KOBİ TFRS TMS / TFRS
ll.Bölüm: Temel Finansal Araçlar TMS 32,39 TFRS 7,TFRS 9
12.Bölüm: Diğer Finansal Araçlarla İlgili Hususlar TMS 32, TMS 39,TFRS 7, TFRS 9
13.Bölüm: Stoklar TMS 2
14.Bölüm: İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 28
15.Bölüm: İş Ortaklıklarındaki Paylar (Yatırımlar) TMS 31
16.Bölüm Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 40
17.Bölüm: Maddi Duran Varlıklar TMS 16
18.Bölüm: Şerefiye Dışında Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 38
19.Bölüm: İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye TFRS 3
20.Bölüm: Kiralamalar TMS 17
KOBİ TFRS TMS / TFRS
21.Bölüm: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 37
22.Bölüm: Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ve Özkaynaklar TMS 1, TMS 32
23.Bölüm: Hasılat TMS 18,TMS 11
24.Bölüm: Devlet Teşvikleri TMS 20
25.Bölüm: Borçlanma Maliyetleri TMS 23
26.Bölüm: Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 2
27.Bölüm: Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36
28Bölüm: Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 19
29.Bölüm: Gelir Vergileri TMS 12
30.Bölüm: Yabancı Para Çevirim İşleri TMS 21
KOBİ TFRS TMS / TFRS
31.Bölüm: Yüksek Enflasyon (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) TMS 29
32.Bölüm: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar TMS 10
33.Bölüm: İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 24
34.Bölüm: Özellikli Faaliyetler TMS 41,TFRS 6
35.Bölüm: KOBİ’ler için TFRS’ye Geçiş TFRS 1

Kapsama alınmayanlar Read more