Archive for 13 Eylül 2012

Özel Statüyle Kurulan Şirketlere Bağımsız Denetim Geliyor

Hükümet, “özel” statüyle kurulan şirketlerin üzerindeki sır perdesini bağımsız denetim yoluyla kaldıracak. Dokunulmayanlara dokunulacak yeni uygulamayla TOBB, sendika ve belediye şirketleri hesap verecek. Tüm defterler kamu yararına açılacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ticaret hayatında devrim niteliğindeki uygulamalara imza atan hükümet, “özel” şirketlere dokunmaya hazırlanıyor. Şefaflık konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak uygulamayla bugüne kadar finansal işlemlerinde denetime tabi olmayan firmalar, bağımsız kurumlar tarafından denetlenecek. Böylece, özel statünün sağladığı rahatlıkla yıllardır kapalı kasalarda saklanan tüm defterler, kamu yararına açılacak. Bu şirketlerle ilgili tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak ve güçlerine balans ayarı çekilecek. Yeni düzenleme en çok yıllardır kasasında milyarlarca lira bulunan ve 16 şirkete sahip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) etkileyecek. TOBB’un iştiraki olan şirketler de bağımsız denetime tabi tutulacak.

DEFTERLER AÇILACAK
Tarihi adımla TOBB’un kasasındaki parayı nereden kazandığı ve altındaki meslek grupları için gerekli harcamaları yapıp yapmadığı gibi cevaplanamayan sorular yanıt bulacak. TOBB şirketleri tarihinde bir kez 2010’da Sanayi Bakanlığı ekiplerinin şok baskını sonrası geniş bir inceleme geçirmişti. Ancak yeni uygulamayla bu inceleme daha ileri bir aşamaya taşınacak. TOBB’un gücünün baskın olduğu ve ticari sır gerekçesi ile finansal yapıları hakkında gerekli raporlama yapılamayan bu şirketler ilk defa detaylı olarak incelenecek. İşadamlarından 45 farklı kalemde ücret alan TOBB’a bu ücretlerin neden alındığı ve nerelere kullanıldığı da sorulacak. TOBB’un iştiraki konumundaki 16 şirket tek merkezden, aynı anda ve kapsamlı olarak incelenecek. Kaynaklar, böyle bir detaylı incelemenin birlik tarihinde ilk kez yaşandığının altını çiziyor.

27 BİN TL MAAŞ ALAN VAR
Daha önce kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kapsamlı çalışma gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), TOBB’a ilişkin raporunda aylık 27 bin TL maaş alan yöneticilerden faturalanamayan harcamalara, üye aidatlarının belirsizliği ve fahişliğinden, usule aykırı siyasi bağlantılara kadar olumsuz yönde 17 unsur tespit etmişti. DDK, bu kuruluşlara özellikle gelirlerin harcanması ve belirlenmesi başta olmak üzere tüm mali konularda sıkı denetim getirilmesini öngörmüştü.

TAM YETKİLİ BAKANLAR KURULU OLDU
Yeni TTK ile getirilen uygulamayla bağımsız denetim yetkisi verilen Bakanlar Kurulu, bu konuda kapsamı belirlemeye hazırlanıyor. Kurul, kamu yararı için birçok şirketi bağımsız denetim kapsamına alacak. Söz konusu yetkiyle yıllardır konuşulmasına rağmen bir türlü tam olarak denetlenemeyen bu şirketlere ilk defa gerçek manada hesap sorulacak.

DDK DA İSTEMİŞTİ
DDK, bu kuruluşlara özellikle gelirlerin harcanması ve belirlenmesi başta olmak üzere tüm mali konularda sıkı denetim getirilmesini öngörmüştü. DDK raporunda, bu kurumların bazı demokratik olmayan uygulamaları gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

BELEDİYELER, SENDİKALAR, VAKIFLAR ŞEFFAFLAŞACAK
Bünyelerinde kurdukları şirketlerle önemli oranda gelir elde eden sendikalar da mercek altına alınacak. Böylece parayı nereye harcadıkları, yasa dışı örgütlerle mali bağlantılarının olup olmadığı yönündeki soru işaretleri ortadan kalkacak. Sendikaların üyelerinden aldıkları aidatların yanı sıra ana gelir olarak gösterdikleri iştirakleri de denetime açılacak. Böylece ekonomik açıdan şeffaflaşmaları sağlanacak. Belediye ve vakıf şirketleri de uluslararası standartlarda denetlenecek.

Nakit Nakit akışları Nakit akış tablosu

Nakit Nakit akışları

Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarıdır.

Nakit akış tablosu

Nakit benzeri

Nakit olarak ödenen hisse Bazlı ödeme işlemleri

Nakit yaratan birim Olası

Ortak girişimci Ödenecek krediler

Ölçüm Önemlilik

Bir dönem içerisinde, işletmenin işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerindeki değişiklikleri ayrı ayrı göstermek suretiyle nakit ve nakit benzerlerindeki değişiklikler konusunda bilgi sağlayan finansal tablodur.

Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımlardır.

İşletmenin ilgili mal ve hizmeti, bunların, pay veya diğer özkaynağa dayalı finansal araç fiyatları (veya değerleri) üzerinden belirlenen bedellerine ilişkin borcunu, nakit veya diğer varlıkların ilgili tedarikçiye ödenmesi suretiyle elde ettiği hisse bazlı işlemler.

Bir varlığın nakit yaratan birimi, varlığı da içeren ve diğer varlıkların veya varlık gruplarının yarattığı nakit akışlarından büyük ölçüde bağımsız olarak nakit akışları yaratan, tanımlanabilir en küçük varlık grubudur.

Olma ihtimali olmama ihtimalinden fazla olan.

İş ortaklığı üzerinde kontrolü olan, iş ortaklığının bir tarafı.

Kredi borçları, normal kredi koşulları kapsamındaki kısa vadeli ticari borçlar dışında kalan finansal borçlardır.

Finansal tablolarda yer alan unsurların finansal durum tablosunda ve kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.

Eksik veya yanlış sunulan kalemlerin, ayrı ayrı veya toplu olarak, finansal tablolarla ilgili ekonomik kararları etkilediği durumlarda, sözü edilen kalemlerin önemli olduğu kabul edilir. Önemlilik, eksik veya yanlış raporlamanın düzeyine ve niteliğine bağlı olup, işletmeye özgü koşullar içerisinde değerlendirilmelidir. İlgili kalemin düzeyinin veya niteliğinin ya da her ikisinin birden belirleyici faktör olması mümkündür.

Her bir hizmet dönemini, ilave bir birim fayda hakkına sebep olan unsurlar olarak görür ve nihai yükümlülüğü oluşturmak için her birimi ayrı ayrı ölçer (Bazen, hizmete oranlanmış tahakkuk eden fayda yöntemi veya hizmet fayda/yılına dayalı yöntem olarak da bilinir).

Öngörülen birim kredi yöntemi

Özkaynaklar

İşletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki paylardır.

Özkaynaktan karşılanan hisse bazlı ödeme işlemleri

İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlar (paylar veya hisse opsiyonları dahil) karşılığında mal ve hizmet aldığı hisse bazlı ödeme işlemleridir.

Bir dönemin kâr veya zararını, dönem için doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerini, dönem içerisinde muhasebeleştirilmiş muhasebe politikalarındaki değişikliklerin ve hataların düzeltilmesinin etkilerini ve (işletme tarafından tercih edilen özkaynaklar değişim tablosu formatına bağlı olarak) dönem içerisinde pay sahipleri ile yapılan, bu kişilerin pay sahibi olarak davrandıkları işlemlerin tutarlarını sunan tablodur.

Özkaynak değişim tablosu

Parasal kalemler

Performans

Elde tutulan para ve belirli veya belirlenebilecek sayıda para birimi ile ödenecek veya elde edilecek varlıklar ve borçlardır.

İşletmenin kapsamlı gelir tablosunda raporlandığı şekliyle gelir ve giderleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

Plan varlıkları (çalışanlara (a)

sağlanan bir fayda planı dahilinde)

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan fayda fonları tarafından elde tutulan varlıklar ve

Raporlama dönemi

Raporlama tarihi

Sahipler

Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer

Sigorta sözleşmesi (b) Özellikli sigorta poliçeleri.

Finansal tabloların veya ara dönem finansal tabloların veya ara dönem finansal raporların kapsadığı dönemdir.

Finansal tabloların veya ara dönem finansal raporların kapsadığı son dönemin kapanış tarihidir.

Özkaynak olarak sınıflandırılmış araçları elde bulunduranlar.

Bilgili ve istekli gruplar arasında karşılıklı pazarlık ortamında, bir varlığın ya da nakit yaratan birimin satışında elde edilebilecek tutardan elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi ile edilen tutar.

Gelecekteki belirli bir kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde, sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmedir.

Stoklar (a)

(b) (c)

Şerefiye

İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında) satılmak için elde tutulan; işletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde satılmak üzere elde tutulan stoklar.

Satılmak üzere üretilmekte olan; ya da bu şekilde satılmak üzere üretim sürecinde bulunan stoklar.

Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır. Üretim sürecinde veya hizmetlerin sağlanması sırasında tüketilecek olan hammadde ve malzemeler.

Tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen, varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik faydadır.

Tahakkuk esası

Tahmini işlem TMS/TFRS’ler Tanımlanmış fayda borcu

Tanımlanmış fayda planları

Tanımlanmış fayda yükümlülüğü (yükümlülüğün bugünkü değeri)

Tanımlanmış katkı planları

Tarımsal faaliyet

Tarımsal ürün Toplam kapsamlı kâr

İşlemlerin ve diğer olayların etkisi, söz konusu işlem ve olaylar gerçekleştiği (nakit veya nakit benzerleri alındığında veya ödendiğinde değil) zaman muhasebeleştirilir ve ilgili oldukları dönemin muhasebe kayıtlarına kaydedilerek o dönemin finansal tablolarında raporlanır.

Taahhüt edilmemiş ancak gerçekleşmesi beklenen işlemdir.

KOBİ TFRS dışındaki Türkiye Finansal Raporlama Standartları.

Raporlama tarihindeki tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değeri eksi kendileri içerisinden direkt olarak yükümlülüklerin karşılanacağı plan varlıklarının (varsa) raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeridir.

Tanımlanmış katkı planları dışında kalan işten ayrılma sonrasına ilişkin fayda planlarıdır.

Cari ve önceki dönemlerde çalışanlarca sunulan hizmet sonucunda ortaya çıkan

gelecekte ödenmesi beklenen yükümlülüğün, plan varlıkları düşülmeden önceki bugünkü değeridir.

İşletmenin ayrı bir işletmeye (fona) sabit katkı payları ödediği ve söz konusu fonun, çalışanların mevcut ve geçmiş dönemlerde sunmuş oldukları hizmetlerle ilgili olarak sağlanan faydaların tamamını ödemeye yeterli varlıklarının bulunmaması durumunda, işletmenin ek katkı payı ödemek konusunda herhangi bir yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğünün olmayacağı, çalışma dönemi sonrasına ilişkin çalışanlara sağlanan fayda planlarıdır.

Satışa konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüştürülmesi işleminin bir işletme tarafından yönetimidir.

Hasadı işletmenin canlı varlıklarından yapılmış üründür.

Sahiplerin sahiplik nitelikleriyle yaptıkları işlemlerden kaynaklananlar dışında işlemler ve diğer olaylardan kaynaklanan özkaynaklardaki

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS’ler)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından kabul edilen Standartlar ve Yorumlardır. Bunlar şunlardan oluşur:

(a) Türkiye Finansal Raporlama Standartları,

(b) Türkiye Muhasebe Standartları ve

(c) Yorumlar

bir dönem içerisindeki değişikliktir (kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelirin toplamına eşittir).

Mantıklı tüm çabalar sonucunda uygulanamayan hükümlerdir.

Geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.

Bir işletmenin faaliyetlerinde benzer nitelik ve kullanıma sahip varlık grubudur.

Bir varlığın, borcun veya özkaynağa dayalı finansal aracın yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi kanunu kapsamında ölçülmesidir.

Uygulaması mümkün olmayan

Varlık

Varlık sınıfı

Vergiye esas değer

Vergi gideri

Vergiye tabi kâr (mali zarar)

Raporlama dönemi için toplam kapsamlı kâra veya özkaynaklara dahil edilen dönem vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder.

Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) kârı (zararı) ifade eder. Vergiye tabi kâr, vergiye tabi gelirlerden indirilebilecek tutarların indirilmesi ile bulunur.

Bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanılabilme süresini veya işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder.

(a) Mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya

(b) Normal iş akışı çerçevesinde satılmak gibi amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi).

Yararlı ömür

Yatırım amaçlı gayrimenkul

Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri arasında yer almayan diğer yatırımların edinimi ve elden çıkarılmasına yönelik işlemlerdir.

Gerçekleşme ihtimali çok fazla.

Yatırım faaliyetleri

Yüksek düzeyde olası

Yürürlüğe girmesi kesine yakın olan

Zamanlama farkları

Zamanında sunum

Yürürlüğe girme süreci tarafından gerektirilen gelecekteki olayların, sonucu değiştirmeyeceği durumlarda vergi oranlarının yürürlüğe girmesi kesine yakın kabul edilir.

Bir dönemde kâr veya zararda muhasebeleştirilen ancak vergi kanun veya düzenlemelerince başka bir dönemin vergiye tabi gelirine dahil edilen gelir ve giderlerdir.

Finansal tablolardaki bilgilerin, karar alma sürecinde sunulmasıdır.

Zımni kabulden doğan yükümlülük

İşletmenin aşağıda yer alan fiillerinden kaynaklanan yükümlülüktür:

(a) Geçmiş uygulamaları, yayımlanmış politikaları veya yeterince açık cari bir beyanı ile işletmenin diğer taraflara belirli sorumlulukları kabul edeceğini göstermiş olması ve

(b) Sonucunda işletmenin, diğer taraflar nezdinde, bu sorumluluklarını yerine getireceğine dair geçerli bir beklenti yaratmış olması.

Kâr veya zarar Karşılık Kazançlar Kesin taahhüt

Kâr veya zarar Karşılık Kazançlar Kesin taahhüt

Kiracının ek borçlanma faiz oranı

Kiracının benzer bir kiralamada ödeyebileceği faiz oranı veya eğer bu belirlenebilir değilse, kiralamanın başlangıcında kiracının benzer bir süre için ve benzer bir güvenlikle varlığı almak için gerekli fonları borçlanmak için katlanacağı orandır.

Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşmedir.

Aşağıdakilerin toplam tutarıdır:

(a) Bir finansal kiralama kapsamında kiraya veren tarafından alınacak asgari kira ödemeleri ve

Kiralama

Kiralamadaki brüt yatırım

(b) kiraya verene tahakkuk eden garanti edilmemiş kalıntı değer.

Kiralamadaki net yatırım

Kiraya verenin, zımni faiz oranı ile iskonto edilmiş, kiralamadaki brüt yatırımıdır.

KOBİ TFRS’yi ilk defa uygulayan işletme

KOBİ TFRS’ye geçiş tarihi

İlk kez bu Standarda uygun olarak düzenlenen finansal tablolarda tam karşılaştırmalı bilginin sunulduğu ilk dönemin başlangıcıdır.

Daha önceki muhasebe çerçevesinin TMS/TFRS hükümlerinden veya diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden (GKGMİ) oluşup oluşmadığına bakılmaksızın finansal tablolarını ilk defa KOBİ TFRS’ye uygun olarak sunan işletmedir.

Bir ana işletme ile bağlı ortaklıklarının tek bir ekonomik işletme olarak sunulduğu finansal tablolar.

Bir kuruluşun veya işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür.

Ana ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak atfedilemeyen, bağlı ortaklıktaki özkaynaktır.

(a) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan olası yükümlülük veya

(b) Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür:

(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin bulunmaması veya

Konsolide finansal tablolar

Kontrol (bir işletmenin kontrolü)

Kontrol gücü olmayan paylar

Koşullu borç

(ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi.

Koşullu varlık

Kullanım değeri

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıktır.

Bir varlıktan veya nakit yaratan birimden kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler

KOBİ’ler;

(a) Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve

(b) Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. İşletme

yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak gösterilebilir.

Bir işletmenin aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilir:

(a) Borçlanma araçlarının veya özkaynağa dayalı finansal araçların kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem görmesi veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçların ihraç edilme aşamasında bulunması ya da

(b) Esas faaliyet konularından birinin, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarında olduğu gibi).

Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve

Birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir.

Maddi duran varlıklar (a)

(b)

Maddi olmayan duran varlık Fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir

nitelikteki parasal olmayan varlıktır. Bu tür bir varlık, aşağıdaki durumlarda tanımlanabilir:

(a) Ayrılabilir olması, diğer bir deyişle işletmeden ayrılabilme ya da bölünebilme özelliğine sahip ve bireysel olarak ya da ilgili sözleşme, varlık ya da borçla beraber satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir ya da takas edilebilir olması veya

(b) İlgili hakların işletmeden ya da diğer hak ve yükümlülüklerden ayrılabilmesi veya devredilebilmesine bakılmaksızın,

sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması.

Muhasebe politikaları Finansal tabloların hazırlanmasında ve

sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaları ifade eder.

Muhasebe tahminlerindeki Bir varlık veya borcun defter değerinde veya

değişiklik dönemsel kullanım tutarında yapılan ve bunların

cari durumunun saptanması ile gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesi işlemlerinden kaynaklanan düzeltmeleri ifade eder. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden veya gelişmeden kaynaklanır, dolayısıyla hataların düzeltilmesi anlamına gelmez.

Muhasebeleştirme Finansal tablo unsuru tanımına giren kalemlerin

aşağıdaki kriterleri taşımaları kaydıyla finansal durum tablosuna veya kapsamlı gelir tablosuna yansıtılma sürecini ifade eder:

(a) İlgili kaleme ilişkin gelecekteki ekonomik yararların işletmeye akışı veya işletmeden çıkışı olasıdır ve

(b) Söz konusu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir olarak ölçülmektedir.

Müşterek kontrol Bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün

sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Söz konusu kontrolün sadece ekonomik faaliyetle ilgili stratejik finansal ve faaliyetle ilgili kararların, kontrolü paylaşan tarafların (ortak girişimciler) oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.

Müştereken kontrol edilen bir işletme

Her bir ortak girişimcinin pay sahibi olduğu bir şirket, ortaklık veya başka bir işletmenin kurulmasını gerektiren bir iş ortaklığıdır. Söz konusu işletme, ortak girişimciler arasındaki sözleşmeye dayalı düzenlemenin işletmenin ekonomik faaliyeti üzerinde müşterek kontrol oluşturması dışında, diğer işletmelerle aynı şekilde faaliyet gösterir.

İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduattır.

İşletme birleşmeleri

İşletme birleşmeleri

İşletme faaliyetleri

İşletme unsuru

İşletmenin geri satın alınan kendi payları

Bir işletmenin hasılat yaratan esas faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti dışındaki diğer faaliyetleridir.

Faaliyetleri ve finansal raporlama amaçları bakımından işletmenin geri kalanından açıkça ayırt edilebilen faaliyetler ve nakit akışlarıdır.

İşletme veya konsolide grubun diğer üyeleri tarafından elde tutulan, işletmenin kendi özkaynak araçlarıdır.

İşletmenin sürekliliği

(İşten ayrılma sonrası faydaların) fonlanması

Yönetimin şirketi tasfiye etme veya ticari faaliyetine son verme niyetinde olduğu ya da bunları yapmak dışında gerçekçi bir alternatifinin bulunmadığı durumlar haricinde, işletmenin sürekli olduğu kabul edilir.

Yasal olarak raporlayan işletmeden ayrı ve kendisinden çalışanlara sağlanan faydaların ödendiği bir işletmeye ya da fona işletme ve bazen de çalışanları tarafından yapılan katkılar.

İşten ayrılma sonrasında Fayda sağlayan planlar

Bir işletmenin bir veya birden fazla çalışanı için sağladığı, çalışma dönemi sonrasına ilişkin faydalara ait resmi veya gayri resmi düzenlemelerdir.

İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar

Çalışmanın sona ermesinden sonra ödenebilir hale gelen faydalardır (işten çıkarma tazminatları dışındaki).

Aşağıda belirtilenlerden herhangi biri sonucunda ödenebilir duruma gelen faydalardır:

(a) Normal emeklilik tarihinden önce işverenin kararı ile çalışanın işine son verilmesi,

İşten çıkarma tazminatları

(b) Çalışanın gönüllü olarak, söz konusu faydalar karşılığında işten ayrılmaya karar

İştirak

Adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere, yatırımcı işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu, iş ortaklığı veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan,

işletmedir.

İtibari değer Bir finansal araç sözleşmesinde belirlenmiş para

birimi, pay, kile, libre veya diğer birimin miktarı.

(Bir varlığın) Kalıntı değeri İşletmenin, varlığın halihazırda beklenilen yararlı

ömrünün ve yaşının sonuna gelmiş olsa idi, bu varlığı elden çıkarmasından cari olarak elde edeceği tahmin edilen tutardan, tahmini elden çıkarma maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Kamuya hesap verme yükümlülüğü Mevcut ve potansiyel kaynak sağlayıcıları ile

ekonomik kararlar veren ama kendi özel ihtiyaçlarına yönelik raporlar talep edebilme durumunda olmayan işletme dışı kişilere karşı sorumluluktur. Bir işletmenin aşağıdaki hâllerde kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilir:

(a) Borçlanma araçlarının veya özkaynağa dayalı finansal araçların kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem görmesi veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçların ihraç edilme aşamasında bulunulması ya da

(b) Esas faaliyet konularından birinin, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması (bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, aracı kuruluşlar ve benzeri finans kuruluşlarında olduğu gibi).

Kapsamlı gelir tablosu Kâr veya zararın belirlenmesinde

muhasebeleştirilen kalemler dahil olmak üzere (ki bu kapsamlı gelir tablosunda bir alt toplamdır) dönem içerisinde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemlerini ve diğer kapsamlı gelir kalemlerini sunan finansal tablodur. Bir işletmenin hem bir gelir tablosu hem de kapsamlı gelir tablosu sunmayı seçmesi durumunda kapsamlı gelir tablosu kâr veya zararla başlar ve daha sonra diğer kapsamlı gelir kalemlerini

sunar.

Diğer kapsamlı gelir kalemleri hariç olmak üzere, toplam gelirlerden giderler düşüldükten sonra kalan tutardır.

Gerçekleşme zamanı veya tutarı belirsiz olan yükümlülüktür.

Gelir tanımını sağlayan ancak hasılat olmayan, ekonomik faydalardaki artışlar.

Belirli miktarda bir kaynağın belirli bir fiyattan gelecekteki belirli bir tarihte veya tarihlerde el değiştirmesine yönelik bağlayıcı bir anlaşmadır

Finansman faaliyetleri Geçerli para birimi

Finansman faaliyetleri Geçerli para birimi

Geçici farklar

Gelir

Gelir tablosu

Dönem kâr veya zararını ve dönem içerisinde dağıtılmamış kârlarda meydana gelen değişimleri gösterir.

Gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

Vergiye tabi kâr üzerine uygulanan yerel ve yabancı tüm vergilerdir. Gelir vergisine raporlayan işletmeye yapılan dağıtımlarda bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı tarafından ödenecek kesinti şeklindeki vergiler de dahildir.

Ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır.

Kendi özel ihtiyaçlarına yönelik raporlar talep edebilme durumunda olmayan geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak bilgi ihtiyaçlarına yönelik finansal tablolardır.

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi, bir borcun ödenmesi veya kazanılmış bir özkaynak aracının el değiştirmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutardır.

İşlemlerin, diğer olayların ve koşulların

etkilerinin, varlık, borç, gelir ve gider

tanımlarına ve muhasebeleştirme koşullarına uygun olarak sunumudur.

Gelir vergileri

Geliştirme

Genel amaçlı finansal tablolar

Gerçeğe uygun değer

Gerçeğe uygun sunum

(Muhasebe politikasındaki bir değişikliği) Geriye dönük uygulama

Yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politika hep uygulanıyormuş gibi uygulanmasıdır.

Varlığın (veya nakit yaratan birimin) satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.

Geri kazanılabilir tutar

Giderler

Özkaynak yatırımcılarına yapılan dağıtımlarla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeden çıkan varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen azalışlar ya da borçlarda oluşan artışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının azalmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan azalışlardır.

Grup

Güvenilirlik

Ana ortaklık ve tüm bağlı ortaklıkları.

Bilgi, önemli bir hata ve taraflılık içermediği ve sunduğunu iddia ettiği veya mantık dâhilinde kendisinden sunması bekleneni gerçeğe uygun olarak temsil ettiği durumlarda güvenilirdir. Read more