Archive for 10 Haziran 2012

Finansal Yönetim

Günümüzde finans fonksiyonu, hem işletmenin temel amaçlarına ulaşmasına destek vermekte hem de öbür işletme fonksiyonlarına , işletme amaçlarına dönük bir şekilde yardım eden bir fonksiyon olma niteliği göstermektedir. Bu yeni yaklaşımın doğal sonucu olarak finansal yönetici, işletmenin temel isteklerine ulaşmasını sağlayıcı finansal politika ve stratejileri belirlemek, gerek duyulan sermayeyi sağlamak, saptanan politika ve stratejilere uygun bir şekilde programları gerçekleştirmek ve uygulama sonuçlarını kontrol etmek gibi görevleri üstlenmiştir. Finansal yönetim ise, işletmenin amaçlarını yerine getirmeleri için gerekli olan fonların temin edilmesi ve bu fonların düzgün bir şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Çağdaş işletmeciliğin gelişmesi, finansal kaynakların idare edilmesi daha önemli bir duruma getirmiştir. Bu sebeple işletmelerin hayatta kalması, kaynaklarını sağlam bir biçimde yönetebilme kapasitesiyle doğru orantılı olup, buna bağlı olmaktadır. Kaynaklarını rasyonel kullanmasını bilen  işletmeler büyümekte ve gelişmektedir.

Finansal Denetimler 3

Bir şirketin planlarında öngörülen ve saptanan hedefler ile gerçekleşen sonuçların rakamlarının birbiri ile karşılaştırılması ve eğer sapma var ise gereken önlemlerin alınmasına veya işletmelerin maliyetinin durumunu ve bulunduğun durumun sonuçlarını günümüzün muhasebe ilkelerine ve yasal uygulamalarına göre doğru bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığının incelenmesine finansal denetim denir. Bir denetçinin daha öncelerden belirleyip uygun gördüğü ölçütlerin genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasal uygulamaların çerçevesinde uygun bir şekilde belirlenmesi gereken denetimdir. Bu denetim bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Bu denetimdeki ve denetim yapan denetçilerin amacı; belirlenmiş olan mali tablolara  uyumluluk sağlamak ve bu tablolarda bulunan yanlışlıkları ortaya çıkarmaktır. Bu neden ile finansal denetimin ön şartı finansal denetlemedir. Bu denetimde kullanılan raporlar ve tablolar; tahmini bilanço gelir tablosu, nakit ve yatırım bütçeleri ile yıllık finansal raporlardır. Bu denetim, kalkınma amacı ile yapılmaktadır.

Finansal Denetim 2

Finansal denetim, bir işletmenin ve kuruluşun mali tabloları, raporları ve finansal olarak geleceği planlanmış ve önceden belirlenmiş kriterlerin uygunluğu ve güvenilirliği ile makul güvenliğini sağlayacak kadar yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile değerlendirmelerin ve sonuçların bir rapora bağlanmasıdır. Bu denetimdeki amaç; finansal tabloların uygun raporlama ilkeleri doğrultusunda işletmenin mali ve faaliyet sonuçlarını gösteren raporların tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde gösterip gösterilmediği hakkında bağımsız denetçinin görüşlerini bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetim muhasebe ile karıştırılmamalıdır. Muhasebe, karar verici organlara finansal bilgi veren bir özet iken bağımsız denetim, muhasebe döneminde kaydedilen raporlardaki bilgilerin, kaydedildiği dönemdeki finansal bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesidir. Bağımsız denetimin asıl amacı; işletmenin raporlarının doğruluğunun incelenerek yönetime doğru bilgi vermek, işletmenin geleceğe dair doğru planlamalar yapmasına yardım ederek yararlı kararlar almasını sağlayarak işletmeyi kalkındırmaktır.

Finansal Denetimler

Finansal denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerinin sonucunda hazırlanan raporların ve finansal tabloların, daha önceden belirlenmiş olan ölçütlere uygunluğunun ve doğruluğunun güvence sağlayacak yeterli denetim kanıtları ile bağımsız denetim şartlarında öngörülen gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması ile belgeler üzerinden değerlendirilerek sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. İşletme ortalarının ve piyasadaki kurumların kamuya açıklanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca istenecek ekonomik tabloların kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda uygunluğu ve tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve gerçekçi olup olmadığının denetçiler tarafından denetim kurallarına uygun bir şekilde denetlenerek defter ve kayıt belgelerinin incelenerek tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasıdır. Bu denetim ile işletmelerin  daha iyi kalkınması amaçlanır ve bu çerçevede işletme geleceği için yararlı kararların alınması sağlanır. Bu neden ile raporların ve denetçinin dürüstlüğü önemlidir. Hem bu raporlar sayesinde işletme yönetimi ve çalışanları arasında hile yapılması da engellenmiş olur.

Finansal Planlamalar

Finansal planlama, geleceğe yönelik hareket şeklini belirlemeye, politikaları belirlemeye ve gözden geçirmeye katkıda bulunan bir finans yöntemidir. Diğer bir ifade şekli ile işletmenin gelecekte ulaşmaya çalıştığı hedefe ulaşmasına yardımcı olan bir kararlar sürecidir. Yani finansal planlama, işletmenin bütün alanlarını incelemek durumundadır. Finansal planlama, işletmeye giren ve çıkan ödemelerin sistematik şekilde tahmini ve hesaplanması işlemlerini inceler. Bir üretim biriminin planlanan faaliyetlerinin belirli bir zamanda ortaya çıkma nedeniyle planlama, finansal yönetimin temelini oluşturmaktadır. Yönetim her zaman işletmenin gereklerini karşılayacak kadar finansmanın hazır olduğuna emin olmak ister. Kısa zamanda finansman; ekipman ve hisselere yatırım, çalışanların aylık ödemeleri, ve sermayeyi yerine getirmek için kullanılır. Orta ve uzun zaman  aralığında finansman; işletmenin verimlilik kapasitesinin arttırılması veya birleşmesi yordamı ile şirketin büyümesi için kullanılır. Finansal yönetimin temel bileşiminden birisidir.