Archive for 06 Haziran 2012

Finansal Denetimler

Bir işletmenin mali tablolarına ait mali durumları ve işlevlerinin sonuçlarını doğru kabul etmiş, muhasebe kurallarına ve yasal yürürlülüğüne uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı hakkında fikir ve görüş bildirmek üzere yapılan denetimlere finansal denetim denmektedir. Bu denetim birçok farklı isimle de bilinir. Bunlardan en çok kullanılanları ise bağımsız denetim veya dış denetimdir. Bu denetimle işletmedeki finansal tablolar raporlama standartları doğrultusunda o işletmedeki finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını tüm gerekli ve önemli taraflarıyla gerçekçi ve doğrucu bir şekilde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüşünü bildirmesi amaçlanmaktadır.
Yönetime doğru ve gerçek bilgi akışının sağlanmasıyla, analizi yapılan tabloların geleceğe ait sağlıklı kararların alınmasıyla, çalışanların veya işletme yönetiminin hile yapmasının engellenmesiyle sadece devlete değil, hem kamuya hem de denetimi yapılan işletmeye oldukça büyük yararı ve katkısı bulunmaktadır. Yani doğru ve gerçek bilgi sağlamak için finansal denetim şarttır.

Finansal Denetim Bilgileri

Finansal denetim, işletmelerin mali durumlarının uygulanan ilkelere göre denetçi tarafından denetlenen bir faliyettir. Finansal denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş finansal denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm finansal denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder. Bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından
yapılır. Bağımsız denetçi firmalarına internetten kolayca ulaşılabilir. Bu firmalar sizlerin işletmeleri için mali durum hareketlerinizi denetleyebilirler. Finansal denetimin yapılabilmesi için gerekli olan ön şart ise finansal planlamalardır. Denetim sistemlerine göre Du Pont denetim sistemi örnek olarak gösterilebilir.

Finansal Denetim Nedir?

Finansal Denetim, planlarda saptanan hedeflerle, gerçekleşen rakamların karşılaştırılması ve sapma varsa, gerekli önlemlerin alınmasıdır. Ya da İşletmelerin mali durum ve durum sonuçlarını muhasebe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde yansıtıldığını veya yansıtılmadığını denetlemek için yapılan denetimdir. Denetçinin daha önceden belirlediği ölçütleirn genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ülkenin yasal mevzuatına uygun şekilde belirlemesi gereken denetimdir. Bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yapılır. Amaçları : Mali tablolara uygunluk sağlamak ve mali tablolardaki yanlış beyanı ortaya çıkarmaktır. Denetçi işletmeden ya da herhangi bir gruptan bağımsız
çalışır. Mali tabloların bütününe bakar, var olan hatalara tek tek bakmaz. Finansal denetimin ön şartı finansal planlamadır. Finansal denetimde kullanılan araçlar, tahmini bilanço ve gelir tablosu, nakit ve yatırım bütçeleri ve yıllık finansal raporlardır. Finansal denetim kalkınma amaçlı yapılan bir faliyettir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvence içinde olma amaçlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam kalitesine etki eden, toplumun huzurunu ve saadetini bozacak sosyal tehlikelerden insanlık hakkı ve sosyal devlet olmanın esasıyla bu tehlikelerin verebileceği her türlü zararın güvencesidir. 2006 yılında sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu’nun gerçekleşmesiyle, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirilmiş ve böylece ulusumuzun geleceğe yönelik kaygıları azalmış, işleyen sisteme olan bağlılık ve güvenleri artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlara doğumu ve ölümü arası, hatta ölümünden sonra da hakka sahip olan bireylere sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında hizmet sunmaktadır. İnsan odaklı hizmet politikası saygın bir kurum olan SGK, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı sosyal güvenlik odaklı sürdürdüğü çalışmaları ile bu konumunu korumaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ankara Balgat genel merkezli, 16 Mayıs 2006’da kabul edilmiş olan 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur’un
devredilmesiyle kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bulunmakta
olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel gayesi aktif, adalet ve ilke sahibi, kolay

ulaşılabilir ve mali açıdan sürdürülebilir, modern standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Milli kalkınma amaçlı strateji ve politikalara paralel olarak, Sosyal Güvenlik alanında, sosyal güvenlik politikalarını etkin halde uygulayış ve bu politikaları geliştirmek için arayış içinde bulunan ve çalışmalar yapan SGK, yurtiçi ve yurtdışı önemli görevlere sahiptir. Bu görevler arasında, yurt genelinde var olan kamu idareleri arasında ortaklık ve işbirliğini sağlamak ve geliştirmek; uluslar arası alanda, gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlamak, uluslar arası anlaşma ve sözleşmeleri uygulamak sayılabilir.